Odborné stanoviská

Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona.

Vydané odborné stanoviská za rok 2024:

ReadSpeaker Počúvajte Nediskriminačný charakter tzv. Jubilejných odmien (pdf, 258 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Existencia relevantných štatistických údajov ako jeden z predpokladov konštatovania nepriamej diskriminácie (pdf, 321 KB)
ReadSpeaker Počúvajte K namietanému postupu matričného úradu pri podpisovaní žiadosti o uzavretie manželstva nevidiacimi (pdf, 343 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Sexuálne obťažovanie na pracovisku (pdf, 242 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodov odborovej činnosti a oznámenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti (pdf, 379 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Skončenie pracovného pomeru z dôvodu oznámenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti (pdf, 360 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri zriaďovaní štandardných účtov na základe štátneho občianstva (pdf, 354 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch OTP režim (pdf, 288 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie súladu benefitu „25 dní dovolenky pre všetkých“ s antidiskriminačnou legislatívou (pdf, 207 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Ku kritériám prípustného menej priaznivého zaobchádzania pri povinnom zmluvnom poistení (pdf, 349 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2023:

ReadSpeaker Počúvajte Absencia dôvodného záveru o menej priaznivom zaobchádzaní zo strany valného zhromaždenia (pdf, 253 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nepriama diskriminácia osôb so statusom dočasné útočisko v prístupe k rezidentskému parkovaniu (pdf, 290 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri odvolaní generálnej riaditeľky z dôvodu politického zmýšľania a iného postavenia (pdf, 321 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Absencia chráneného dôvodu v namietanej neúčasti zamestnanca na vzdelávaní zamestnávateľa (pdf, 304 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia vo vzdelávaní z dôvodu zrakového postihnutia (pdf, 267 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie diskriminácie pri osvedčovaní pravosti podpisu nevidiacej osoby (pdf, 281 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odmietnutie poskytnutia služby výlučne z dôvodu jej obsahu nie je diskriminačné (pdf, 195 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Zľavnené vstupné pre ženy ako príklad prípustného menej priaznivého zaobchádzania s mužmi (pdf, 191 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nepredĺženie štátnozamestnaneckého pomeru v kontexte porušenia zásady rovnakého zaobchádzania (pdf, 263 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Absencia menej priaznivého zaobchádzania ako základného predpokladu diskriminácie (pdf, 257 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia spotrebiteľky v sprievode psa so špeciálnym výcvikom pri ubytovaní (pdf, 283 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Absencia príčinnej súvislosti medzi odborovou činnosťou a menej priaznivým zaobchádzaním (pdf, 376 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Obťažovanie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu v pracovnoprávnych vzťahoch (pdf, 248 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti poskytovania tovarov a služieb (pdf, 258 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu materstva pri prístupe k zamestnaniu (pdf, 263 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť konštatovania menej priaznivého zaobchádzania z dôvodu absencie dôvodného záveru o nezákonnom odňatí osobitného príplatku (pdf, 275 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Absencia dôvodného záveru o menej priaznivom zaobchádzaní nadriadeným (pdf, 366 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Výklad definície obťažovania v zmysle antidiskriminačného zákona (pdf, 278 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2022:

ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania zo strany zamestnávateľa z dôvodu iného postavenia (pdf, 330 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie poskytovania zliav z poplatkov za vedenie účtu osobám vo veku 20 až 28 rokov a poskytovania benefitov pre nových klientov (pdf, 277 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prijímanie zdravotne postihnutých detí na povinné predprimárne vzdelávanie do „bežnej“ materskej školy (pdf, 212 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov (pdf, 284 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Príspevky zamestnávateľa pre zamestnancov na nedostatkových pracovných pozíciách (pdf, 344 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Legitímne odôvodnenie odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (pdf, 278 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Vyhodnotenie porovnateľnosti situácií zamestnancov v kontexte výšky stravného (pdf, 206 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie zásady rovného zaobchádzania v oblasti predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov zo strany služobného úradu (pdf, 305 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Dorovnávanie materiálnej nerovnosti cudzincov ako legitímny cieľ poskytovania dotácií vo vzdelávaní (pdf, 291 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Absencia dôvodného záveru o menej priaznivom zaobchádzaní zamestnávateľom (pdf, 188 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielna výška cestovného v MHD v závislosti od trvalého pobytu (pdf, 231 KB)
ReadSpeaker Počúvajte K premlčaniu relutárnej satisfakcie v antidiskriminačných sporoch (pdf, 213 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť zhodnotenia dôvodnosti závažného porušenia pracovnej disciplíny (pdf, 481 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v kontexte zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín (pdf, 256 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Absencia menej priaznivého zaobchádzania ako základného predpokladu diskriminácie (pdf, 395 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Úkon zamestnávateľa ako predpoklad posúdenia neoprávneného postihu v pracovnoprávnom vzťahu (pdf, 570 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia pri skončení pracovného pomeru a nevyhnutnosť určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru rozhodnutím súdu (pdf, 496 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2021:

ReadSpeaker Počúvajte K porušeniu zásady rovného zaobchádzania pri výkone práce vo verejnom záujme (pdf, 504 KB)
ReadSpeaker Počúvajte K medializovanému nevpusteniu skupiny Rómov do klubu (pdf, 265 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia drogovo závislých pacientov pri výkone práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť (pdf, 616 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie benefitov zaočkovaným zamestnancom (pdf, 419 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Možnosť subsumovania výkonu funkcie člena predstavenstva pod oblasť antidiskriminačného zákona (pdf, 1 MB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia vdov s jedným dieťaťom (pdf, 335 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť zhodnotenia zákonnosti pracovnoprávnych úkonov zamestnávateľa a ich označenia ako diskriminačné (pdf, 270 KB)
ReadSpeaker Počúvajte K súladu pokynov zamestnávateľa s antidiskriminačným normatívom (pdf, 405 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie (pdf, 391 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prípustné rozdielne zaobchádzanie pri poskytovaní služieb ženám (pdf, 608 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť identifikácie diskriminačného dôvodu pohlavia pri organizačnej zmene (417 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Neidentifikovateľnosť komparátora pri rozdielnej cene vstupného a pri poskytovaní úveru (598 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie princípu rovnosti pri skončení pracovného pomeru z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov (pdf, 740 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri poskytovaní poistných služieb (pdf, 501 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prípustnosť zvýhodnenia z dôvodu trvalého pobytu (pdf, 527 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nemožnosť subsumovania rozdielnych právnych názorov pod „iné postavenie“ a vyhodnotenia zákonnosti pokynov zamestnávateľa (pdf, 337 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti sociálneho zabezpečenia z dôvodu výkonu povolania v čase komunistického režimu (pdf, 336 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia nezaočkovaných spotrebiteľov cestovnou kanceláriou (pdf, 463 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Opodstatnenosť identifikácie komparátora (pdf, 477 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v odmeňovaní a nevyhnutnosť zodpovedania prejudiciálnych otázok (pdf, 469 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Opodstatnenosť identifikácie chráneného dôvodu (pdf, 498 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nepreukázanie príčinnej súvislosti v namietanej diskriminácii pri skončení pracovného pomeru (pdf, 406 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné konanie zo strany predávajúceho (pdf, 398 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Zámer zamestnávateľa upraviť kolektívnou zmluvou kritériá výšky odmien zamestnancov v závislosti od dĺžky trvania ich pracovného pomeru (pdf, 414 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a podmienky členstva v dobrovoľnom hasičskom zbore obce (pdf, 664 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch (pdf, 318 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2020:

ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie nepriamej diskriminácie pri poskytovaní ubytovania v korunách stromov (pdf, 237 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné podmienky pri obnovení školského vyučovania (pdf, 512 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Namietanie nerovného zaobchádzania pri rozpočítavaní nákladov za vodu (pdf, 405 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Možná diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v oblasti zdravotnej starostlivosti (pdf, 230 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia na pracovisku služobného úradu (pdf, 331 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia dieťaťa pri stravovaní v materskej škole (pdf, 345 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Dopravný podnik mesta Prešov a diskriminácia pri poskytovaní tovarov a služieb (pdf, 171 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nezapočítanie služobnej praxe štátnych zamestnancov a s tým spojená možná diskriminácia v odmeňovaní (pdf, 267 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Technická špecifikácia vo verejnom obstarávaní ako možná diskriminácia (pdf, 154 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Stret všeobecného a osobitného systému sociálneho poistenia (pdf, 411 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odmietnutie potenciálneho zmluvného partnera pri poskytovaní služieb vs. zákaz diskriminácie (pdf, 557 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Ústavná garancia zamestnanca na odmenu (pdf, 436 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie možnej diskriminácie zákonných podmienok vyplácania úrazovej renty (pdf, 592 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti poskytovania služieb na základe trvalého pobytu (pdf, 171 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné konanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (pdf, 385 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia na pracovisku (pdf, 394 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie zamestnaneckého benefitu (pdf, 341 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2019:

ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v právnej úprave dovolenky podľa Zákonníka práce (pdf, 446 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné ustanovenia vykonávacieho prepisu k zákonu o umelom prerušení tehotenstva (pdf, 497 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielna výška daňového bonusu na dieťa (pdf, 479 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie príspevku samosprávy viazaného na trvalý pobyt fyzických osôb (pdf, 429 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prístupové práva zrakovo postihnutých (pdf, 382 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri prijímaní detí do materských škôl (pdf, 402 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačná výška správneho poplatku za uzavretie manželstva s cudzincom (pdf, 402 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia žien narodených v rokoch 1958 a 1959 (pdf, 474 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Ústavnoprávny princíp rovnosti v rámci aktívneho výkonu volebného práva (pdf, 427 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielne príspevky v materských školách (pdf, 481 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prístup nevidiacich s vodiacim psom do reštauračných zariadení (pdf, 440 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia policajtov pri zaraďovaní na služobné miesta (pdf, 340 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie diskriminácie z dôvodu trvalého pobytu v parkovacej politike mesta Bratislava (pdf, 609 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Samosprávna regulácia predaja tovaru a zákaz diskriminácie (pdf, 546 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Chránený dôvod zdravotného postihnutia (pdf, 556 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Materské dávky (pdf, 486 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a preferenčný výber zamestnancov (pdf, 398 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Chránené dôvody pohlavia a rodu (pdf, 594 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Obsah chráneného dôvodu rasy a etnicity (pdf, 498 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Výklad chráneného dôvodu iného postavenia (pdf, 487 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia (pdf, 371 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nerovné zaobchádzanie v oblasti poskytovania tovarov a služieb (pdf, 407 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Obsah chráneného dôvodu sociálneho pôvodu (pdf, 268 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Zákon o odbornom vzdelávaní (pdf, 498 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie zákazu diskriminácie pri priznaní materskej dávky (pdf, 191 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2018:

ReadSpeaker Počúvajte Zásada rovného zaobchádzania a rekreačné preukazy (pdf, 499 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Porušenie zákazu diskriminácie pri poskytovaní finančných služieb (pdf, 502 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Pracovné podmienky na pracovisku po prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (pdf, 402 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti poskytovania tovarov a služieb (pdf, 415 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie zamestnaneckých benefitov (pdf, 236 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Obťažovanie na pracovisku z dôvodu iného postavenia (pdf, 437 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (pdf, 185 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Miera pravdepodobnosti pri určovaní príčinnej súvislosti medzi chráneným dôvodom a menej priaznivým zaobchádzaním (pdf, 373 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Zásada rovnakého zaobchádzania v kontexte určenia dôchodkového veku (pdf, 197 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu veku v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch (pdf, 486 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri poskytovaní zamestnaneckých benefitov (pdf, 390 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Potreba vysokej miery pravdepodobnosti o kauzalite medzi konaním a chráneným dôvodom (pdf, 466 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a trvanie štátnozamestnaneckého pomeru (pdf, 338 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia policajtov pri poskytovaní platových náležitostí (pdf, 332 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prerozdeľovanie dotácií medzi žiakov (pdf, 410 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2017:

ReadSpeaker Počúvajte Súlad ustanovení kolektívnej zmluvy s antidiskriminačnou legislatívou (pdf, 396 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Poskytnutie príspevku na dopravu do školy (pdf, 335 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti výkonu trestu odňatia slobody (pdf, 405 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Šikana na pracovisku (pdf, 409 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Stalking zo strany zamestnávateľa (pdf, 381 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nerovnaké zaobchádzanie z dôvodu politickej príslušnosti (pdf, 410 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Šikana a diskriminácia v samospráve (pdf, 435 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia a pracovné benefity (pdf, 451 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Právne prostriedky riešenia bossingu na pracovisku (pdf, 409 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nerovné zaobchádzanie zo strany stávkových kancelárií (pdf, 336 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch (pdf, 396 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia pri poskytovaní preventívnej rehabilitácie (pdf, 324 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Porušovaníe rôznych právnych predpisov zo strany zamestnávateľa (pdf, 398 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Priama diskriminácia v súbehu s obťažovaním (pdf, 430 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia vo forme obťažovania z dôvodu iného postavenia (pdf, 335 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Šikana zo strany nadriadenej (pdf, 433 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia z dôvodu odborovej činnosti (pdf, 260 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Právne prostriedky riešenia bossingu na pracovisku (pdf, 391 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2016:

