Publikované výstupy

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2023

Právna analýza inštitútu rovného odmeňovania

Právna analýza inštitútu rovného odmeňovania (pdf, 662 KB)

Publikácia poskytuje prehľad právnej úpravy rovného odmeňovania v SR a právnych prostriedkov jej uplatňovania. Okrem toho analyzuje smernicu EÚ, ktorá posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny.

Predkladaná právna analýza venuje pozornosť právnej úprave rovného odmeňovania, antidiskriminačným normám Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov, normatívnym garanciám ochrany práva na rovné odmeňovanie, inštitucionálnej kontrole rovnosti v odmeňovaní a bariéram v uplatňovaní inštitútu rovného odmeňovania. Druhá časť predkladanej analýzy sa zameriava na právnu analýzu ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2022

Analýza komponentov 11 a 12 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v kontexte ľudských práv a udržateľnej obnovy

Analýza komponentov 11 a 12 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v kontexte ľudských práv a udržateľnej obnovy  (pdf, 990 KB)

Publikácia sa zameriava na dva samostatné komponenty Plánu obnovy SR, ktoré sa týkajú práva na zdravie, verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti, a to komponent 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť a komponent 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie.

Analýza predstavuje podklad na monitorovanie súladu implementácie Plánu obnovy SR v kontexte jej dopadov na ľudské práva a rovné zaobchádzanie. Jej cieľom je poskytnúť Stredisku východiská pri formulácií stanovísk, správ a odporúčaní pre subjekty štátnej moci vo vzťahu súladu implementácie komponentov 11 a 12 Plánu obnovy SR s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a vnútroštátnou legislatívou v oblasti ľudských práv a nediskriminácie.

Segregácia vo vzdelávaní – analýza známych poznatkov

Segregácia vo vzdelávaní – analýza známych poznatkov (pdf, 656 KB)

V predkladanej analýze sme sa zamerali na formovanie termínu „právo na vzdelanie“ a vymedzením jeho obsahu, nakoľko prihliadnuc na vývoj v medzinárodnom systéme ochrany ľudských práv sa rasová segregácia stala nezlučiteľnou s úplnou realizáciou tohto práva. Venujeme sa praktickej realizácii práva na vzdelanie a to prostredníctvom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa vo svojej judikatúre zaoberal aj prípadmi rasovej diskriminácie a segregácie.

Segregácia vo vzdelávaní je problémom globálnym, avšak v našej analýze sme sa ďalej zamerali aj na Slovenskú republiku.

Súhrnná výskumná správa z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022

Súhrnná výskumná správa z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022 (pdf, 1 MB)

Výsledky zisťovania opisujú, hodnotia, a na praktických príkladoch bližšie vysvetľujú identifikované diskriminačné znenia pracovnej inzercie. Zámerom je identifikované nedostatky a zistenia odstrániť. Výskumná správa hodnotí obsahovú stránku pracovných inzerátov a jej súlad či nesúlad so zákazom diskriminácie. Identifikuje a poukazuje na najčastejšie sa vyskytujúce zakázané dôvody menej priaznivého zaobchádzania. Účelom správy nie je iba kvantifikovať zistené nedostatky, ale aj vysvetliť dôvody ich výskytu, vzájomnú súvislosť a podmienenosť.

Možnosti riešenia diskriminácie a porušení ľudských práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Možnosti riešenia diskriminácie a porušení ľudských práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (pdf, 3 MB)

Tento manuál ponúka prehľad pre verejné inštitúcie, zdravotných pracovníkov a pracovníčky, a najmä širšiu verejnosť s cieľom priblížiť obsah práva na zdravie ako ľudského práva. Manuál prináša zároveň prehľad orgánov a inštitúcií, ktoré plnia kľúčové úlohy v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a nediskriminácie, vrátane v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dopady pandémie na výkon základných práv a slobôd a oblasti chránené Antidiskriminačným zákonom

Dopady pandémie na výkon základných práv a slobôd a oblasti chránené Antidiskriminačným zákonom (pdf, 2 MB)

Táto publikácia sa zameriava na analýzu štyroch oblastí, ktoré boli ovplyvnené pandémiou – ide o oblasť vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho zabezpečenia. Kapitoly sú zhrnutím jednotlivých legislatívnych zmien a iných typov úprav prijatých v nadväznosti na pandémiu COVID-19 a sumárov dopadov pandémie na život obyvateľstva za využitia administratívnych dát a doposiaľ realizovaných výskumov. Cieľom publikácie však nebolo poskytnúť právne hodnotenie primeranosti alebo neprimeranosti zásahov štátnych orgánov do vybraných oblastí.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2021

Súhrnná výskumná práca z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných vzťahoch

Súhrnná výskumná práca z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných vzťahoch
(pdf, 2021, 1,18 MB)

 

Predmetom predkladanej správy je analýza súčasného stavu právnej ochrany uchádzačiek a uchádzačov o zamestnanie pred diskrimináciou. Stredisko hodnotí obsahovú stránku pracovných inzerátov v kontexte identifikácia zakázaných dôvodov menej priaznivého zaobchádzania. Posudzuje súlad obsahu inzerátov s antidiskriminačnou legislatívou.

Obsahové zistenia majú ambíciu popísať, zhodnotiť, vysvetliť a prakticky uviesť najčastejšie predpokladané diskriminačné znenia pracovnej inzercie nielen na účely ďalšej práce Strediska a všetkých orgánov
poskytujúcich právnu ochranu osobám diskriminovaným pracovnou inzerciou, ale aj pre pracovné portály ponúkajúce pracovnú inzerciu, budúcich zamestnávateľov a budúcich zamestnancov a zamestnankyne.

Situačný testing v oblasti krátkodobého ubytovania Rómov v robotníckych ubytovniach

Situačný testing v oblasti krátkodobého ubytovania Rómov v robotníckych ubytovniach (pdf, 2021, 973 KB)

Stredisko zrealizovalo situačný testing v oblasti poskytovania služieb krátkodobého ubytovania Rómom a Rómkam v tzv. robotníckych ubytovacích zariadeniach. Stredisko eviduje viacero podnetov, v ktorých dotknutí Rómovia namietali porušenie zákazu diskriminácie v oblasti poskytovania uvedených služieb.

Primárny cieľ situačného testingu spočíval v preskúmaní toho, či neposkytnutie ubytovania Rómom v oblasti ubytovacích služieb predstavuje na Slovensku bežnú prax, alebo ide o výnimočné prípady. Sekundárnym cieľom bolo získanie výsledkov, ktoré by preukázali diskriminačnú prax. Predkladaná analýza pozostáva z úvodu, 3 kapitol, tvoriacich jej jadro a záveru.

Právna analýza ústavných zmien z roku 2020

Právna analýza ústavných zmien z roku 2020 (pdf, 2021, 778 KB)

Predmetom prvej časti hodnotiacej právnej analýzy ústavnoprávnych zmien za príslušný kalendárny rok je Ústavný zákon č. 422/2020 Z. z. (ďalej ako „Ústavný zákon“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení jej
neskorších zmien.

V rámci predkladanej hodnotiacej právnej analýzy Stredisko analyzuje hypotetické „prima facie“ dopady ústavných zmien na výkon ľudských práv a základných slobôd v štandarde garantovanom Ústavou a medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami.

Diskriminácia vo forme sexuálneho obťažovania – komparatívna analýza.

Diskriminácia vo forme sexuálneho obťažovania – komparatívna analýza (pdf, 2021, 1,19 MB)

Stredisko v predkladanej publikácii ponúka stručný prehľad právnej úpravy sexuálneho obťažovania vo vybraných krajinách s akcentom na komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy.

Medzi členskými štátmi EÚ existujú rozdiely v samotnom definovaní obťažovania a sexuálneho obťažovania. S diferenciou právnych úprav sa následne spájajú rozdielne dôsledkyy, napr. v efektívnosti prostriedkov právnej ochrany. Publikácia obsahuje prehľad právnej úpravy diskriminácie vo formách obťažovania a sexuálneho obťažovania, ktoré boli spracované podľa výskumnej správy prof. Andrey Olšovskej.

Uplatnenie zdravotne postihnutých osôb na trhu práce. Systematike legislatívnych prekážok a zistení

Uplatnenie zdravotne postihnutých osôb na trhu práce. Systematike legislatívnych prekážok a zistení
(pdf, 2021, 1,10 MB)

Cieľom vypracovania predmetnej analýzy legislatívy je potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy, v zmysle ktorej má slovenská legislatíva medzery, v dôsledku ktorých majú osoby so zdravotným postihnutím sťažený prístup na trh práce. Stredisko sa v predmetnej právnej analýze zameralo na poukázanie nedostatkov právnej úpravy, vzťahujúcej sa na práva osôb so zdravotným postihnutím v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom uviedlo aj jeden návrh na doplnenie právnej úpravy. Základ pre vypracovanie kapitoly poukazujúcej na predmetné nedostatky právnej úpravy tvorili Správy o činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.