Správna rada

Správna rada je orgánom Strediska. Má deväť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi a členkami Správnej rady sú:

1, Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
vymenovaná dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od 15.04.2024 do 15.04.2027
(I. funkčné obdobie)

2, prof. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od 01.09.2022 do 01.09.2025
(I. funkčné obdobie)

Podpredsedníčka Správnej rady od 18.04.2023

3, JUDr. Alexandra Stachová
vymenovaná Verejným ochrancom práv od 01.03.2023 do 01.03.2026
(I. funkčné obdobie)

4, JUDr. Peter Vodráška, LL.M.
vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky od 04.10.2022 do 04.10.2025
(I. funkčné obdobie)

5, Mgr. et Mgr. Martin Macko
vymenovaný predsedom vlády SR na návrh mimovládnych organizácií od 20.10.2023 do 20.10.2026
(I. funkčné obdobie)

6, JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 01.09.2022 do 01.09.2025
(I. funkčné obdobie)

7, JUDr. Daniela Lamačková, PhD.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od 07.12.2023 do 07.12.2026
(1. funkčné obdobie)

8, Mgr. Jarmila Lajčáková
vymenovaná prezidentkou Slovenskej republiky od 14.02.2023 do 14.02.2026
(I. funkčné obdobie)

9, Ing. Peter Kostolný
vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 17.05.2024 do 17.05.2027
(I. funkčné obdobie)

Rokovací poriadok:

ReadSpeaker Počúvajte Rokovací poriadok Správnej rady SNSĽP 01.05.2022