Publikačná činnosť

V tejto časti nájdete našu publikačnú činnosť. Ak máte záujem o Správu o dodržiavaní ľudských práv, publikované výstupy výskumnej činnosti, publikované výstupy právnej činnosti, prípadne v rámci monitoringu si chcete prezrieť naše stanoviská pre potreby OSN, navštíviť dané stránky môžete po kliknutí na ich názvy. Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás na cernakova@snslp.sk.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2024

Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov a Rómok na Slovensku – Príklady dobrej praxe (pdf, 2 MB)

Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov a Rómok na Slovensku – Príklady dobrej praxe (pdf, 2 MB)

Účelom publikácie sumarizujúcej príklady dobrej praxe DVO nahlásených Stredisku v kontexte vytvárania rovnosti príležitostí v oblasti zamestnávania a odborného vzdelávania Rómov a Rómok je inšpirovať zamestnávateľov na Slovensku prijímať obdobné opatrenia a prispievať k odstraňovaniu štrukturálnej diskriminácie Rómov a Rómok na trhu práce. Vzhľadom na to, že prijatím a nahlásením DVO sa samotný proces jeho realizácie len začína, publikácia tiež obsahuje praktický návod pre subjekty realizujúce DVO, ako tieto opatrenia efektívne monitorovať, vyhodnocovať napĺňanie ich účelu a podávať správy o svojich zisteniach Stredisku ako poverenému orgánu.

Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“.

Affirmative actions to increase the employment of Roma in Slovakia – Examples of good practice (pdf, 2 MB)

Affirmative actions to increase the employment of Roma in Slovakia – Examples of good practice (pdf, 2 MB)

The purpose of the publication summarising examples of good practice of the affirmative actions reported to the Centre in the context of creating equal opportunities in the field of employment and vocational training of Roma is to inspire employers in Slovakia to adopt similar measures and to help eliminate structural discrimination against Roma in the labour market. Given that the adoption and reporting of affirmative actions is only the beginning of the implementation process, the publication also provides practical guidance for affirmative actions implementers on how to effectively monitor such measures, evaluate the fulfilment of their purpose and report their findings to the Centre as the competent authority.

This publication has been issued within the framework of the project „Affirmative action to increase the employment and education of Roma“.

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2023 (pdf, 4,38 MB)

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2023 (pdf, 4,38 MB)

Predkladaná Správa za rok 2023 poskytuje objektívny a aktuálny obraz o stave dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a uvádza konkrétne a adresné odporúčania sledujúce zlepšenie stavu ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd na území SR vrátane požiadavky dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania.

V štyroch kapitolách sme zhodnotili minuloročné odporúčania adresované jednotlivým subjektom, zamerali sme sa na negatívne verejné prejavy politikov a političiek a upozorňujeme ich na to, že každé obmedzenie práva na informácie a slobody združovania musí mať svoje opodstatnenie a nesmie prekračovať určité hranice.

Ďalej pokračujeme v monitorovaní výziev, ktorým čelia utečenci a reagujeme na stereotypné vnímanie, ktoré prevláda v spoločnosti.

Nakoniec sa venujeme diskriminácii Rómov v jednotlivých oblastiach chránených antidiskriminačným zákonom a približujeme prípady, ktorým sme sa v roku 2023 venovali.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2023

Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2022

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2022 (pdf, 4 MB)

Predkladaná Správa za rok 2022 poskytuje objektívny a aktuálny obraz o stave dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a uvádza konkrétne a adresné odporúčania sledujúce zlepšenie stavu ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd na území SR vrátane požiadavky dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania.

V štyroch kapitolách sme zhodnotili minuloročné odporúčania adresované jednotlivým subjektom, zamerali sme sa na problematiku segregácie rómskych detí a detí so zdravotným znevýhodnením, venovali sme sa ochrane základných práv LGBTI+ ľudí a identifikovali sme výzvy, ktorým čelia osoby utekajúce pred medzinárodným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Report on the Observance of Human Rights Including the Principle of Equal Treatment in the Slovak Republic for the Year 2022

Report on the Observance of Human Rights Including the Principle
of Equal Treatment in the Slovak Republic for the Year 2022 (pdf, 2 MB)

The submitted Report for the year 2022 provides an objective and up-to-date picture of the observance of the conditions of human rights and fundamental freedoms and presents specific and targeted recommendations aimed at improving the state of protection and support of human rights and fundamental rights in the Slovak Republic, including requirements for equal treatment.

We evaluated last year’s recommendations addressed to individual subjects, focused on the issue of segregation of Roma children and children with disabilities, focused on the protection of the basic rights of LGBTI+ people, and identified the challenges faced by persons fleeing the international armed conflict in Ukraine.

Zobrazovanie nenávistných ideológií v médiách – Mediálny monitoring za rok 2022

Zobrazovanie nenávistných ideológií v médiách – Mediálny monitoring za rok 2022 (pdf, 2,77 MB)

Zhrnutie (pdf, 2 MB),  Summary (pdf, 1 MB)

Tentokrát sme zmapovali a zanalyzovali, ako sa v slovenskom mediálnom diskurze narába s problematikou nenávistných ideológií, a prostredníctvom sledovania príspevkov zahŕňajúcich pojem extrémizmus poskytnúť deskriptívnu analýzu toho, akým spôsobom sa v mediálnom diskurze vytvára obraz o nenávistných ideológiách a či médiá venujú dostatočnú pozornosť kontextuálnemu zarámcovaniu týchto ideológií.

Nenávistný jazyk na politických facebookových profiloch. Správa z monitoringu nenávistných prejavov

Nenávistný jazyk na politických facebookových profiloch. Správa z monitoringu nenávistných prejavov
(pdf, 14 MB)

Publikácia monitoruje a analyzuje výskyt nenávistných statusov a komentárov na politických profiloch sociálnej siete Facebook v období pred začiatkom oficiálnej predvolebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v septembri 2023 so zameraním na profily najpopulárnejších politických predstaviteľov a predstaviteliek na sociálnej sieti Facebook. Správa mapuje výskyt a obsah nenávistných statusov a komentárov pod statusmi vo všeobecnosti, ale aj detailne so zameraním na homonegatívne, islamofóbne a antirómske prejavy.

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života ako ľudskoprávny problém

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života ako ľudskoprávny problém (pdf, 6,39 MB)

V období 2019 až 2021 bola uskutočnená rozsiahla výskumná úloha zameraná na rôzne cieľové skupiny, ktorá obsahuje päť analytických štúdií skúmajúcich problematiku zosúlaďovania pracovného a osobného života z pohľadu ľudských práv.

Kapitoly sú samostatnými analytickými štúdiami, ktoré vychádzajú z čiastkových výskumov navrhnutých tak, aby zistenia vytvárali vzájomne dopĺňajúci sa obraz o celkovej situácii v skúmanej oblasti. Publikáciu uzatvárame zdôraznením práve tých zistení, ktoré sú vzájomne komplementárne a podstatné pre utvorenie celkového obrazu o zosúlaďovaní pracovného a osobného života.

Sexuálne obťažovanie v zdravotníctve

Sexuálne obťažovanie v zdravotníctve. Zhrňujúca správa z výskumu obťažovania, sexuálneho obťažovania a sexuálneho násilia v pracovnoprávnych vzťahoch v sektore zdravotníctva (pdf, 4,39 MB)

Cieľom publikácie je predstaviť základné zistenia z realizovaného výskumu spolu s odporúčaniami pre zlepšenie pracovného prostredia, zvýšenie povedomia o sexuálnom obťažovaní a posilnenie preventívnych mechanizmov. Predmet výskumu, vzhľadom na komplexnosť skúmaného javu, presahuje právnu definíciu sexuálneho obťažovania, vďaka čomu predstavené zistenia pomenúvajú aj mieru výskytu prejavov sexizmu alebo sexuálneho násilia v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti v zdravotníctve.

Spolu s publikáciou sme vytvorili aj odporúčania pre NHRI a EB: Combating sexual harassment through the mandates of NHRIs and EBs (v anglickom jazyku) (pdf, 789 KB)

Právna analýza inštitútu rovného odmeňovania

Právna analýza inštitútu rovného odmeňovania (pdf, 662 KB)

Publikácia poskytuje prehľad právnej úpravy rovného odmeňovania v SR a právnych prostriedkov jej uplatňovania. Okrem toho analyzuje smernicu EÚ, ktorá posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny.

Predkladaná právna analýza venuje pozornosť právnej úprave rovného odmeňovania, antidiskriminačným normám Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov, normatívnym garanciám ochrany práva na rovné odmeňovanie, inštitucionálnej kontrole rovnosti v odmeňovaní a bariéram v uplatňovaní inštitútu rovného odmeňovania. Druhá časť predkladanej analýzy sa zameriava na právnu analýzu ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania.

„Ja samu seba vnímam ako obyčajného človeka.“ Obhajcovia a obhajkyne ľudských práv na Slovensku.

„Ja samu seba vnímam ako obyčajného človeka.“
Obhajcovia a obhajkyne ľudských práv na Slovensku. (pdf, 2 MB)

Cieľom výskumu bolo získať konkrétne poznatky a skúsenosti ľudí, ktorí sa profesijne alebo vo svojom voľnom čase venujú obhajobe ľudských práv na Slovensku. Rozhovory s dvadsiatimi šiestimi individuálnymi obhajcami a  obhajkyňami ľudských práv prebiehali od februára 2022 do novembra 2023 a touto publikáciou sa Stredisko snaží priniesť ich neoceniteľné pohľady, skúsenosti, stratégie a odporúčania pre štát.

Revízia dotazníka o podpore demokratických hodnôt medzi stredoškolskou mládežou. Validizácia vybraných položiek

Revízia dotazníka o podpore demokratických hodnôt medzi stredoškolskou mládežou. Validizácia vybraných položiek (pdf, 733 KB)

Cieľom tejto výskumnej správy je na základe doplňujúceho zisťovania prostredníctvom fokusových skupín, realizovaných v roku 2023, poskytnúť detailnejší pohľad na porozumenie kritických položiek dotazníka Postoje. Analýzy interakcií žiakov a žiačok vo fokusových skupinách boli podkladom pre návhry na revidevané znenie položiek dotazníka Postoje.

Správa o právnom štáte 2023 – Slovensko

Správa o právnom štáte 2023 – Slovensko (dostupné na stiahnutie – pdf, 1 MB)

Od roku 2020 pripravuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, na základe mandátu národnej inštitúcie pre podporu a ochranu ľudských práv, správu o právnom štáte v Slovenskej republike za príslušný rok.

Táto správa tvorí súčasť podania Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv do Európskeho mechanizmu právneho štátu. Publikácia predstavuje preklad kapitoly o Slovensku, ktorá je súčasťou Správy o právnom štáte 2023, ktorú vydala Európska komisia v angličtine v júli 2023.

Obmedzenie gejov a bisexuálnych mužov pri darovaní krvi v Slovenskej republike

Obmedzenie gejov a bisexuálnych mužov pri darovaní krvi v Slovenskej republike (pdf, 743 KB)

Predmetom predkladanej analýzy je problematika obmedzenia darovania krvi mužmi, ktorí mali v období posledných 12 mesiacov sexuálny styk s mužom v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom predkladanej analýzy je poskytnúť komplexné zhodnotenie súčasného stavu v kontexte vnútroštátnej a európskej legislatívy a medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv.

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2022

Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2021

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021 (pdf, 4 MB)

Rok 2021 pokračoval v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nezanedbateľný dosah na mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd. V neľahkých a komplikovaných časoch sa čoraz jasnejšie ukazovalo ako nevyhnutné sústrediť sa nielen na aktuálnu krízu a s ňou súvisiace krátkodobé reakcie, ale predovšetkým na dlhodobý horizont očakávaných ľudskoprávnych dosahov a dôsledkov.

V tejto súvislosti bolo dominantnou témou očkovanie a dopady pandémie ochorenia COVID-19 na vybrané ľudské práva a základné slobody – sloboda náboženského vyznania a právo pokojne sa zhromaždovať. V Správe sa venujeme aj opakovanej snahe o obmedzenie prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, ktoré je prirodzenou súčasťou práva na zdravie, ako aj práva na súkromný a rodinný život. Na záver zhodnotili predkladané návrhy zákonov a schválených zákonov zákonodarcov.

Report on the Observance of Human Rights for the Year 2021

Report on the Observance of Human Rights Including the Principle of Equal Treatment in the Slovak Republic for the Year 2021 (pdf, 4 MB)

The aim of the 2021 Human Rights Report is to provide the public with a comprehensive assessment of the status of selected human rights and fundamental freedoms in Slovakia and at the same time formulate recommendations for improving the protection and implementation of human 10 rights and fundamental freedoms.

The year 2021 continued to be marked by the COVID-19 pandemic which had a significant impact on the level of protection and promotion of human rights and  fundamental freedoms. In addition to the COVID-19 pandemic, several criteria determine the content of the 2021 Human Rights Report. It includes topics which have shown deficiencies in practice or have aggravated problems that the Centre has been addressing systematically and for a long time.

Analýza komponentov 11 a 12 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v kontexte ľudských práv a udržateľnej obnovy

Analýza komponentov 11 a 12 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v kontexte ľudských práv a udržateľnej obnovy  (pdf, 990 KB)

Publikácia sa zameriava na dva samostatné komponenty Plánu obnovy SR, ktoré sa týkajú práva na zdravie, verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti, a to komponent 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť a komponent 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie.

Analýza predstavuje podklad na monitorovanie súladu implementácie Plánu obnovy SR v kontexte jej dopadov na ľudské práva a rovné zaobchádzanie. Jej cieľom je poskytnúť Stredisku východiská pri formulácií stanovísk, správ a odporúčaní pre subjekty štátnej moci vo vzťahu súladu implementácie komponentov 11 a 12 Plánu obnovy SR s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a vnútroštátnou legislatívou v oblasti ľudských práv a nediskriminácie.

Segregácia vo vzdelávaní – analýza známych poznatkov

Segregácia vo vzdelávaní – analýza známych poznatkov (pdf, 656 KB)

V predkladanej analýze sme sa zamerali na formovanie termínu „právo na vzdelanie“ a vymedzením jeho obsahu, nakoľko prihliadnuc na vývoj v medzinárodnom systéme ochrany ľudských práv sa rasová segregácia stala nezlučiteľnou s úplnou realizáciou tohto práva. Venujeme sa praktickej realizácii práva na vzdelanie a to prostredníctvom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa vo svojej judikatúre zaoberal aj prípadmi rasovej diskriminácie a segregácie.

Segregácia vo vzdelávaní je problémom globálnym, avšak v našej analýze sme sa ďalej zamerali aj na Slovenskú republiku.

Zobrazovanie diskriminácie v médiách – Mediálny monitoring za rok 2021

Zobrazovanie diskriminácie v médiách – Mediálny monitoring za rok 2021 (pdf, 6 MB)

Zhrnutie (pdf, 1 MB),  Summary (pdf, 1 MB)

V predošlých monitoringoch sme sa venovali zobrazovaniu sexuálneho obťažovania v médiách a zobrazovaniu násilia na ženách v médiách. Tentokrát sme zmapovali a zanalyzovali, akým spôsobom je problematika diskriminácie prezentovaná v mediálnom diskurze na Slovensku.

Ide napríklad aj o to, o akých prípadoch diskriminácie sa v slovenských médiách informuje, či je problematika diskriminácie dostatočne vysvetlená a primerane zasadená do kontextu, či je informovanie o nej korektné a či nedochádza k deformácii alebo povrchnému a nepatričnému používaniu pojmu. Stredisko sa ako národný antidiskriminačný orgán zasadzuje o elimináciu diskriminácie v spoločnosti a z hľadiska miery verejného povedomia o problematike diskriminácie je preň kľúčové aj medializovanie tohto spoločensky negatívneho javu.

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2022

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2022 (pdf, 4 MB)

Predkladaná správa z monitoringu za rok 2022 nadväzuje na úvodný monitoring vykonaný Strediskom v roku 2021 s cieľom zmapovať súčasnú situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v  kontexte nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu zahŕňajúcich trestné činy spáchané z  osobitného motívu podľa § 140 písm. e) Trestného zákona, s osobitným dôrazom na vývoj v oblasti súdnej praxe, praxe orgánov činných v trestnom konaní a vnímania tejto problematiky v médiách a v spoločnosti.

Správa sa zameriava na útok na LGBT+ komunitu, na protesty proti podpisu obrannej zmluvy so Spojenými štátmi americkými a prípady intolerancie a protestov proti utečencom z Ukrajiny a iných štátov prichádzajúcich na Slovensko v roku 2022.

Súhrnná výskumná správa z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022

Súhrnná výskumná správa z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022 (pdf, 1 MB)

Výsledky zisťovania opisujú, hodnotia, a na praktických príkladoch bližšie vysvetľujú identifikované diskriminačné znenia pracovnej inzercie. Zámerom je identifikované nedostatky a zistenia odstrániť. Výskumná správa hodnotí obsahovú stránku pracovných inzerátov a jej súlad či nesúlad so zákazom diskriminácie. Identifikuje a poukazuje na najčastejšie sa vyskytujúce zakázané dôvody menej priaznivého zaobchádzania. Účelom správy nie je iba kvantifikovať zistené nedostatky, ale aj vysvetliť dôvody ich výskytu, vzájomnú súvislosť a podmienenosť.

Dostupnosť komunitných sociálnych služieb určených pre osoby so zdravotným znevýhodnením

Obálka publikácieDostupnosť komunitných sociálnych služieb určených pre osoby so zdravotným znevýhodnením (pdf, 5 MB)

Táto správa sa zaoberá dostupnosťou sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, pričom ide o jednu z hlavných ľudskoprávnych otázok týkajúcich sa osôb so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom je poskytnúť analýzu dostupnosti ambulantných a terénnych foriem týchto sociálnych služieb, pričom sa zameriava na priestorovú a finančnú dostupnosť týchto služieb a identifikáciu nedostatkových regiónov, v ktorých je potrebné podporovať pôsobenie nových poskytovateľov.

Možnosti riešenia diskriminácie a porušení ľudských práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Možnosti riešenia diskriminácie a porušení ľudských práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (pdf, 3 MB)

Tento manuál ponúka prehľad pre verejné inštitúcie, zdravotných pracovníkov a pracovníčky, a najmä širšiu verejnosť s cieľom priblížiť obsah práva na zdravie ako ľudského práva. Manuál prináša zároveň prehľad orgánov a inštitúcií, ktoré plnia kľúčové úlohy v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a nediskriminácie, vrátane v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Podpora demokratických hodnôt medzi stredoškolskou mládežou

Podpora demokratických hodnôt medzi stredoškolskou mládežou. Výskum postojov žiakov a žiačok stredných škôl k vybraným aspektom extrémizmu (pdf, 14,3 MB)

Zhrnutie (pdf, 3 MB), Summary (pdf, 3 MB)

Cieľom štúdie je zmapovať a analyzovať postoje stredoškolákov a stredoškoláčok so špecifickou pozornosťou venovanou prítomnosti myšlienok xenofóbie v rôznych formách a podobách.

Úloha vyplýva z Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2021), pričom kladie dôraz na zmapovanie postojov mládeže v témach, ktoré môžu viesť k ich ďalšej radikalizácii, na určenie rizikových skupín žiakov a žiačok na základe zozbieraných dát a tiež na vytvorenie poznatkovej bázy pre tvorbu vzdelávacích aktivít cielených na elimináciu takýchto postojov a podporu tolerancie v spoločnosti.

Dopady pandémie na výkon základných práv a slobôd a oblasti chránené Antidiskriminačným zákonom

Dopady pandémie na výkon základných práv a slobôd a oblasti chránené Antidiskriminačným zákonom (pdf, 2 MB)

Táto publikácia sa zameriava na analýzu štyroch oblastí, ktoré boli ovplyvnené pandémiou – ide o oblasť vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho zabezpečenia. Kapitoly sú zhrnutím jednotlivých legislatívnych zmien a iných typov úprav prijatých v nadväznosti na pandémiu COVID-19 a sumárov dopadov pandémie na život obyvateľstva za využitia administratívnych dát a doposiaľ realizovaných výskumov. Cieľom publikácie však nebolo poskytnúť právne hodnotenie primeranosti alebo neprimeranosti zásahov štátnych orgánov do vybraných oblastí.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2021

Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020 (pdf, 4,21 MB)

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá v zásadnej miere ovplyvnila mieru výkonu ľudských práv a základných slobôd. Osobitne negatívny dopad mala na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Našim cieľom bolo poskytnúť objektívny, pravdivý a aktuálny obraz o dodržiavaní ľudských práv na území SR v čase pandémie ochorenia COVID-19. Taktiež nemenej dôležitým cieľom bola adresnosť odporúčaní zodpovedným právnym subjektom, ktorých pôsobenie ovplyvňuje mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd, dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Report on the Observance of Human Rights for the Year 2020

Report on the Observance of Human Rights Including the Principle of Equal Treatment in the Slovak Republic for the Year 2020 (pdf, 3,8 MB)

The spread of the COVID-19 disease marked the year 2020 and had a major impact on the exercise of human rights and fundamental freedoms, with a particularly negative impact on the most vulnerable groups. Although the pandemic undoubtedly changed the way of life of each individual, the marginalized Roma Communities, persons with disabilities, older persons, homeless persons‘ Women, children and many others felt the negative effects of the measures in response much more sensitively. The COVID-l9 pandemic and the measures taken by the state authorities have further exacerbated existing inequalities and underlined vulnerability of certain groups of Slovak population.

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania pri zamestnávaní osôb
oo zdravotným postihnutím (pdf, 3,21 MB)

Príručka je určená širokej verejnosti, no predovšetkým zamestnávateľom s cieľom zhrnutia ich práv a povinností pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím, ako aj s cieľom uvedenia konkrétnych prípadov, v ktorých sa zamestnávatelia dopustili porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnej oblasti. Príručka je rozdelená do dvoch kapitol.

Nájdete v nej prípady diskriminačného konania zamestnávateľa voči zamestnancovi so zdravotným postihnutím pri prijímaní do zamestnania, počas trvania pracovného pomeru, ako aj pri skončení pracovného pomeru.

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie (pdf, 4,07 MB)

Stredisko považuje deti a mládež z centier pre deti a rodiny (CDR) za jednu z rizikových skupín v oblasti uplatňovania práva na bývanie, a to najmä kvôli viacnásobnému znevýhodneniu súvisiacemu s absenciou rodinných väzieb a podpory, či s faktormi sociálneho vylúčenia a nebezpečenstva chudoby. Možnosť realizácie práva na bývanie ako súčasti práva na primeranú životnú úroveň, ktorý je zakotvený vo viacerých medzinárodných dokumentoch ratifikovaných aj SR (napr. v Medzinárodnom dohovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v Charte základných práv Európskej únii), je pre túto cieľovú skupinu často mimoriadne sťažený až znemožnený. Cieľom tejto výskumnej aktivity je preto nielen zmapovať existujúcu situáciu v oblasti prístupu mladých dospelých z CDR k bezpečnému a stabilnému bývaniu, či determinujúce faktory, ktoré majú na ich možnosti  v tomto smere zásadný vplyv. Zároveň je jej ambíciou identifikovať silné a slabé miesta “záchrannej siete”, ktorá pre cieľovú skupinu mladých dospelých z CDR v kontexte právneho systému Slovenskej republiky funguje, a tým prispieť do diskusie o zvýšení efektivity existujúcich podporných, ale aj poradenských mechanizmov.

Spolu s publikáciou bol vytvorený aj informačný leták (slovenský jazyk, anglický jazyk)

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie – analýza dostupných nástrojov riešenia bývania mladých dospleých z CDR v meste Košice

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie –
Analýza dostupných nástrojov riešenia bývania mladých dospelých z CDR v meste Košice (pdf, 4 MB)

Táto publikácia predstavuje druhú časť výskumu „Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie“. Publikácia predstavuje hĺbkový pohľad na nástroje riešenia situácie s bývaním, ktoré boli identifikované v prvej fáze ako najrelevantnejšie. Prostredníctvom
prípadovej štúdie zameranej na mesto Košice a okolie vyhodnocuje silné a slabé stránky možností riešenia bývania pre mladých dospelých z CDR a tiež spoluprácu aktérov, čím má Stredisko ambíciu presnejšie pomenovať problematické aspekty záchrannej siete, ktorá by mala mladým dospelým z CDR pomáhať v snahe nájsť a udržať si dlhodobé, bezpečné a stabilné
bývanie aj po opustení ústavnej starostlivosti a osamostatnení sa.

Násilie na senioroch a seniorkách a ich diskriminácia

Násilie na senioroch a seniorkách a ich diskriminácia (pdf, 3,48 MB)

Cieľom bolo prostredníctvom sprostredkovanej skúsenosti organizácií pracujúcich so staršími ľuďmi zmapovať výskyt a charakteristiky násilia na senioroch a seniorkách a ich diskrimináciu. Dotazník bol určený predovšetkým organizáciám poskytujúcim sociálne služby, ale bol tiež distribuovaný predstaviteľom oblastných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska. V oboch hlavných témach boli otázky zamerané na charakteristiku sledovaných javov (napr. formy násilia, páchatelia, oblasť a dôvody diskriminácie), podmienky a formy poskytovanej podpory seniorom a seniorkám,  mieru informovanosti seniorov a senioriek o možnostiach pomoci a potreby organizácií pre lepšiu prevenciu a kvalitnejšie služby v súvislosti s násilím a diskrimináciou. Prostredníctvom zistení z prieskumu chce Stredisko prispieť k lepšiemu porozumeniu problematike násilia na ľuďoch vo vyššom veku, potrebám a podmienkam činnosti organizácií poskytujúcich sociálne služby, komunitné či voľnočasové aktivity a zároveň načrtnúť vhodné nasmerovanie aktivít nielen pre verejné inštitúcie, ale aj pre organizácie podporujúce ľudské práva.

Spolu s publikáciou bol vytvorený aj informačný leták (slovenský jazyk, anglický jazyk).

Zobrazovanie násilia na ženách v médiách – Mediálny monitoring za rok 2020

Zobrazovanie násilia na ženách v médiách –
Mediálny monitoring za rok 2020 (pdf, 4 MB)

Cieľom publikácie je analyzovať spôsob, akým je téma násilia na ženách prezentovaná v slovenských médiách a do akej miery médiá reflektujú na jej ľudskoprávne a rodové implikácie. Stredisko by tak prostredníctvom komplexného obrazu o mediálnom zobrazovaní tejto témy chcelo
prispieť do diskusie o charaktere verejného diskurzu a o nevyhnutnej zmene v uvažovaní o dôsledkoch rodovej nerovnosti.

Závery monitoringu naznačujú, že informovanie o násilí na ženách je poznačené štrukturálnymi problémami a pretrvávajúcou rodovou nerovnosťou v spoločnosti, ktorú však zároveň spôsob zobrazovania ďalej prehlbuje.

Zobrazovanie sexuálneho obťažovania v médiách – Mediálny monitoring za rok 2020

Obálka publikácie Zobrazovanie sxuálneho obťažovania v médiáchZobrazovanie sexuálneho obťažovania v médiách – Mediálny monitoring za rok 2020 (pdf, 8 MB)

Cieľom tejto výskumnej správy je zmapovať a analyzovať, akým spôsobom je problematika sexuálneho obťažovania prezentovaná vo verejnom mediálnom diskurze na Slovensku. Medzi čiastkové ciele patrí teda nielen zmapovanie, o akých prípadoch sexuálneho obťažovania slovenské médiá najviac informujú svojich čitateľov a čitateľky, ale zároveň aj vyhodnotenie, akým spôsobom a v akom kontexte o týchto prípadoch informácie podávajú. Výskumná správa má za cieľ poskytnúť najmä deskriptívnu analýzu mediálneho pokrytia problematiky sexuálneho obťažovania. Zameriava sa najmä na to, akým spôsobom média problematiku sexuálneho obťažovania rámcujú a v akých súvislostiach o nej informujú. Aj týmto spôsobom má Stredisko ambíciu prispieť do diskusie o závážnosti problematiky sexuálneho obťažovania a o tom, akým spôsobom je možné prispieť z zvyšovaniu povedomia o problematike sexuálneho obťažovania, scitlivovaniu verejnosti a zamedzeniu šíreniu stereotypov či zraňujúcich naratívov v tejto citlivej otázke.

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2021

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu (pdf, 2 MB)

Predkladaná správa sa zameriava predovšetkým na analýzu aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorých závery aplikuje na súčasný stav poznania v oblasti výkonu práva na slobodu prejavu, práva na slobodu pokojného zhromažďovania a práva na slobodu združovania. Popritom kladie osobitný dôraz aj na identifikované nedostatky v rámci praxe hlavných aktérov v oblasti monitorovania, vyhodnocovania a stíhania nenávistných prejavov, trestných činov extrémizmu, či trestných činov spáchaných z osobitného motívu podľa § 140 písm. e) Trestného zákona. Zároveň však dôležitou súčasťou tejto monitorovacej správy je aj monitorovanie médií, kde sa Stredisko zameralo na analýzu spôsobov, akým médiá informovali o nenávistných prejavoch a trestných činoch extrémizmu za posledný rok.

Súhrnná výskumná práca z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných vzťahoch

Súhrnná výskumná práca z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných vzťahoch (pdf, 1 MB)

Predmetom predkladanej správy je analýza súčasného stavu právnej ochrany uchádzačiek a uchádzačov o zamestnanie pred diskrimináciou. Stredisko hodnotí obsahovú stránku pracovných inzerátov v kontexte identifikácia zakázaných dôvodov menej priaznivého zaobchádzania. Posudzuje súlad obsahu inzerátov s antidiskriminačnou legislatívou.

Obsahové zistenia majú ambíciu popísať, zhodnotiť, vysvetliť a prakticky uviesť najčastejšie predpokladané diskriminačné znenia pracovnej inzercie nielen na účely ďalšej práce Strediska a všetkých orgánov
poskytujúcich právnu ochranu osobám diskriminovaným pracovnou inzerciou, ale aj pre pracovné portály ponúkajúce pracovnú inzerciu, budúcich zamestnávateľov a budúcich zamestnancov a zamestnankyne.

Situačný testing v oblasti krátkodobého ubytovania Rómov v robotníckych ubytovniach

Situačný testing v oblasti krátkodobého ubytovania Rómov v robotníckych ubytovniach (pdf, 973 KB)

Stredisko zrealizovalo situačný testing v oblasti poskytovania služieb krátkodobého ubytovania Rómom a Rómkam v tzv. robotníckych ubytovacích zariadeniach. Stredisko eviduje viacero podnetov, v ktorých dotknutí Rómovia namietali porušenie zákazu diskriminácie v oblasti poskytovania uvedených služieb.

Primárny cieľ situačného testingu spočíval v preskúmaní toho, či neposkytnutie ubytovania Rómom v oblasti ubytovacích služieb predstavuje na Slovensku bežnú prax, alebo ide o výnimočné prípady. Sekundárnym cieľom bolo získanie výsledkov, ktoré by preukázali diskriminačnú prax. Predkladaná analýza pozostáva z úvodu, 3 kapitol, tvoriacich jej jadro a záveru.

Právna analýza ústavných zmien z roku 2020

Právna analýza ústavných zmien z roku 2020 (pdf, 778 KB)

Predmetom prvej časti hodnotiacej právnej analýzy ústavnoprávnych zmien za príslušný kalendárny rok je Ústavný zákon č. 422/2020 Z. z. (ďalej ako „Ústavný zákon“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení jej
neskorších zmien.

V rámci predkladanej hodnotiacej právnej analýzy Stredisko analyzuje hypotetické „prima facie“ dopady ústavných zmien na výkon ľudských práv a základných slobôd v štandarde garantovanom Ústavou a medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami.

Diskriminácia vo forme sexuálneho obťažovania – komparatívna analýza.

Diskriminácia vo forme sexuálneho obťažovania – komparatívna analýza (pdf, 1,19 MB)

Stredisko v predkladanej publikácii ponúka stručný prehľad právnej úpravy sexuálneho obťažovania vo vybraných krajinách s akcentom na komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy.

Medzi členskými štátmi EÚ existujú rozdiely v samotnom definovaní obťažovania a sexuálneho obťažovania. S diferenciou právnych úprav sa následne spájajú rozdielne dôsledkyy, napr. v efektívnosti prostriedkov právnej ochrany. Publikácia obsahuje prehľad právnej úpravy diskriminácie vo formách obťažovania a sexuálneho obťažovania, ktoré boli spracované podľa výskumnej správy prof. Andrey Olšovskej.

Uplatnenie zdravotne postihnutých osôb na trhu práce. Systematike legislatívnych prekážok a zistení

Uplatnenie zdravotne postihnutých osôb na trhu práce. Systematika legislatívnych prekážok a zistení (pdf, 1,10 MB)

Cieľom vypracovania predmetnej analýzy legislatívy je potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy, v zmysle ktorej má slovenská legislatíva medzery, v dôsledku ktorých majú osoby so zdravotným postihnutím sťažený prístup na trh práce. Stredisko sa v predmetnej právnej analýze zameralo na poukázanie nedostatkov právnej úpravy, vzťahujúcej sa na práva osôb so zdravotným postihnutím v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom uviedlo aj jeden návrh na doplnenie právnej úpravy. Základ pre vypracovanie kapitoly poukazujúcej na predmetné nedostatky právnej úpravy tvorili Správy o činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Individuálne podanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva k priebežnému preskúmaniu plnenia odporúčaní z 3. cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva Slovenskou republikou

Individuálne podanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva k priebežnému preskúmaniu plnenia odporúčaní z 3. cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva Slovenskou republikou (pdf, 296 KB)

Univerzálne periodické hodnotenie (UPH) je mechanizmus OSN na monitorovanie plnenia záväzkov členských štátov v oblasti ľudských práv. Ide o unikátny proces, ktorý zahŕňa vzájomné periodické preskúmanie dodržiavania ľudských práv všetkých 193 členských štátov OSN.

Slovenská republika predložila v roku 2021 v rámci dobrovoľného mechanizmu predbežného reportovania predbežnú správu o stave napĺňania odporúčaní z 3. cyklu UPH. Stredisko v tejto súvislosti pripravilo vlastnú, alternatívnu, správu, ktorá slúži zároveň ako východisko monitorovania situácie vo vybraných oblastiach na účely už prebiehajúceho 4. cyklu UPH.

Dodržiavanie ľudských práv počas pandémie

Dodržiavanie ľudských práv počas pandémie (pdf, 1,35 MB)

Opaternia prijímané od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 zasahujú do našich každodenných životov. Mnohé z opatrení boli kritizované a spochybňované právo vo vzťahu k ich súladu s ľudskými právami a z pohľadu ich zákonnosti. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vydala zborník, v ktorom experti a expertky z oblasti akadémie, súdnictva, prokuratúry, advokácie a ľudskoprávnych inštitúcií analyzujú rozličné ústavnoprávne otázky súvisiace s obmedzovaním ľudských práv počas pandémie ochorenia COVID-19. Vydaniu zborníka predchádzala konferencia organizovaná v novembri 2021 na pôsde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V zborníku si môžete prečítať príspevok našich kolegov Michala Cenknera a Zuzany Pavlíčkovej na tému ústavných medzí zásahov do práva na vzdelanie v čase pandémie ochorenia COVID-19. Vo svojom príspevku vychádzajú aj zo zistení Strediska v Správe o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020.

Editorom zborníka je doc.JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., ktorý je členom Správnej rady SNSĽP.

Právo na vzdelanie. Vyhodnotenie podľa indikátorov ľudských práv za rok 2020.

Právo na vzdelanie. Vyhodnotenie podľa indikátorov ľudských práv za rok 2020. (pdf, 6 MB)

Predkladaná publikácia má ambíciu poskytnúť komplexnejší obraz o tom, do akej miery majú všetci obyvatelia a obyvateľky SR možnosť realizovať svoje právo na vzdelanie.

Zámerom autorského tímu bolo prostredníctvom vybraných indikátorov vyhodnotiť nastavenie právneho rámca a politík pre vzdelávací systém na Slovensku, reálne podmienky vo vzdelávacom procese, výsledky vzdelávania a ich dosah na úroveň vzdelanosti a zamestnateľnosti všetkých skupín obyvateľstva.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2020

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2019

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2019 (pdf, 2,66 MB)

Správa o ĽP za rok 2019 vychádza z novej metodiky vypracovanej Strediskom za účelom zberu a hodnotenia dát v oblasti ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, pričom táto metodika tvorí samostatnú časť Správy o ĽP za rok 2019. Na ňu nadväzujú kapitoly hodnotiace implementáciu medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv, vybrané 12 prípady Strediska z roku 2019 a dodržiavanie vybraných aspektov práva na bývanie, práva na zdravie, práva na vzdelanie a práva na ochranu životného prostredia v kontexte aktuálnych tém za rok 2019.

Cieľom Správy o ĽP za rok 2019 je poskytnúť objektívny, pravdivý a aktuálny obraz o dodržiavaní ľudských práv na území SR za uplynulý rok v sledovaných oblastiach a súčasne adresovať odporúčania na zabezpečenie zefektívnenia ochrany a uplatňovania ľudských práv a základných slobôd.

Index diverzity – Podkladová štúdia o rovnakom zaobchádzaní, diverzite a súvisiacich opatreniach na Slovensku

Index diverzity – Podkladová štúdia o rovnakom zaobchádzaní, diverzite a súvisiacich
opatreniach na Slovensku (pdf, 1,28 MB)

Prieskumy opakovane upozorňujú, že miera akceptácie inakosti je na Slovensku v porovnaní s väčšinou európskych krajín obyčajne na horšej úrovni. Téma diverzity a inklúzie na pracovisku však nie je vlastná len podnikateľskému, alias súkromnému, sektoru. Nezastupiteľnú úlohu zohráva i štát a verejný sektor. Metodika sa venuje ich aktivitám, ako aj spôsobu merania diverzity a inklúzie.

Metodika vznikla v rámci projektu Promoting Diversity and Non-Discrimination in Slovakia podporeného z prostriedkov Európskej komisie.

 

Úvod do manažmentu diverzity a rovného zaobchádzania

Úvod do manažmentu diverzity a rovného zaobchádzania – Príručka pre školiteľov (pdf, 1,46 MB)

Táto unikátna príručka je spoločným dielom SNSĽP – národného orgánu pre rovné zaobchádzanie a Nadácie Pontis – administrátora Charty diverzity na Slovensku. Prevedie vás najdôležitejšími aspektmi rozmanitosti a nediskriminácie na pracovisku – od budovania kultúry na vlastnom pracovisku až po podporu rozmanitosti a nediskriminácie navonok.

Príručka je súčasťou zmiešaného vzdelávania pre zamestnávateľov, ktoré realizujeme v rámci projektu Promoting Diversity and Non-Discrimination in Slovakia podporeného z prostriedkov Európskej komisie.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2019

Právo na zdravie v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

Právo na zdravie v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (pdf, 6,66 MB)

Táto publikácia predstavuje stručný prehľad uplatňovania práva na zdravie v kontexte Agendy 2030. Vďaka svojim vlastnostiam predstavuje Agenda 2030 ideálny nástroj na zlepšovanie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti vo svete. Integruje rôzne politiky a pozerá na problematiku uplatňovania práva na zdravie komplexne.

Nedostatok informácií, nemožnosť rozhodovať o svojom tele, nedôstojné zaobchádzanie, bariéry, diskriminácia a stigmatizácia niektorých ochorení, najmä duševných, predstavujú pretrvávajúci problém nie len na globálnej úrovni, ale aj v SR.

Právo na bývanie

Obálka publikácie Právo na bývanie

Právo na bývanie (pdf, 3,66 MB)

Výskumné sondy v oblasti uplatňovania práva na bývanie na Slovensku

Stredisko v roku 2019 realizovalo výskumné sondy v oblasti realizácie práva zamerané na dostupnosť sociálneho bývania a vplyv deprivácie bývania na napĺňanie základných potrieb. V publikácii predstavuje čiastkový pohľad na napĺňanie práva na bývanie v Slovenskej republike, na silné a slabé stránky legislatívneho ukotvenia, nástrojov verejných politík a ich praktickej implementácie. Cieľom publikácie je upozorniť na to, že bývanie je ľudské právo, ktoré si nemusíme zaslúžiť a mali by mať možnosť naň dosiahnuť aj sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Tento pohľad stále nie je dostatočne osvojený na úrovni lokálnej a regionálnej implementácie bytovej politiky a zabezpečenie možnosti slušného bývania nie je dostatočnou prioritou. Publikácia má zároveň ambíciu upriamiť pozornosť na stratégie ukončovania bezdomovectva, ktoré majú dobré výsledky, a tiež prispieť do diskusie verejných aktérov v hľadaní systematických riešení.

Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania žiakov v dokumentoch základných škôl

Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania žiakov v dokumentoch základných škôl (pdf, 1,38 MB)

K základným právam žiakov a ich učiteľov patrí právo na bezpečné študijné a pracovné prostredie a na ochranu osobnej slobody, ľudskej dôstojnosti a vážnosti. Pri zaisťovaní bezpečnosti školského prostredia a vytvárania pozitívnej klímy v škole má kľúčový význam prevencia, riešenie a obmedzovanie násilia, šikanovania a kyberšikanovania. Stredisko realizovalo v školskom roku 2017/2018 výskum „Šikana a kyberšikana na školách“, zameraný na súčasnú situáciu vo výskyte a frekvencii tohto sociálno-patologického javu medzi žiakmi základných a stredných škôl a na zistenie prítomnosti šikanovania a kyberšikanovania učiteľov zo strany žiakov alebo ich rodičov. Jedným z cieľov výskumu bolo identifikovať výskyt, frekvenciu a formy šikanovania a kyberšikanovania žiakov na slovenských školách.

Spolu s publikáciou bol vytvorený aj informačný leták pre školy.

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku za rok 2018

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania na pracovisku (pdf, 603 KB)

Násilie na ženách predstavuje v SR pretrvávajúci problém. Stredisko kriticky hodnotí zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti neu. Stredisko má zároveň za to, že informovanosť spoločnosti o rodovej rovnosti je veľmi nízka, čomu neprispela ani dezinformačná kampaň týkajúca sa práve Istanbulského dohovoru. Úlohou tejto správy za rok 2018 je preto prispieť k ucelenému obrazu o stave rodovej rovnosti z pohľadu výskytu sexuálneho obťažovania a šikany žien na pracoviskách v SR. Stredisko si rovnako dáva za cieľ napomáhať prostredníctvom predkladanej správy k celkovej osvete či prijatiu vhodných opatrení na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2018

Výklad pojmu „iné postavenie“ z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

Výklad pojmu „iné postavenie“ z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu pomerne neurčitého pojmu chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý je známy vnútroštátnemu antidiskriminačnému normatívu. Je určená širokej odbornej právnickej obci, pričom predstavuje účinný nástroj pri identifikovaní definičných znakov diskriminácie v konkrétnych životných situáciách. Jej cieľom je napomôcť súčasnej právnej praxi k pochopeniu a správnemu uchopeniu tohto pojmu v jeho praktickej využiteľnosti.

Dostupná cez wolterskluwer.sk

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2016

Sprievodca ľudskoprávnymi témami

Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii (pdf, 1,72 MB)

Publikácia sa pohybuje na časovej osi od ekonomických počiatkov EÚ až k politickým a právnym výzvam, ktorým čelí v súčasnosti. Zároveň sa v nej autorky usilujú vsadiť právnu analýzu vývoja základných práv EÚ do politického a sociálneho kontextu nielen spoločenstva, ale jednotlivých historických momentov v Európe. Publikácia má za snahu zvýšenie pozitívneho obrazu o EÚ prostredníctvom jej prezentácie ako ochrancu práv všetkých občanov a ľudí, vrátane zraniteľných skupín a osôb patriacim k menšinám.

Publikácia môže byť užitočnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ale aj študentov fakúlt s politologických zameraním alebo zameraním na medzinárodné právo, medzinárodné organizácie, humanitárne právo alebo medzinárodné vzťahy komplexne.

Sexistické reklamy na Slovensku

Sexistické reklamy na Slovensku alebo čo má spoločné sťahovanie, prášková lakovňa a bankové služby (pdf, 1,16 MB)

Publikácia poukazuje na ďalšiu oblasť rodovej nerovnosti, ktorá je prezentovaná v podobe sexistickej reklamy. Zameriava sa na vonkajšiu reklamu na voľne dostupných billboardoch v rámci Slovenskej republiky, nakoľko tá je z dôvodu jej všeobecnej rozšírenosti na verejných miestach takmer neodfiltrovateľná. Publikácia poukazuje na rôzne formy sexizmu, cielenú prácu s podvedomím skupiny spotrebiteľov a spotrebiteliek s využívaním kombinácie textu a statického obrazu. Publikácia má za cieľ upozorniť na nedostatky a vyzdvihnúť prednosti slovenskej legislatívy a celého systému zameraného na riešenie sexistických reklám a takisto slúžiť ako manuál na rozpoznanie sexistických reklám a ich následné nahlásenie zodpovedným orgánom. Zahŕňa návod na poslanie sťažnosti alebo podnetu SOI a Rade pre reklamu.

Stereotypy v knihovníctve

Stereotypy v knihovníctve (pdf, 1,06 MB)

Publikácia slúži ako prehľad existujúcich stereotypov v knihovníctve či histórie vzniku týchto stereotypov. Pre čitateľa môže slúžiť ako zaujímavý exkurz stereotypmi v knihovníctve a ich formovaním, nakoľko na Slovensku tejto téme doposiaľ nebola venovaná veľká pozornosť. Snažili sme sa preto objasniť vznik stereotypov a ich stručný historický vývoj, ako aj porovnať výsledky prieskumov na túto tému.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2014

Sprievodca ľudskoprávnymi záväzkami

Sprievodca ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky voči OSN (pdf, 5,18 MB)

Predkladaná publikácia sa zameriava na analýzu záväzkov Slovenskej republiky voči Organizácii Spojených národov. Nie je teda náhodou, že publikáciu uvádza Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, inštitúcia pre ochranu a podporu ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá vzišla z dohody s Organizáciou Spojených národov a s jednotlivými ľudskoprávnymi orgánmi OSN aj komunikuje.

Publikácia môže byť užitočnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ale aj študentov fakúlt s politologických zameraním alebo zameraním na medzinárodné právo, medzinárodné organizácie, humanitárne právo alebo medzinárodné vzťahy komplexne.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2010

Osvedčené postupy v nediskriminácií a v presadzovaní diverzity v pracovnoprávnych vzťahoch

Osvedčené postupy v nediskriminácií a v presadzovaní diverzity v pracovnoprávnych vzťahoch (pdf, 1,73 MB)

Táto štúdia je spoločným dielom SNSĽP – národného orgánu pre rovné zaobchádzanie a IVPR – Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Obsahuje rôzne osvedčené postupy, ktoré sú uvádzané ako dobrá prax, alebo pozitívny či inšpirujúci príklad.

Táto publikácia je súčasťou projektu Rovnosť šancí sa oplatí (VS/2009/0418), podporovaného programom EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu (na roky 2007 – 2013), ktorý je spravovaný Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti.

Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti

Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti (pdf, 1,8 MB)

Táto štúdia je spoločným dielom SNSĽP – národného orgánu pre rovné zaobchádzanie a Ekonomického ústavu SAV. Jej cieľom je zmapovanie situácie v oblasti vytvárania diverzitného prostredia v podnikoch a municipalitách na Slovensku.

Táto publikácia je súčasťou projektu Rovnosť šancí sa oplatí (VS/2009/0418), podporovaného programom EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu (na roky 2007 – 2013), ktorý je spravovaný Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti.