Indikátory dodržiavania ľudských práv

Jedným z dlhodobých zámerov Strediska je vypracovanie zoznamu indikátorov, ktoré by slúžili na pravidelné sledovanie dodržiavania ľudských práv. Východiskom pre zostavenie indikátorov je metodológia a odporúčania UNHCHR Human Rights Indicators. Stredisko plánuje priebežne otvárať a koordinovať pracovné skupiny zahŕňajúce verejný, mimovládny a akademický sektor, ktorých cieľom je navrhnúť zoznam indikátorov pre jednotlivé oblasti/ľudské práva tak, aby zohľadňovali špecifický kontext Slovenska a potreby zraniteľných skupín.

Témy

Právo na vzdelanie

Pracovná skupina sa zaoberala zostavením súboru indikátorov monitorujúcich dodržiavanie práva na vzdelanie ukotvené v medzinárodných dokumentoch. Indikátory sa špecificky zameriavajú najmä na potreby znevýhodnených skupín, najmä detí so zdravotným znevýhodnením a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj príslušníkov národnostných menšín. Konkrétne oblasti sú prístup k bezplatnému vzdelávaniu na úrovni ISCED 0 až 2, prístup k odbornému vzdelávaniu na úrovni ISCED 3, kvalitné vzdelávanie a dostupnosť vzdelávacích zdrojov a slobodná voľba pri výbere vzdelávania.

Pracovná skupina

Úrad komisára pre deti
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Kancelária verejného ochrancu práv
Inštitút vzdelávacej politiky
MŠVVaŠ SR – Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
NÚCEM
CVTI
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Nadácia otvorenej spoločnosti

ReadSpeaker Počúvajte Právo na vzdelanie. Vyhodnotenie podľa indikátorov ľudských práv za rok 2020. (pdf, 6 MB)

Životné prostredie a zmena klímy

Pracovná skupina začala pracovať v auguste 2020 s cieľom diskutovať o možnostiach monitorovať jednak právo na informácie o stave životného prostredia a prístup k spravodlivosti v tejto oblasti ako aj dopady zmeny klímy na ľudské práva. Na základe návrhov odborníkov a odborníčok bude SNSĽP sledovať indikátory v nasledovných oblastiach: Prístup k informáciám, participácii a spravodlivosti v oblasti ochrany životného prostredia, Zdravé životné prostredie, Adaptačno-mitigačné opatrenia voči zmene klímy, Dopady zmeny klímy na ľudské práva.

Pracovná skupina

Greenpeace
Nestrácajme čas!
Znepokojené matky
Fakulta prírodných vied, Katedra environmentálnej ekológie
Slovenský hydrometeorologický ústav
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenská agentúra životného prostredia SR
Štátna ochrana prírody SR
Ústav hydrológie SAV
Výskumný ústav vodného hospodárstva
M.Sc. Ladislav Hegeyi; nezávislý expert


Právo na bývanie

Súbor indikátorov, ktoré sledujú možnosť realizácie práva na bývanie ako súčasť práva na primeranú životnú úroveň bol vytvorený v rámci internej pracovnej skupiny a použitý na vyhodnotenie tejto oblasti v Správe o dodržiavanie ľudských práv vrátane zásady rovného zaobchádzania za rok 2020. Indikátory sledujú dodržiavanie práva na bývanie v nasledovných podoblastiach: obývateľnosť, cenová dostupnosť bývania, prístup k službách a právna istota bývania.

ReadSpeaker Počúvajte Kapitola Právo na bývanie zo Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2019 (pdf, 3 MB)

Právo na zdravie

Súbor indikátorov zameraný na monitoring realizácie práva na zdravie bol vytvorený v rámci internej pracovnej skupiny a použitý na vyhodnotenie tejto oblasti v Správe o dodržiavanie ľudských práv vrátane zásady rovného zaobchádzania za rok 2020. Indikátory sledujú dodržiavanie práva na zdravie v nasledovných podoblastiach: prevencia, liečba a kontrola ochorení, prístupnosť zdravotníckych zariadení a základných liekov, detská úmrtnosť a zdravotná starostlivosť, sexuálne a reprodukčné zdravie.

ReadSpeaker Počúvajte Kapitola Právo na zdravie zo Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2019 (pdf, 2 MB)