Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

15
jún

Svetový deň povedomia o zneužívaní a týraní starších osôb

Tento deň si pripomíname od roku 2011 s cieľom poukázať na túto zraniteľnú skupinu, zviditeľniť problém násilia na senioroch a seniorkách a posilniť mechanizmy, ktoré by im mali poskytnúť ochranu. V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali medzinárodným ľudskoprávnym mechanizmom a potrebe medzinárodného ľudskoprávneho dokumentu OSN, ktorý by definoval záväzky štátov na ochranu ľudských práv osôb vo vyššom veku.

Prípady násilia, zneužívania a týrania sú málokedy nahlásené, a tak nám štatistické dáta neodhalia skutočný rozmer tohto problému. Stredisko v roku 2020 realizovalo dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 130 organizácií pracujúcich s osobami vo vyššom veku:

...

15
jún

Výsledky výtvarnej súťaže Moje ľudské práva

Už po 9. krát sme ponúkli žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta v rámci dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie, tolerancie, rešpektu a všeobecného uplatňovania ľudských práv a základných slobôd v reálnom živote. Tento rok sme pre deti vybrali 3 tematické okruhy:

1, Spolu dokážeme veľké veci,

2, Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena,

3, Kalendár ľudských práv.

Do súťaže sa zapojilo celkom 128 škôl s 727 výtvarnými prácami. Po starostlivom posúdení všetkých prác sa porotcovia a porotkyne zhodli na výherných výkresoch. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým učiteľom a učiteľkám, ako aj rodičom, za váš čas a energiu, ktorú ste vložili do práce s deťmi. Zároveň ďakujeme sponzorom za poskytnuté vecné dary pre výhercov a výherkyne.

...

12
jún

Akú ochranu poskytujú medzinárodné ľudskoprávne mechanizmy seniorom a seniorkám?

Blíži sa Svetový deň povedomia o týraní a zneužívaní starších osôb. Už niekoľko rokov sa na pôde OSN diskutuje o potrebe dohovoru o právach ľudí vo vyššom veku s cieľom ich adresnejšej ochrany, predovšetkým v rámci činnosti Otvorenej pracovnej skupiny o starnutí. Tomu, či je aktuálne platný medzinárodný právny rámec dostatočný a efektívne využívaný, sa venuje aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktorý v pravidelných cykloch vypracováva Správu o medzinárodnom ľudskoprávnom rámci s ohľadom na ochranu práv starších osôb.

Najnovšia správa, ktorá bola zverejnená v marci 2021, podčiarkuje, že v žiadnej z existujúcich medzinárodných zmlúv nie je explicitne venovaný priestor tomu, ako môže proces starnutia negatívne vplývať na prístup k právam ani fenoménu ageizmu. Bez takéhoto rámca je ťažké efektívne uplatňovať existujúce normy na špecifickú situáciu starších ľudí a ich ochranu.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií