Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

25
nov

Boj za odstránenie násilia na ženách stále pokračuje

Výkonná riaditeľka Silvia Porubänová, ako aj všetci zamestnanci a všetky zamestnankyne Strediska sa pripájajú do kampane Zastavme násilie na ženách 2021.

Každoročne si 25. novembra pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách ako memento spoločnej zodpovednosti za bezpečie žien a dievčat. Všetky členské štáty EÚ si na základe evidencie prípadov a dôkazov, dúfajme, uvedomujú naliehavosť problému narastajúceho domáceho a rodovo podmieneného násilia vrátane potreby riešiť problém špecifickými iniciatívami, postupmi, opatreniami.

...

25
nov

Aktuálne opatrenia s účinnosťou od 26.11 do odvolania

Prosíme klientov a klientky hľadajúcich právnu pomoc, aby nás kontaktovali prostredníctvom kanálov uverejnených pre jednotlivé pracoviská na tejto webovej stránke v sekcii Kontakt.

Okrem telefónnych čísel nás naďalej nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom:

  • pošty,
  • mailom na info@snslp.sk,
  • alternatívnym spôsobom (Zoom, MS Teams, a pod.)

Ďakujeme.

19
nov

Sloboda médií je podporným pilierom ostatných práv

Dňa 19.11 sme na Stredisku privítali zástupcov a zástupkyne médií, ktorí/é s pozvanými odborníkmi/čkami a kolegami/gyňami zo SNSĽP debatovali o tom, ako skvalitniť verejnú debatu o porušovaní ľudských práv a diskriminácii.

Senzacionalizácia týchto pojmov častokrát vedie k stigmatizácii ohrozených skupín a prispieva tak k ďalšej polarizácii spoločnosti. Ich nadužívanie a vyprázdňovanie naopak prispieva k tomu, že klesá dôvera verejnosti k inštitúciám a mechanizmom určeným na ochranu práv a reálne obete diskriminácie majú problém domôcť sa spravodlivosti.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií