Tematické správy a iné stanoviská

Na požiadanie medzinárodných organizácií a ich jednotlivých inštitúcií, medzinárodných mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, iných národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a národných antidiskriminačných orgánov ako i Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskej siete národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie (EQUINET) poskytuje Stredisko informácie, dáta, hodnotenia a analýzy o stave uplatňovania ľudských práv a základných slobôd na Slovensku. Tieto výstupy sú vypracovávané v anglickom jazyku.

Správa o právnom štáte v Slovenskej republike

Od roku 2020 pripravuje Stredisko správu o právnom štáte v Slovenskej republike za príslušný rok. Táto správa tvorí súčasť podania Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv do Európskeho mechanizmu právneho štátu.

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje ročný dialóg medzi Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ ako i národnými parlamentami, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými aktérmi na tému právny štát. Bol zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

Správu o právnom štáte v Slovenskej republike vypracováva Stredisko pre potreby Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskeho mechanizmu právneho štátu v anglickom jazyku.

Viac informácií o úlohách národných inštitúcí na podporu a ochranu ľudských práv v oblasti právneho štátu nájdete tu.

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2020
ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2021

Správa o implementácií záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty (revidovanej)

Od roku 2021 Stredisko pripravuje Správu o implementácií záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Európskej sociálnej charty (revidovanej). Táto správa je vypracovávaná v súlade s čl. 23 (1) a čl. 27 (2) Európskej sociálnej charty pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva – monitorovacieho mechanizmu Rady Európy, ktorý vyhodnocuje súlad resp. nesúlad zmluvných štátov s chartou s jej jednotlivými ustanoveniami.

Systém reportovania je upravený v čl. 21 – 29 Európskej sociálnej charty. V rámci tohoto reportovacieho systému, zmluvné štáty Európskej sociálnej charty, t.j. aj Slovenská republika odovzdáva každoročne správu o implementácií Európskej sociálnej charty vybraných článkov charty v legislatíve ako aj praxi. Obsah národnej správy sa odvíja od zaradenia štátu do skupín 1 – 4 ako aj od skutočnosti, či štát ratifikoval ustanovenia Európskej sociálnej charty o kolektívnych sťažnostiach.

Správu o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty vypracováva Stredisko pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva v anglickom jazyku.

Viac informácií o monitorovaní implementácie Európskej sociálnej charty a Európskom výbore pre sociálne práva nájdete tu.

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte Správa o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty