Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

19
okt

Monitorujeme prebiehajúci legislatívny proces v NR SR k návrhu zákona o pomoci tehotným ženám

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović vyjadrila listom adresovaným poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky znepokojenie nad opakovanými pokusmi o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v súvislosti s prerokúvaným návrhom zákona o pomoci tehotným ženám. Od roku 2019 je to už tretíkrát, čo sa v tomto kontexte dostalo Slovensko pod kritiku Komisárky.

Opakované pokusy o obmedzenie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva vytvárajú podľa Komisárky čoraz viac nepriateľské prostredie pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv na Slovensku, ktoré sa venujú otázkam sexuálnych a reprodukčných práv žien a rodovej rovnosti vo všeobecnosti.

...

14
okt

Dá sa rozmanitosť na pracovisko merať? Vyvinuli sme nový nástroj!

Pracovná skupina Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Strediska) pod vedením nezávislej expertky Oľgy Pietruchovej vyvinula unikátny a inovatívny nástroj na meranie rozmanitosti a nediskriminácie na pracovisku. Nový nastroj má veľké ambície.

Až 97% slovenských zamestnávateľov považuje rozmanitosť a inklúziu na pracovisku za jednu zo svojich firemných hodnôt (Pwc 2018). Kým skúsenosti slovenských zamestnancov a zamestnankýň s rozmanitosťou na pracovisku sú obmedzené, skúsenosti s predsudkami, diskrimináciou alebo šikanovaním má takmer každý/á.

...

01
okt

Chceme spoločnosť, v ktorej všetci môžu starnúť v rovnosti a dôstojnosti

Nedávno sme sa pridali k signatárom výzvy adresovanej Otvorenej pracovnej skupine pre posilňovanie ochrany práv starších osôb OEWGA, ktorej úlohou je príprava riešení pre odstránenie ageizmu – diskriminácie na základe veku – z našej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že najmä staršie osoby sú často terčami diskriminácie, systematického znevýhodňovania a odsúvané na kraj spoločnosti. Pre adresnejšiu a systematickejšiu ochranu práv starších osôb je preto nevyhnutné prijať samostatný Dohovor OSN o právach starších osôb.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií