Náš tím

PhDr. Silvia Porubänová
Výkonná riaditeľka
porubanova@snslp.sk

Štúdium sociológie absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa jej slov je na Stredisku zodpovedná za všetko, teda najmä za odbornú činnosť v celom rozsahu, za personálne, ekonomické a organizačné záležitosti. Medzi jej najobľúbenejšie oblasti ľudských práv patrí rovnosť príležitostí, rodová rovnosť a Agenda 2030.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená otvorenosť, vnímavosť, láskavosť a slušnosť.“

Jana Bubničová
Asistentka výkonnej riaditeľky
info@snslp.sk
bubnicova@snslp.sk
0918 479 089

Štúdium absolvovala na Strednej odbornej škole Obchod a podnikanie s maturitou. Na Stredisku zabezpečuje organizačno-technické, administratívne činnosti a asistuje výkonnej riaditeľke.

JUDr. Michal Cenkner, PhD.
Zástupca výkonnej riaditeľky
cenkner@snslp.sk
02/208 501 21

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore občianske právo ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Stredisku zabezpečuje efektívnosť v poskytovaní právnych služieb klientom Strediska v rámci výkonu jeho zákonného mandátu.

Mgr. Kamila Černáková
Digital Content Specialist
cernakova@snslp.sk
LinkedIn

Štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala magisterský titul v odbore estetika. Po ukončení štúdia pracovala v knižnici, kde sa okrem práce s používateľmi naučila základom marketingu a edičnej činnosti. Na Stredisku je zodpovedná za správu webovej stránky, sociálnych sietí a prípravu vizuálov na brožúry, publikácie a iné výstupy spojené s vizuálnou reprezentáciou Strediska. Kolegom a kolegyniam pomáha pri vytváraní kampaní a komunikovaní o potrebe ochrany a dodržiavania ľudských práv.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená schopnosť byť priateľský, chápavý a otvorený a naivne sa domnievam, že je to v každom z nás. Je to naša prirodzenosť.“

Mgr. Barbora Daňková
Právnička
dankova@snslp.sk
02/208 501 21

Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom získala titul Mgr. Na Stredisku je zodpovedná za vybavovanie podnetov klientov, poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie, vypracovávanie odborných stanovísk, ako aj realizáciu nezávislých zisťovaní vo veciach súvisiacich s nedodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania. Medzi jej najobľúbenejšie oblasti patria hospodárske a sociálne práva.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť vnímam ako základnú ľudskú vlastnosť spočívajúcu v úcte ku každej ľudskej bytosti.“

Mgr. Tomáš Földes
Lektor
foldes@snslp.sk
vzdelavanie@snslp.sk
02/208 501 23

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval magisterské štúdium v odbore právo a magisterské štúdium v odbore vychovávateľstvo so špecializáciou na pedagogiku emocionálne a sociálne narušených na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Stredisku pracuje ako lektor, kde je zodpovedný za šírenie informácií a osvety o ľudských právach a o zásade rovnakého zaobchádzania v rámci celej Slovenskej republiky. Pripravuje a podieľa sa na tvorbe vzdelávacích metodík Strediska určených pre odbornú verejnosť, ale aj pre deti a mládež. V súčasnosti zastupuje Stredisko vo viacerých pracovných skupinách a výboroch v rámci poradných orgánov vlády. V oblasti ľudských práv sa angažuje takmer 17 rokov, z toho 15 na Stredisku a preto obdivuje ľudské práva v celej ich komplexicite. Zásadný význam má preňho princíp rovnosti, nezrušiteľnosti, nepremlčateľnosti, neodňateľnosti a nescudziteľnosti ľudských práv.

Čo pre neho znamená ľudskosť?

