Súťaže

Každoročne ponúkame možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží. V rámci šírenia osvety vám ponúkame príležitosť zúčastniť sa na rôznych anketách, kvízoch či súťažiach, ktorých témy súvisia s ľudskými právami a nediskrimináciou s cieľom podporiť záujem o problematiku dodržiavania ľudských práv, multikulturalizmu, rasizmu, rodovej rovnosti, nediskriminácie a práv detí.