Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

25
nov

Zastavme násilie na ženách

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Pod značkou Orange the World je 25. november začiatkom celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu, do ktorej sa pravidelne zapájame aj my na Stredisku. Cieľom kampane je posvietiť do tmavých kútov, kde je rodovo podmienené násilie stále prítomné a ukázať, že vo svete 21. storočia nemá miesto.

...

11
nov

Školili sme zamestnávateľov na tému dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity

Dňa 8. novembra 2022 sme v Bratislave zorganizovali seminár na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít). Seminár bol určený pre zamestnávateľov súkromného a verejného sektora, ktorí sú potenciálnymi prijímateľmi alebo realizátormi dočasných vyrovnávacích opatrení.

...

07
nov

Očakávania od samitu COP27

Mohlo by sa zdať, že klimatická kríza sa vo svetle aktuálneho diania stala menej naliehavou. Jej dopady sa však vplyvom vojny na Ukrajine ani energetickou krízou nezmenšia. Naliehavosť klimatickej zmeny ako ľudskoprávnej krízy si uvedomujú aj Národné inštitúcie pre ľudské práva (NHRI) a pridávajú sa k tým hlasom, ktoré zdôrazňujú (spolu s OHCHR, UNEP, UNDP či s mnohými mimovládnymi organizáciami), že ľudské práva by mali stáť v centre diskusií o klimatických politikách, pretože klimatická kríza je humanitárnou krízou.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií