Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

Fotobanka - diskriminácia
17
jún

Rakúska právna úprava poskytovania prídavkov na deti bola diskriminačná

Vítame rozsudok Súdneho dvora (pdf) Európskej únie zo dňa 16.06.2022, v ktorom súd určil, že prispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod, ktoré Rakúsko poskytuje pracovníkom v závislosti od štátu bydliska ich detí, je v rozpore s právom Únie.

Túto problematiku sme preskúmavali už v priebehu roku 2018. V tom čase sme prišli so záverom, že z pohľadu práva Európskej únie je neprípustné, aby výška vyplatených plnení osobám žijúcim na štátnom území jednotlivých členských štátov EÚ bola závislá od kúpnej sily miesta trvalého bydliska dieťaťa. Tým rakúska právna úprava vykazovala znaky nedodržania zásady rovného zaobchádzania.

...

Grafika s nápisom Moje ľudské práva
09
jún

Výsledky výtvarnej súťaže Moje ľudské práva

10. ročník súťaže Moje ľudské práva sme úspešne ukončili a porotcovia a porotkyne rozhodli o víťazoch.

Zapojilo sa 160 škôl a rukami nám prešlo až neuveriteľných 1 030 prác. Nesmierne sa tešíme záujmu škôl zapojiť sa do súťaže, ktorej hlavným cieľom je šíriť osvetu o ľudských právach. Umelecká súťaž ponúka možnosť učiteľom a učiteľkám hovoriť so žiakmi a žiačkami o nediskriminácii, rešpekte či tolerancii. Pri hodnotení si nevšímame len samotnú techniku spracovania, zaujíma nás aj to, ako deti vnímajú aktuálne dianie vo svete, ako vnímajú inakosť alebo ako si predstavujú slobodu, spravodlivosť, či mier.

...

Ilustračná fotka
09
jún

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2021

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2021 pokračoval v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nezanedbateľný dosah na mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd. V neľahkých a komplikovaných časoch sa čoraz jasnejšie ukazovalo ako nevyhnutné sústrediť sa nielen na aktuálnu krízu a s ňou súvisiace krátkodobé reakcie, ale predovšetkým na dlhodobý horizont očakávaných ľudskoprávnych dosahov a dôsledkov.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií