Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

17
máj

Stojíme po boku LGBTI+ organizácií

Dnes slávime Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), ktorý si každý rok 17.5 pripomíname na výročie dňa reklasifikácie homosexuality mimo zoznamu chorôb WHO od roku 1990.

Postaviť sa nenávisti a bojovať proti predsudkom nie je v podmienkach súčasnej spoločnosti nič ľahké. Pri tejto príležitosti sme sa preto rozhodli poslať otvorený list organizáciám, ktoré aj napriek často nepriaznivým podmienkam prispievajú k zlepšeniu postavenia a ochrane práv LGBTI+ osôb na Slovensku a poďakovali im za to, že ich neúnavná práca dáva nádej pre mnohých LGBTI+ ľudí, ktorí sa vďaka ich podpore necítia sami.

...

17
máj

Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako nástroj na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe

Pomohli sme partnerskej európskej sieti Equinet, združujúcej antidiskriminačné orgány v Európe, zorganizovať interaktívny webinár, ktorého hlavnou témou bola diskusia o dočasných vyrovnávacích opatreniach (DVO) v praxi. Webinár sa konal pri príležitosti vydania novej správy, ktorá sa zameriava na skúmanie DVO ako nástroja na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe. Členka pracovnej skupiny Equinet Equality Law sa za Stredisko aktívne zapojila do procesu tvorby tejto správy a prispela skúsenosťami Strediska v oblasti prijímania DVO na vnútroštátnej úrovni, a zároveň bola členkou autorského kolektívu.

...

07
máj

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2021

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2021 pokračoval v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nezanedbateľný dosah na mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd. V neľahkých a komplikovaných časoch sa čoraz jasnejšie ukazovalo ako nevyhnutné sústrediť sa nielen na aktuálnu krízu a s ňou súvisiace krátkodobé reakcie, ale predovšetkým na dlhodobý horizont očakávaných ľudskoprávnych dosahov a dôsledkov.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií