Odborné stanoviská

Rok 2022

ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia pri skončení pracovného pomeru a nevyhnutnosť určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru rozhodnutím súdu

Rok 2021

ReadSpeaker Počúvajte K medializovanému nevpusteniu skupiny rómov do klubu
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia drogovo závislých pacientov pri výkone práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie benefitov zaočkovaným zamestnancom
ReadSpeaker Počúvajte Možnosť subsumovania výkonu funkcie člena predstavenstva pod oblasť antidiskriminačného zákona
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia vdov s jedným dieťaťom
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť zhodnotenia zákonnosti pracovnoprávnych úkonov zamestnávateľa a ich označenia ako diskriminačné
ReadSpeaker Počúvajte K súladu pokynov zamestnávateľa s antidiskriminačným normatívom
ReadSpeaker Počúvajte Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie
ReadSpeaker Počúvajte Prípustné rozdielne zaobchádzanie pri poskytovaní služieb ženám
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť identifikácie diskriminačného dôvodu pohlavia pri organizačnej zmene
ReadSpeaker Počúvajte Neidentifikovateľnosť komparátora pri rozdielnej cene vstupného a pri poskytovaní úveru
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie princípu rovnosti pri skončení pracovného pomeru z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri poskytovaní poistných služieb
ReadSpeaker Počúvajte Prípustnosť zvýhodnenia z dôvodu trvalého pobytu
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť subsumovania rozdielnych právnych názorov pod „iné postavenie“ a vyhodnotenia zákonnosti pokynov zamestnávateľa
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti sociálneho zabezpečenia z dôvodu výkonu povolania v čase komunistického režimu
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia nezaočkovaných spotrebiteľov cestovnou kanceláriou
ReadSpeaker Počúvajte Opodstatnenosť identifikácie komparátora
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v odmeňovaní a nevyhnutnosť zodpovedania prejudiciálnych otázok
ReadSpeaker Počúvajte Opodstatnenosť identifikácie chráneného dôvodu
ReadSpeaker Počúvajte Nepreukázanie príčinnej súvislosti v namietanej diskriminácii pri skončení pracovného pomeru
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné konanie zo strany predávajúceho
ReadSpeaker Počúvajte Zámer zamestnávateľa upraviť kolektívnou zmluvou kritériá výšky odmien zamestnancov v závislosti od dĺžky trvania ich pracovného pomeru
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a podmienky členstva v dobrovoľnom hasičskom zbore obce
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Rok 2020

ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie nepriamej diskriminácie pri poskytovaní ubytovania v korunách stromov
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné podmienky pri obnovení školského vyučovania
ReadSpeaker Počúvajte Namietanie nerovného zaobchádzania pri rozpočítavaní nákladov za vodu
ReadSpeaker Počúvajte Možná diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v oblasti zdravotnej starostlivosti
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia na pracovisku služobného úradu
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia dieťaťa pri stravovaní v materskej škole
ReadSpeaker Počúvajte Dopravný podnik mesta Prešov a diskriminácia pri poskytovaní tovarov a služieb
ReadSpeaker Počúvajte Nezapočítanie služobnej praxe štátnych zamestnancov a s tým spojená možná diskriminácia v odmeňovaní
ReadSpeaker Počúvajte Technická špecifikácia vo verejnom obstarávaní ako možná diskriminácia
ReadSpeaker Počúvajte Stret všeobecného a osobitného systému sociálneho poistenia
ReadSpeaker Počúvajte Odmietnutie potenciálneho zmluvného partnera pri poskytovaní služieb vs. zákaz diskriminácie
ReadSpeaker Počúvajte Ústavná garancia zamestnanca na odmenu
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie možnej diskriminácie zákonných podmienok vyplácania úrazovej renty
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti poskytovania služieb na základe trvalého pobytu
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné konanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia na pracovisku
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie zamestnaneckého benefitu

