Výskumná činnosť

Výskumná činnosť Strediska sa zaoberá monitoringom dodržiavania ľudských práv a zákazu diskriminácie. Venujeme sa dlhodobým strategickým témam, ako sú rodová rovnosť, právo na bývanie, práva obhajcov a obhajkýň ľudských práv alebo monitoring zobrazovania ľudskoprávnych tém v médiách a na sociálnych sieťach. Zároveň reagujeme na aktuálnu situáciu a priebežne skúmame aj ľudskoprávne témy prítomné v súčasnej verejnej diskusii. Pri príprave a realizácii výskumov spolupracujeme s rôznymi aktérmi pôsobiacimi vo verejnom, mimovládnom a akademickom sektore a výstupom našich aktivít sú spravidla aj odporúčania pre relevantné inštitúcie, ako zlepšiť podmienky pre realizáciu ľudských práv.  

Vo výskume uplatňujeme ľudskoprávny prístup (HRBA – Human Rights Based Approach), ktorý obsahuje nasledujúce princípy: 

  • Transparentnosť – účastníčky a účastníkov výskumu vždy vopred informujeme o cieľoch výskumu, spôsobe zberu dát, plánovaných výstupoch a v neposlednom rade zdôrazňujeme dobrovoľnosť zapojenia sa do výskumu a možnosti ukončiť dotazník alebo rozhovor z akýchkoľvek dôvodov. 
  • Nediskriminácia – pre všetkých ľudí zapojených do výskumu garantujeme rovné zaobchádzanie a nediskriminujúci prístup; do výskumu zapájame aj menšiny a znevýhodnené skupiny obyvateľstva a snažíme sa o ich primerané zastúpenie. 
  • Posilnenie postavenia – výskumný dizajn aj šírenie výsledkov majú za cieľ posilniť postavenie zapojených skupín obyvateľstva, napríklad prostredníctvom participatívnej tvorby výskumného dizajnu alebo prezentácie výsledkov. 
  • Odstránenie potenciálnych negatívnych vplyvov – v priebehu celého výskumu vyhodnocujeme, či môže mať negatívny dosah na zapojených ľudí a zabezpečujeme efektívne preventívne mechanizmy vrátane dôslednej anonymizácie dát a ochrany osobných údajov. 
  • Dostupnosť dát –  získané dáta sú vo forme výskumných správ dostupné pre širokú verejnosť a v prípade záujmu v podobe anonymizovaných datasetov aj pre odbornú obec, aby mohli slúžiť ako podklady pre tvorbu stratégií a politík alebo ďalších výskumov. 

Na stránke výstupy výskumnej činnosti nájdete zverejnené výskumné správy, zhrnutia, infolisty a iné formáty publikácií obsahujúce zistenia z výskumných úloh. 

Výsledky vyhodnocovania napĺňania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov podľa metodológie OHCHR postupne uverejňujeme na stránke indikátory dodržiavania ľudských práv