„Každý a každá z nás počas svojho života postupne odkrýva svoj kúsok ľudskosti a zrejme len mozaika všetkých týchto prítomných, minulých a budúcich kúskov by nám dovolila pochopiť skutočný rozmer ľudskosti. Rozlišovanie dobra a zla, toho, čo je správne a čo nie. Uvedomovanie si slobody a schopnosť dohodnúť sa na jej hraniciach a rešpektovať ich. Schopnosť stanoviť si pravidlá a riadiť sa nimi. Odpustenie, viera, nádej a láska. Snívanie, predstavivosť, tvorivosť a umenie. Nepokoj, nespokojnosť, nezlomnosť, záujem, hlad po pravde. Priateľstvo, súcit, solidarita, tolerancia, pomoc a rovnosť… Ľudskosť má mnoho tvárí. Tie temnejšie nevymenujem, lebo, a toto znie ako rozprávka, dobro nad nimi napokon vždy víťazí.“         

Mgr. Lucia Gandžalová, PhD.
Právnička
gandzalova@snslp.sk
02/208 501 26

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Stredisku je zodpovedná najmä za poskytovanie právnej pomoci klientom, vybavovanie podnetov a vypracovávanie odborných stanovísk. Medzi jej najobľúbenejšie oblasti ľudských práv patria predovšetkým občianske, politické a kultúrne práva.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená vzájomnú podporu a ochotu pomáhať, solidaritu, rešpekt a empatiu.“

Mgr. Michal Horváth
Lektor
mhorvath@snslp.sk
02/208 501 23

Štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  Medzi oblasti ľudských práv, ktorým sa venuje najviac patrí mobbing, šikana na pracovisku, bossing, nediskriminácia, extrémizmus, bezpečnosť používania sociálnych sietí a kyberšikana.

Čo pre neho znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená umenie vedieť v živote aplikovať rozum a pokoru.“

Lýdia Konôpková
Účtovníčka/mzdárka
konopkova@snslp.sk

Na Obchodnej akadémii v Bratislave vyštudovala odbor všeobecná ekonómia. Na Stredisku je zodpovedná za financie, rozpočet a mzdy.

JUDr. Andrea Maliňáková
Právnička
malinakova@snslp.sk
055/230 41 21
0918 370 003

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Na Stredisku pôsobí ako právnička, kde sa venuje ochrane slabších a je zodpovedná za poskytovanie právnej pomoci klientom.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe“

Mgr. Anna Máriássyová
Analytička na útvare Výskum a analýzy
mariassyova@snslp.sk
02/321 118 30

Vyštudovala odbor geografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Stredisku je zodpovedná za prácu na výskumoch v oblasti dodržiavania ľudských práv. Medzi jej najobľúbenejšie témy patrí právo na ľudskú dôstojnosť.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená, keď človek priznáva ostatným rovnaké potreby ako sebe.“

Mgr. Katarína Medľová M.A
Expertka pre ľudské práva na útvare Medzinárodných vzťahov, monitoringu a reportingu 
medlova@snslp.sk
02/ 208 501 15

Titul Mgr. získala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore európske štúdiá, ktorý doplnila titulom M.A z Central European University v Budapešti v odbore ľudské práva. Na Stredisku je zodpovedná za zabezpečovanie činnosti v oblasti vonkajších vzťahov, vrátane spolupráce, monitoringu ľudských práv a reportovania pre OSN a Radu Európy. Medzi oblasti ľudských práv, ktoré sú jej najbližšie, patria práva žien, práv LGBTI ľudí a práva ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj témy občianskej spoločnosti a obhajcov a obhajkýň ľudských práv.

Mgr. Marián Mesároš
Právnik
mesaros@snslp.sk
02/208 501 21

Štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Stredisku je zodpovedný za riešenie problémov týkajúcich sa ochrany pred diskrimináciou a dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Medzi jeho najobľúbenejšie témy ľudských práv patrí najmä oblasť sociálnych práv, hlavne právo na prácu a právo na vzdelanie.

Čo pre neho znamená ľudskosť?