ReadSpeaker Počúvajte Možné porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie inzerátmi v pracovnej inzercii (pdf, 294 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Súlad prezentovaného návrhu regulovaného parkovania v Bratislave (pdf, 334 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Súlad prezentovaného návrhu regulovaného parkovania v Bratislave (dodatok) (pdf, 334 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu rodinného stavu (pdf, 368 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v prípade nezapočítania trvania rodičovskej dovolenky (pdf, 418 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Priama diskriminácia z dôvodu príslušnosti k etniku v oblasti poskytovania služieb (pdf, 398 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Priama diskriminácia z dôvodu príslušnosti k národnosti, etniku a iného postavenia pri poskytovaní služieb (pdf, 406 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nabádanie na diskrimináciu (pdf, 419 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Bezbariérovosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru (pdf, 427 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v rámci pracovnoprávneho vzťahu (pdf, 381 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v rámci pracovnoprávneho vzťahu a neoprávnený postih (pdf, 378 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Zrušenie zamestnaneckých výhod pre vybraných zamestnancov zamestnávateľa (pdf, 311 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Šikana zamestnanca zo strany nadriadeného (pdf, 356 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Postup zamestnávateľa v zmysle antidiskriminačnej legislatívy vo veci výpovede z pracovného pomeru (pdf, 332 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia učiteľa na základnej škole z dôvodu iného postavenia (pdf, 308 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia vedúceho zamestnanca vysokej školy (nepedagogického pracovníka) (pdf, 416 KB)

Vydané odborné stanoviská za rok 2015:

ReadSpeaker Počúvajte Mimosúdne riešenie sporu (pdf, 356 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačné ustanovenie v kolektívnej zmluve (pdf, 345 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačný postup riaditeľa základnej školy (pdf, 393 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačný postup zamestnávateľa (pdf, 393 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu národnosti (v anglickom jazyku) (expert opinion on unequal treatment of the right of workers) (pdf, 491 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Antisemitizmus (pdf, 347 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Sexuálne obťažovanie na pracovisku (pdf, 341 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Obťažovanie na pracovisku (pdf, 362 KB)

Vydané odborné stanoviská do roku 2014:

ReadSpeaker Počúvajte Stravovanie detí vegetariánskych rodičov v jedálňach (pdf, 265 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Namietaná diskriminácia z dôvodu zdravotného stavu (pdf, 391 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Vyplácanie odmien (pdf, 199 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania (pdf, 294 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (pdf, 241 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu iného postavenia (pdf, 237 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prijímanie do škôl (pdf, 227 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminácia z dôvodu pohlavia (pdf, 291 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odmietnutie spisovej komunikácie (pdf, 206 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Neposkytnutie bytovej náhrady (pdf, 352 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Daňový bonus (pdf, 267 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Mobbing, bossing (pdf, 324 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prípadná diskriminácia pri zaradení do kariérového stupňa (pdf, 278 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prípadná diskriminácia pri zaradení do kariérového stupňa (doplnenie) (pdf, 147 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Okamžité skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy (pdf, 288 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Okamžité skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy (doplnenie) (pdf, 274 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odborné stanovisko – premlčanie (pdf, 186 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Obťažovania zo strany zamestnávateľa voči zamestnankyniam (pdf, 262 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odmietnutie vstupu zdravotne postihnutého zákazníka do clubu (pdf, 221 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Novela č. 298/2008 Z.z. zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (pdf, 296 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Návrh na začatie priestupkového konania vo veci urážky na cti (pdf, 365 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Profesionálne rodiny a ochrana dieťaťa (pdf, 449 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Neposkytnutie zmluvného poistenia osobám mladším ako 24 rokov (pdf, 324 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nepriama diskriminácia v oblasti vzdelávania (pdf, 451 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Výstavba oplotenia v obci Ostrovany (pdf, 352 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Návrh zákona o periodickej tlači (pdf, 551 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Vysťahovanie Rómov v Nových Zámkoch (pdf, 445 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Výroky poslanca na adresu homosexuálov (pdf, 345 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odporúčania ku koncepcii bývania pre marginalizované skupiny obyvateľov a k odstráneniu segregačných prvkov v spolužití obyvateľov obce Bystrany (pdf, 1 MB)