Monitoring a reporting

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Čo je monitoring ľudských práv?

Monitoring predstavuje činnosť, ktorej predmetom je aktívny zber, overovanie a používanie informácií za účelom podpory a ochrany ľudských práv.

Monitoring zahŕňa zber informácií o porušeniach ľudských práv (napr. práca s obeťami diskriminácie), pozorovanie udalostí (napr. volieb, demonštrácií, súdnych procesov), návšteva miest (napr. väzenia, psychiatrických nemocníc, lokalít obývaných sociálne vylúčenými osobami), stretnutia so zainteresovanými aktérmi (napr. štátnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, akademickou obcou).

Aké princípy uplatňujeme pri monitoringu ľudských práv?

  • Nespôsobiť škodu: Pri monitoringu nikdy nekonáme tak, aby nedošlo k zhoršeniu situácie, v ktorej sa obeť porušenia práv nachádza a to platí aj pre jeho/jej fyzické alebo psychické zdravie.
  • Rešpektovať mandát: Pri monitoringu vždy rešpektujeme právomoci a mandáty, ktoré nám boli zverené zákonom č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva a ďalšími právnymi predpismi.
  • Poznať štandardy: Pri monitoringu ľudských práv sme vždy oboznámení s medzinárodnými ľudsko-právnymi záväzkami Slovenskej republiky ako i národnou legislatívou a politikami upravujúcimi uplatňovanie ľudských práv.
  • Uplatňovať dobrý úsudok: Pri monitoringu vždy vyhodnocujeme vhodnosť a efektívnosť pracovných metód a postupov, ktoré používame.
  • Rešpektovať autority: Monitoringom sa snažíme zmeniť alebo podporiť reakciu príslušných štátnych orgánov na určitú ľudsko-právnu situáciu. Vykonávanie monitoringu s rešpektom môže poskytnúť príležitosť na pozitívnu interakciu so štátom.
  • Zachovávať dôveryhodnosť: Pri monitoringu sa snažíme zachovávať dôveryhodnosť našej inštitúcie a našej práce.
  • Pracovať s presnými a akurátnymi informáciami: Pri monitoringu pracujeme s čo najpresnejšími informáciami, ktoré získavame z dôveryhodných zdrojov. Pri prácu uplatňujeme dokumentačné metódy, ktoré predchádzajú vzniku nepresností.
  • Zachovávať objektívnosť a nestrannosť: Pri monitoringu vždy, v súlade s Parížskymi princípmi týkajúcimi sa statusu národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv z roku 1993, zachovávame našu objektívnosť a nestrannosť.

Čo je cieľom monitoringu?

Cieľom každého monitoringu je vyhodnotiť úroveň uplatňovania ľudských práv a základných slobôd, identifikovať ich porušenia a systematické nedostatky v ich ochrane a podpore a odporučiť zainteresovaným aktérom špecifické a dosiahnuteľné opatrenia prihliadajúce na participáciu, zodpovednosť, nediskrimináciu, zákonnosť a posilnenie najzraniteľnejších skupín spoločnosti.