Dočasné vyrovnávacie opatrenia

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia  slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. Sú časovo obmedzené. Začiatok, prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení, je podmienený výskytom diskriminácie. Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení  končí vtedy, ak nepriaznivé dôsledky diskriminácie, respektíve diskriminácia samotná, boli kompenzované a pokiaľ možno zanikli.

Pre viac informácií o dočasných vyrovnávacích opatreniach si pozrite naše publikácie a materiály:

ReadSpeaker Počúvajte Informačný materiál (pdf, 222 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti dočasných vyrovnávacích opatrení v podmienkach Slovenskej republiky (pdf, 4 MB)
ReadSpeaker Počúvajte Dočasné vyrovnávacie opatrenia (publikácia) (pdf, 715 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prípravná štúdia o praktickom využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na Slovensku a v zahraničí (pdf, 10 MB)
ReadSpeaker Počúvajte Ako postupovať v procese ich prijímania a implementácie (príručka pre zamestnávateľov) (pdf, 3 MB)
ReadSpeaker Počúvajte Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov a Rómok na Slovensku – Príklady dobrej praxe (pdf, 2 MB)
ReadSpeaker Počúvajte Affirmative actions to increase the employment of Roma in Slovakia – Examples of good practice (pdf, 2 MB)

Kapitoly o DVO zo Správ o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike

ReadSpeaker Počúvajte Rok 2018 (pdf, 436 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2017 (pdf, 270 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2016 (pdf, 291 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2015 (pdf, 270 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2014 (pdf, 701 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2013 (pdf, 370 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2012 (pdf, 302 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2011 (pdf, 238 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2010 (pdf, 139 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2009 (pdf, 232 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2008 (pdf, 266 KB)

Stredisku sú podľa ustanovenia § 8a ods. 4 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len ,,antidiskriminačný zákon“) orgány oprávnené na prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení (ďalej v  texte ako „DVO“) povinné podávať správy o týchto skutočnostiach.

Sumarizáciu týchto správ si môžete pozrieť v nasledujúcich dokumentoch:

ReadSpeaker Počúvajte Dušan Deme, živnostník (pdf, 161 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Adient Slovakia, spol., s.r.o. – odštepný závod Lučenec (pdf, 23 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (pdf, 21 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 2018 – 2023 (pdf, 54 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 2023 – (pdf, 18 KB)
ReadSpeaker Počúvajte TESCO STORES SR (pdf, 20 KB)