Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

20
sep

Stretnutie expertov a expertiek na ochranu a podporu hospodárskych a sociálnych práv v Bratislave

Spoluorganizovali sme stretnutie expertov a expertiek na hospodárske a sociálne práva z celej Európy v Bratislave. V utorok 20. septembra 2022 sa konalo 12. zasadnutie medzinárodnej platformy Rady Európy, Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), Európskej siete vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI) a Európskej siete orgánov pre rovnaké zaobchádzanie (Equinet) pre sociálne a hospodárske práva, ktorá poskytuje priestor na diskusiu o spoločných výzvach v ochrane hospodárskych a sociálnych práv v Európe.

...

09
sep

Odporúčania zamerané na odstraňovanie pretrvávajúcej diskriminácie Rómov na Slovensku

Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie v auguste 2022 preskúmal 13. periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Pri preskúmavaní súladu slovenskej legislatívy a praxe s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami v oblasti boja proti rasovej diskriminácii zobral tiež do úvahy informácie poskytnuté Strediskom prostredníctvom našej alternatívnej správy (pdf) a počas diskusie s členmi a členkami Výboru, ako aj informácie poskytnuté organizáciami občianskej spoločnosti (Poradňa pre občianske a ľudské práva (pdf) a Európske centrum pre práva Rómov (pdf)), ktoré rovnako zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane a presadzovaní ľudských práv osôb ohrozených rasovou diskrimináciou.

...

Чи втікали Ви від війни в Україні?
07
sep

Чи втікали Ви від війни в Україні?/ Вы бежали от войны в Украине?/Have you fled the war in Ukraine?/Utiekli ste pred vojnou v Ukrajine?

Опитування Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) серед тимчасово переміщених осіб з України

Чи втікали Ви від війни в Україні? Яким був Ваш досвід приїзду в ЄС? Чи могли Ви знайти житло, навчальний заклад або отримати роботу? Яким було ставлення до Вас?

FRA, центр ЄС з питань захисту й просування прав людини, хотів би дізнатися про Ваш досвід.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií