Správna rada

Správna rada je orgánom Strediska. Má deväť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi a členkami Správnej rady sú:

1, doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
vymenovaný dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od 01.04.2021 do 01.04.2024 (II. funkčné obdobie)

Predseda Správnej rady od 25.09.2020

2, člen/ka vymenovaný/á verejným ochrancom práv
(v súčasnosti neobsadené)

3, JUDr. Peter Vodráška, LL.M.
vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky od 04.10.2022 do 04.10.2025 (I. funkčné obdobie)

4, člen/ka vymenovaný/á predsedom vlády SR na návrh mimovládnych organizácií
(v súčasnosti neobsadené)

5, JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 01.09.2022 do 01.09.2025 (I. funkčné obdobie)

6, doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od 01.09.2022 do 01.09.2025 (I. funkčné obdobie)

7, člen/ka vymenovaný/á dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (v súčasnosti neobsadené)

8, PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky od 01.02.2020 do 01.02.2023 (I. funkčné obdobie)

9, MUDr. Roman Joch
vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 25.09.2020 do 25.09. 2023  (I. funkčné obdobie)

Rokovací poriadok:

ReadSpeaker Počúvajte Rokovací poriadok Správnej rady SNSĽP 01.05.2022