Rok 2019

ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v právnej úprave dovolenky podľa Zákonníka práce
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné ustanovenia vykonávacieho prepisu k zákonu o umelom prerušení tehotenstva
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielna výška daňového bonusu na dieťa
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie príspevku samosprávy viazaného na trvalý pobyt fyzických osôb
ReadSpeaker Počúvajte Prístupové práva zrakovo postihnutých
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri prijímaní detí do materských škôl
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačná výška správneho poplatku za uzavretie manželstva s cudzincom
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia žien narodených v rokoch 1958 a 1959
ReadSpeaker Počúvajte Ústavnoprávny princíp rovnosti v rámci aktívneho výkonu volebného práva
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielne príspevky v materských školách
ReadSpeaker Počúvajte Prístup nevidiacich s vodiacim psom do reštauračných zariadení
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia policajtov pri zaraďovaní na služobné miesta
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie diskriminácie z dôvodu trvalého pobytu v parkovacej politike mesta Bratislava
ReadSpeaker Počúvajte Samosprávna regulácia predaja tovaru a zákaz diskriminácie
ReadSpeaker Počúvajte Chránený dôvod zdravotného postihnutia
ReadSpeaker Počúvajte Materské dávky
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a preferenčný výber zamestnancov
ReadSpeaker Počúvajte Chránené dôvody pohlavia a rodu
ReadSpeaker Počúvajte Obsah chráneného dôvodu rasy a etnicity
ReadSpeaker Počúvajte Výklad chráneného dôvodu iného postavenia
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia
ReadSpeaker Počúvajte Nerovné zaobchádzanie v oblasti poskytovania tovarov a služieb
ReadSpeaker Počúvajte Obsah chráneného dôvodu sociálneho pôvodu
ReadSpeaker Počúvajte Zákon o odbornom vzdelávaní
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie zákazu diskriminácie pri priznaní materskej dávky

Rok 2018

ReadSpeaker Počúvajte Zásada rovného zaobchádzania a rekreačné preukazy
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie zákazu diskriminácie pri poskytovaní finančných služieb
ReadSpeaker Počúvajte Pracovné podmienky na pracovisku po prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti poskytovania tovarov a služieb
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie zamestnaneckých benefitov
ReadSpeaker Počúvajte Obťažovanie na pracovisku z dôvodu iného postavenia
ReadSpeaker Počúvajte Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
ReadSpeaker Počúvajte Miera pravdepodobnosti pri určovaní príčinnej súvislosti medzi chráneným dôvodom a menej priaznivým zaobchádzaním
ReadSpeaker Počúvajte Zásada rovnakého zaobchádzania v kontexte určenia dôchodkového veku
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu veku v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri poskytovaní zamestnaneckých benefitov
ReadSpeaker Počúvajte Potreba vysokej miery pravdepodobnosti o kauzalite medzi konaním a chráneným dôvodom
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a trvanie štátnozamestnaneckého pomeru
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia policajtov pri poskytovaní platových náležitostí
ReadSpeaker Počúvajte Prerozdeľovanie dotácií medzi žiakov

Rok 2017

ReadSpeaker Počúvajte Súlad ustanovení kolektívnej zmluvy s antidiskriminačnou legislatívou
ReadSpeaker Počúvajte Poskytnutie príspevku na dopravu do školy
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti výkonu trestu odňatia slobody
ReadSpeaker Počúvajte Šikana na pracovisku
ReadSpeaker Počúvajte Stalking zo strany zamestnávateľa
ReadSpeaker Počúvajte Nerovnaké zaobchádzanie z dôvodu politickej príslušnosti
ReadSpeaker Počúvajte Šikana a diskriminácia v samospráve
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a pracovné benefity
ReadSpeaker Počúvajte Právne prostriedky riešenia bossingu na pracovisku
ReadSpeaker Počúvajte Nerovné zaobchádzanie zo strany stávkových kancelárií
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri poskytovaní preventívnej rehabilitácie
ReadSpeaker Počúvajte Porušovaníe rôznych právnych predpisov zo strany zamestnávateľa
ReadSpeaker Počúvajte Priama diskriminácia v súbehu s obťažovaním
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia vo forme obťažovania z dôvodu iného postavenia
ReadSpeaker Počúvajte Šikana zo strany nadriadenej
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia z dôvodu odborovej činnosti
ReadSpeaker Počúvajte Právne prostriedky riešenia bossingu na pracovisku

Rok 2016

ReadSpeaker Počúvajte Možné porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie inzerátmi v pracovnej inzercii
ReadSpeaker Počúvajte Súlad prezentovaného návrhu regulovaného parkovania v Bratislave
ReadSpeaker Počúvajte Súlad prezentovaného návrhu regulovaného parkovania v Bratislave (dodatok)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu rodinného stavu
ReadSpeaker Počúvajte Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v prípade nezapočítania trvania rodičovskej dovolenky
ReadSpeaker Počúvajte Priama diskriminácia z dôvodu príslušnosti k etniku v oblasti poskytovania služieb
ReadSpeaker Počúvajte Priama diskriminácia z dôvodu príslušnosti k národnosti, etniku a iného postavenia pri poskytovaní služieb
ReadSpeaker Počúvajte Nabádanie na diskrimináciu
ReadSpeaker Počúvajte Bezbariérovosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v rámci pracovnoprávneho vzťahu
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v rámci pracovnoprávneho vzťahu a neoprávnený postih
ReadSpeaker Počúvajte Zrušenie zamestnaneckých výhod pre vybraných zamestnancov zamestnávateľa
ReadSpeaker Počúvajte Šikana zamestnanca zo strany nadriadeného
ReadSpeaker Počúvajte Postup zamestnávateľa v zmysle antidiskriminačnej legislatívy vo veci výpovede z pracovného pomeru
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia učiteľa na základnej škole z dôvodu iného postavenia
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia vedúceho zamestnanca vysokej školy (nepedagogického pracovníka)

Rok 2015

ReadSpeaker Počúvajte Mimosúdne riešenie sporu
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné ustanovenie v kolektívnej zmluve
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačný postup riaditeľa základnej školy
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačný postup zamestnávateľa
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu národnosti (v anglickom jazyku) (expert opinion on unequal treatment of the right of workers)
ReadSpeaker Počúvajte Antisemitizmus
ReadSpeaker Počúvajte Sexuálne obťažovanie na pracovisku
ReadSpeaker Počúvajte Obťažovanie na pracovisku

do roku 2014

ReadSpeaker Počúvajte Stravovanie detí vegetariánskych rodičov v jedálňach
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia z dôvodu zdravotného stavu
ReadSpeaker Počúvajte Vyplácanie odmien
ReadSpeaker Počúvajte Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu iného postavenia
ReadSpeaker Počúvajte Prijímanie do škôl
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu pohlavia
ReadSpeaker Počúvajte Odmietnutie spisovej komunikácie
ReadSpeaker Počúvajte Neposkytnutie bytovej náhrady
ReadSpeaker Počúvajte Daňový bonus
ReadSpeaker Počúvajte Mobbing, bossing
ReadSpeaker Počúvajte Prípadná diskriminácia pri zaradení do kariérového stupňa
ReadSpeaker Počúvajte Prípadná diskriminácia pri zaradení do kariérového stupňa (doplnenie)
ReadSpeaker Počúvajte Okamžité skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy
ReadSpeaker Počúvajte Okamžité skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy (doplnenie)
ReadSpeaker Počúvajte Odborné stanovisko – premlčanie
ReadSpeaker Počúvajte Obťažovania zo strany zamestnávateľa voči zamestnankyniam
ReadSpeaker Počúvajte Odmietnutie vstupu zdravotne postihnutého zákazníka do clubu
ReadSpeaker Počúvajte Novela č. 298/2008 Z.z. zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
ReadSpeaker Počúvajte Návrh na začatie priestupkového konania vo veci urážky na cti
ReadSpeaker Počúvajte Profesionálne rodiny a ochrana dieťaťa
ReadSpeaker Počúvajte Neposkytnutie zmluvného poistenia osobám mladším ako 24 rokov
ReadSpeaker Počúvajte Nepriama diskriminácia v oblasti vzdelávania
ReadSpeaker Počúvajte Výstavba oplotenia v obci Ostrovany
ReadSpeaker Počúvajte Návrh zákona o periodickej tlači
ReadSpeaker Počúvajte Vysťahovanie Rómov v Nových Zámkoch
ReadSpeaker Počúvajte Výroky poslanca na adresu homosexuálov
ReadSpeaker Počúvajte Odporúčania ku koncepcii bývania pre marginalizované skupiny obyvateľov a k odstráneniu segregačných prvkov v spolužití obyvateľov obce Bystrany