Dospelí účastníci

Vzdelávacie aktivity pre dospelé cieľové skupiny sú určené pre zamestnancov a zamestnankyne rôznych inštitúcií (ministerstvá, samosprávne kraje, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce, polícia, CPPP a P, osvetové strediská a pod.) a širokú verejnosť.

Máte možnosť vybrať si témuvariant, ktorý vám najviac vyhovuje s možnosťou individuálnej dohody.

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktovať nás môžete prostredníctvom vzdelavanie@snslp.sk

Ponuka:

Prevencia a eliminácia diskriminácie na pracovisku

Účastníci a účastníčky absolvovaním vzdelávacieho podujatia získajú informácie o zásade rovného zaobchádzania a nediskriminácii, diskriminačných oblastiach, dôvodoch a formách diskriminácie. Budú poučení o dobrých mravoch a rešpektovaní súkromia ako neopomenuteľných aspektoch výkonu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Oboznámia sa s pojmami ako prípustné rozdielne zaobchádzanie a pozitívna diskriminácia. Získajú informácie o súdnych a mimosúdnych prostriedkoch ochrany pred diskrimináciou s poukázaním na prípady diskriminácie na pracovisku riešené SNSĽP.

Eliminácia násilia voči ženám v pracovnoprávnych vzťahoch

Účastníci a účastníčky absolvovaním vzdelávacích aktivít získajú základný prehľad a informácie o problematike násilia na ženách. Budú schopní a schopné rozoznávať formy násilia páchaného na ženách a riešiť prejavy rodovo podmienenej šikany – diskriminácie – násilia na pracovisku. Dokážu sformulovať a pripraviť preventívne opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na pracovisku a získajú základy prevencie. 

Extrémizmus a rasizmus v kontexte ľudských práv

Účastníci a účastníčky absolvovaním vzdelávania získajú základný prehľad a informácie o rôznych druhoch extrémizmu, o histórii rasizmu a rôznych extrémistických stranách, hnutiach pôsobiacich v minulosti a v súčasnosti. Neopomenuteľný je aspekt predsudkov, stereotypov a ich vplyv na extrémistické prejavy v spoločnosti, na sociálnych sieťach aj prostredníctvom tzv. hate speech aj s využitím symboliky extrémizmu. Súčasťou vzdelávania je poukázať na deliktuálne a trestnoprávne aspekty extrémizmu, ich dopad na ľudské práva, a to aj šírením dezinformácií a neobjektívnych informácií. Súčasťou vzdelávania môže byť aj voliteľná téma – sloboda myslenia, svedomia, náboženstva, sloboda prejavu, sloboda združovania sa, právo pokojne sa zhromažďovať a petičné právo. 

Rovnosť a nediskriminácia v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (Čl. 5 UNCPRD)

Účastníci a účastníčky vzdelávania získajú informácie a poznatky o problematike Dohovoru o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, jeho východiská, filozofiu a účel. Dôležité je zamerať sa na diskriminačné oblasti a dôvody (s akcentom na pracovnoprávnu oblasť a prístup k tovarom a službám v kontexte osôb so zdravotným postihnutím), formy diskriminácie, súdne a mimosúdne prostriedky ochrany pred diskrimináciou. V kontexte ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím zohráva dôležitú úlohu Slovenská obchodná inšpekcia v prípadoch diskriminácie pri prístupe k tovarom a službám. Súčasťou vzdelávania je aj téma dočasných vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k zdravotne znevýhodneným osobám.

Debarierizácia prostredia a práce a osobná mobilita osôb so zdravotným postihnutím v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (Čl. 9, Čl. 20 a Čl. 27 UNCPRD)

Vzdelávanie priblíži účastníkom a účastníčkam problematiku debarierizácie prostredia, práce a osobnej mobility osôb so zdravotným postihnutím v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, prístup k fyzickému prostrediu, k informáciám, komunikácii a ďalším prostriedkom a službám dostupným pre osoby so zdravotným postihnutím. Možnosti práce a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, osobnej mobility a základné aspekty znevýhodnenia zdravotne postihnutých na trhu práce, vytváranie reálnych príležitostí. Priblížime manažment rozmanitosti (ako vybudovať budovu alebo podnik, kde budú všetky rozdiely rešpektované, nájdu si svoje miesto a aktívne využitie).

Šikana na pracovisku

Vo vzdelávacom programe vysvetlíme čo znamenajú pojmy šikana, mobbing a bossing, ako sa šikana na pracovisku prejavuje. Rozdiel medzi konfliktom a šikanou na pracovisku, psychologické a sociologické aspekty šikany, kto sa môže stať obeťou mobbingu, bossingu, fázy priebehu mobbingu. Priblížime právne aspekty šikany na pracovisku (právna úprava v tejto oblasti; možnosti riešenia šikany na pracovisku; zvyčajné problémy spojené s účinnou obranou obete; prevencia šikany), akú pomoc môže poskytnúť SNSĽP.

Rodová rovnosť

Účastníci a účastníčky, ktorí absolvujú vzdelávanie získajú základný prehľad a informácie o problematike rodovej rovnosti, postavení žien v dejinách spoločnosti, rodové stereotypy a postavení žien v pracovnoprávnych vzťahoch a poskytovaní tovarov a služieb. Dôležité je zamerať sa na problematiku rodovo podmieneného násilia či diskrimináciu na pracovisku, oboznámiť sa s prípravou preventívnych opatrení za účelom ochrany žien a dodržiavania zásady rovného zaobchádzania nielen v pracovnom prostredí.

Ponuka základných tém:

Ľudské práva

Ako dlho ľudstvu trvalo, kým začalo používať pojem ľudské práva? Mali naši predkovia rovnaké slobody a práva ako my? Prečo sa niektorí ľudia „chodia sťažovať“ do Štrasburgu? Ako správne čítať v riadkoch 2. Hlavy Ústavy SR? Ktoré ľudské právo, či sloboda je to najdôležitejšie? Ako ovplyvňuje (ne)dodržiavanie ľudských práv ekonomiku a hospodárstvo?

Nediskriminácia

Čo vôbec znamená slovo diskriminácia? Prečo k nej dochádza? V čom nám stereotypy pomáhajú a v čom nás brzdia? Do akej miery môže Vaše meno, či zjav ovplyvniť Vašu profesijnú kariéru? Ctí slovenská spoločnosť rovnosť? Ktorých vtipov sa v našej spoločnosti hovorí najviac? Ako môžeme diskriminácii predchádzať?

Rodová rovnosť

Prečo majú ženy o štvrtinu menšie platy ako muži? Čo Vám prvé napadne, keď sa povie „žena za volantom“? O ktorých povolaniach sa hovorí, že sú typicky mužské, resp. ženské? Akú hračku by ste kúpili 8-ročnej Aničke? Kde sa stratili ženy z histórie? Poznáte okrem panovníčok aspoň 10 slávnych žien z minulosti? Ktoré práce u Vás doma robí žena a ktoré muž? Akú hračku by ste kúpili 10-ročnému Tomášovi? Je vo Vašom okolí nejaký muž na rodičovskej dovolenke? A majú vôbec ženy a muži v spoločnosti rovné postavenie, príležitosti, práva?

Holokaust

Čo znamená slovo holokaust? Prečo k holokaustu došlo? Kto boli obete holokaustu? Prečo práve oni? Prečo si na Slovensku pripomíname práve 9. septembra „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“? Aké ľudské práva a slobody boli vo všeobecnosti garantované v období 2. sv. vojny ľuďom v európskych krajinách? Aké mechanizmy v súčasnosti zabraňujú opakovaniu hrôz holokaustu?

Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu

Čo vôbec znamená pojem rasizmus a kto sú to
extrémisti? Aké druhy extrémizmu sa prejavujú v našej spoločnosti a čo požadujú? Runy, symboly, šifry – čo znamenajú niektoré značky na oblečení? Nenávisť je aj na internete – všimli ste si? Aké mechanizmy v súčasnosti zabraňujú prejavom extrémizmu a rasizmu?

Práva dieťaťa

Poznáte niektoré konkrétne práva dieťaťa? V ktorom legislatívnom dokumente sa o právach dieťaťa píše? V ktorej medzinárodnej inštitúcii sa zrodila myšlienka práv dieťaťa a z akej príčiny? Koho sa týka povinnosť konať v najlepšom záujme dieťaťa? Majú deti len práva alebo aj povinnosti? Na koho sa môže dieťa obrátiť, ak sa domnieva, že jeho práva boli porušené?

Šikana a kyberšikana

Stretli ste sa už s pojmom kyberšikana? Šírili ste niekoho fotku bez jeho/jej vedomia? Je inakosť vnímaná vždy ako jedinečnosť alebo môže byť príčinou konfliktov? Vedeli ste, že zabávanie sa na šikane bolí obeť rovnako ako šikana sama? Čo robiť, keď sa so šikanou stretneme? Ako chrániť seba v kyberpriestore? Vieme používať sociálne siete bezpečne?

Obchodovanie s ľuďmi

Viete čo znamená obchodovanie s ľuďmi? Ako predísť tomu, aby sa z prvého zamestnania alebo brigády nestala nočná mora? Našli ste na internete fantastický dream job v zahraničí? Máte istotu, že to nie je podvod? Prostitúcia, ťažká manuálna práca, nútené manželstvá, odoberanie orgánov a nevoľníctvo… Ako rozoznať 3. najvýnosnejší nelegálny biznis? Ako nenaletieť a ako sa brániť? Komu by ste boli ochotní na chvíľu požičať Váš pas alebo občiansky preukaz?

Časové obmedzenie online vzdelávacích aktivít

V súčasnosti ponúkame online variant 60 – 90 minút s možnosťou individuálnej dohody.