Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

11
máj

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá v zásadnej miere ovplyvnila mieru výkonu ľudských práv a základných slobôd. Osobitne negatívny dopad mala na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Našim cieľom bolo poskytnúť objektívny, pravdivý a aktuálny obraz o dodržiavaní ľudských práv na území SR v čase pandémie ochorenia COVID-19. Taktiež nemenej dôležitým cieľom bola adresnosť odporúčaní zodpovedným právnym subjektom, ktorých pôsobenie ovplyvňuje mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd, dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

...

11
máj

Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020 sme prezentovali diplomatickému zboru

Dňa 11. mája 2021 sme na stretnutí 22 zástupcov a zástupkýň veľvyslanectiev akreditovaných v Slovenskej republike organizovanom Veľvyslanectvom Slovinskej republiky v Bratislave prezentovali závery Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020. 

Uplynulý rok bolo uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd na Slovensku ovplyvnené najmä pandémiou ochorenia COVID-19 a implementáciou opatrení na ochranu života a zdravia. Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila nerovnosti v uplatňovaní ľudských práv a základných slobôd a poukázala na nové problémy v tejto oblasti. Výraznejšie boli zasiahnuté jednotlivé zraniteľné skupiny obyvateľstva, napr. marginalizované rómske komunity, osoby so zdravotným znevýhodnením, chronickí pacienti, ženy zažívajúce násilie a v neposlednom rade deti a mládež.

...

10
máj

Zúčastnili sme sa konzultácie Rady Európy k pripravovanému právnemu rámcu umelej inteligencie

Systémy umelej inteligencie sa čoraz viac využívajú takmer vo všetkých druhoch ľudskej činnosti, sú schopné pracovať autonómne a adaptovať do istej miery svoje správanie na základe analýzy predchádzajúcich krokov. Aktuálne sú jedným z mnohých nástrojov štátov v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19. Bolo vyvinutých niekoľko aplikácií umelej inteligencie v oblastiach, ako je podpora a urýchlenie výskumu vývoja vakcín, formulácia diagnostiky na podporu zdravotníckeho personálu a vývoj prediktívnych modelov možného vývoja pandémie. Vývoj tejto technológie však môže vzbudzovať obavy verejnosti a je nevyhnutné zabezpečiť, aby v tejto novej technologickej ére boli naďalej plne chránené ľudské práva, demokracia a právny štát.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií