Správna rada

Správna rada je orgánom Strediska. Má deväť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi a členkami Správnej rady sú:

1, doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
vymenovaný dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od 01.04.2021 do 01.04.2024 (II. funkčné obdobie)

Predseda Správnej rady od 25.09.2020

2, člen/ka vymenovaný/á verejným ochrancom práv
(v súčasnosti neobsadené)

3, člen/ka vymenovaný/á predsedom Národnej rady Slovenskej republiky
(v súčasnosti neobsadené)

4, člen/ka vymenovaný/á predsedom vlády SR na návrh mimovládnych organizácií
(v súčasnosti neobsadené)

5, člen/ka vymenovaný/á dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(v súčasnosti neobsadené)

6, vymenovaný/á dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(v súčasnosti neobsadené)

7, JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od 21.10.2019 do 21.10.2022 (I. funkčné obdobie)

8, PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky od 01.02.2020 do 01.02.2023 (I. funkčné obdobie)

9, MUDr. Roman Joch
vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 25.09.2020 do 25.09. 2023  (I. funkčné obdobie)

Rokovací poriadok:

ReadSpeaker Počúvajte Rokovací poriadok Správnej rady SNSĽP 01.05.2022