„Ľudskosť človeka definuje a vychováva, ale môže ho aj opustiť. Na ceste životom ľudí motivuje, aby používali cit, rozum a lásku a vyhýbali sa násiliu, sebeckosti a iracionalite.“

Mgr. Bogdana Micovčinová LL.M
Právnička
micovcinova@snslp.sk
02/208 501 21

Magisterské štúdium v odbore absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium v odbore medzinárodné ľudské práva absolvovala na Lund University vo Švédsku, kde získala titul LL.M. Na Stredisku je zodpovedná za poskytovanie právnej pomoci klientom, vybavovanie podnetov či vypracovávanie odborných stanovísk. Medzi jej najobľúbenejšie oblasti ľudských práv patria práva menšín, práva žien a konkrétne právo na sebaurčenie.

Mgr. Veronika Michelčíková
Právnička
michelcikova@snslp.sk
02/208 501 26

Právnické vzdelanie ukončila získaním magisterského titulu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Na Stredisku je zodpovedná za poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, vypracovávanie odborných stanovísk a právnych analýz vo veciach možného porušenia zákazu diskriminácie. Medzi jej najobľúbenejšie oblasti ľudských práv patria otázky rodovej rovnosti a právo na ľudskú dôstojnosť.

Mgr. Anna Nádaždyová, PhD.
Vedúca vzdelávacej činnosti
nadazdyova@snslp.sk
vzdelavanie@snslp.sk
02/208 501 23

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Stredisku je zodpovedná za koordináciu vzdelávacej činnosti.

Čo pre ňu znamená ľudkosť?
„Ľudskosť pre mňa znamená najmä rešpekt a ohľaduplnosť voči všetkým ľuďom.“

JUDr. Edina Némethová
Expertka pre ľudské práva na útvare Medzinárodných vzťahov, monitoringu a reportingu 
nemethova@snslp.sk
02/208 501 15

Titul získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Na Stredisku je zodpovedná za zabezpečovanie činnosti v oblasti vonkajších vzťahov Strediska a monitoringu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, sledovanie plnenia medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv a reportovanie pre medzinárodné organizácie. Medzi jej najobľúbenejšie témy patria otázky súvisiace s právnym štátom a sloboda prejavu. 

JUDr. Miroslava Novodomcová
Právnička
novodomcova@snslp.sk
0918 370 002

Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2010. Na Stredisku je zodpovedná za poskytovanie právnej pomoci klientom, vzdelávanie detí aj dospelých a zároveň je členka Výboru pre rodovú rovnosť. Jej obľúbenou oblasťou ľudských práv je nediskriminácia.

Čo pre ňu znamená ľudkosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená najmä empatiu.“

Mgr. Zuzana Pavlíčková, LL.M
Vedúca na útvare Medzinárodných vzťahov, monitoringu a reportingu 
pavlickova@snslp.sk
02/208 501 15
LinkedIn

Magisterské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Polročný študijný pobyt absolvovala na právnickej fakulte Helsinskej univerzity so zameraním na právo medzinárodných organizácií a ľudské práva. Titul LL.M v odbore Medzinárodné právo a európske právo verejné so špecializáciou na prístup k spravodlivosti získala na Erasmus University v Rotterdame v Holandsku.

Na Stredisku je zodpovedná za monitoring dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, monitorovanie súladu vnútroštátnych predpisov a politík s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami, spoluprácu a komunikáciu s kľúčovými medzinárodnými organizáciami a aktérmi na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Medzi jej najobľúbenejšie oblasti ľudských práv patria prístup k zdravotnej starostlivosti pre ohrozené skupiny obyvateľstva, rodová rovnosť, práva LGBT osôb, právo na vzdelanie a vplyv podnikateľských aktivít na ľudské práva.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená schopnosť empatie, spolupatričnosť, vzájomný rešpekt a úcta k našej rôznosti.“

Jakub Popík E.MA
PR špecialista
popik@snslp.sk
0918 370 007
LinkedIn

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave študoval odbor európske štúdiá a popri tom absolvoval bakalársky stupeň štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka kombinácii týchto dvoch škôl bol prijatý na nadstavbový magisterský program v Inter-Univerzitnom Centre v Benátkach, ktoré ukončil v roku 2016 získaním titulu E.MA – európsky magister ľudských práv a demokratizácie. Na Stredisku je zodpovedný najmä za dramaturgiu, moderovanie a technickú prípravu podcastu NoPráve, prípravu tlačových správ, mediálnych vyhlásení, obsahu na sociálne siete a web. Okrem toho je zodpovedný aj za nadväzovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejnej správy, občianskej spoločnosti, médií a školstva a v neposlednom rade za „skautovanie“ aktualít týkajúcich sa diskriminácie a porušovania ľudských práv. Medzi jeho najobľúbenejšie témy patria najmä otázky slobody prejavu, extrémizmu a náboženskej slobody, ale aj témy harm reduction, systémového rasizmu a prístupu k vzdelávaniu.

Čo pre neho znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená schopnosť pochopiť a rešpektovať seba a ostatných v čo najväčšom rozsahu, schopnosť nesúdiť, schopnosť vnímať limity a chyby seba a ostatných, a schopnosť prejavovať emócie. Ľudskosť je podľa mňa to, čo ostane, keď odoberieme všetko ostatné – pýchu, predsudky, ego a ostaneme úplne „nahí“ pred sebou a ostatnými.“

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD.
Analytička, vedúca na útvare Výskum a analýzy
ujhazyova@snslp.sk
02/321 118 30
LinkedIn

Doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia absolvovala na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Stredisku pracuje ako výskumníčka a je zodpovedná za realizáciu výskumov v oblasti dodržiavania ľudských práv. Za dôležité považuje venovať pozornosť napĺňaniu záväzkov v oblasti hospodárskych a sociálnych práv a v súvislosti s klimatickou krízou zamerať svoju pozornosť na environmentálne práva a dopady zmeny klímy na ľudí, ktorí majú obmedzené možnosti prispôsobiť svoj spôsob života a zabezpečiť si komfort – teda na nízkopríjmové domácnosti.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť považujem za abstraktný koncept, ktorým sa snažíme zdôrazniť to, čo nás vyčleňuje, robí výnimočnými oproti ostatným živým bytostiam. Tento koncept možno naplniť rôznymi vlastnosťami či schopnosťami človeka a tým aj určovať hierarchiu hodnôt spoločnosti. Je preto dôležité neustále potvrdzovať ako ľudské, či už prirodzene alebo ako ideál, ktorý chceme v ľudskej spoločnosti dosiahnuť, hodnoty vzájomnej pomoci a solidarity.“

Mgr. Radka Vicenová, PhD.
Analytička na útvare Výskum a analýzy
vicenova@snslp.sk
02/321 118 30
LinkedIn

Doktorandské štúdium ukončila na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako členka výskumného tímu Strediska pracuje na analytických a výskumných projektoch, zameraných na dodržiavanie ľudských práv na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na témy súvisiace s pravicovým extrémizmom, radikalizáciou, sekuritizáciou a nenávistnými prejavmi.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť sa mi spája predovšetkým s morálkou, rešpektom, empatiou a vzájomným porozumením.“

Mgr. Zuzana Vlčeková
Právnička
vlcekova@snslp.sk
0918 479 091

Štúdium absolvovala na Univerzite Karlovej v Prahe v odbore právo a právna veda. Na Stredisku zodpovedá za poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a vykonávanie nezávislých zisťovaní týkajúcich sa diskriminácie. Medzi jej najobľúbenejšie oblasti ľudských práv patria tie, ktoré chránia slabších.

Čo pre ňu znamená ľudskosť?

„Ľudskosť pre mňa znamená empatickosť, schopnosť myslieť na druhých a súdružnosť.“