Správna rada

Správna rada je orgánom Strediska. Má deväť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi a členkami Správnej rady sú:

1, doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
vymenovaný dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
od 01.04.2021 do 01.04.2024 (II. funkčné obdobie)

Predseda Správnej rady od 25.09.2020

2, PhDr. Dagmar Horná, PhD.
vymenovaná verejnou ochrankyňou práv
od 16.04.2019 do 16.04.2022 (I. funkčné obdobie)

Podpredsedníčka Správnej rady od 04.12.2020

3, člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky
(v súčasnosti neobsadené)

4, Mgr. Kristian Hodossy, PhD.
vymenovaný predsedom vlády SR na návrh mimovládnych organizácií
od 30.04.2019 do 30.04.2022 (I. funkčné obdobie)

5, doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
od 06.06.2019 do 06.06.2022 (I. funkčné obdobie)

6, doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
od 12.06.2019 do 12.06.2022 (I. funkčné obdobie)

7, JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
od 21.10.2019 do 21.10.2022 (I. funkčné obdobie)

8, PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky
od 01.02.2020 do 01.02.2023 (I. funkčné obdobie)

9, MUDr. Roman Joch
vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
od 25.09.2020 do 25.09. 2023  (I. funkčné obdobie)

Rokovací poriadok:

ReadSpeaker Počúvajte Rokovací poriadok Správnej rady SNSĽP 14.05.2021