Odborné stanoviská

Rok 2021

Diskriminácia nezaočkovaných spotrebiteľov cestovnou kanceláriou
Opodstatnenosť identifikácie komparátora
Diskriminácia v odmeňovaní a nevyhnutnosť zodpovedania prejudiciálnych otázok
Opodstatnenosť identifikácie chráneného dôvodu
Nepreukázanie príčinnej súvislosti v namietanej diskriminácii pri skončení pracovného pomeru
Diskriminačné konanie zo strany predávajúceho
Zámer zamestnávateľa upraviť kolektívnou zmluvou kritériá výšky odmien zamestnancov v závislosti od dĺžky trvania ich pracovného pomeru
Podmienky členstva v dobrovoľnom hasičskom zbore obce
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Rok 2020

Posúdenie nepriamej diskriminácie pri poskytovaní ubytovania v korunách stromov
Diskriminačné podmienky pri obnovení školského vyučovania
Namietanie nerovného zaobchádzania pri rozpočítavaní nákladov za vodu
Možná diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v oblasti zdravotnej starostlivosti
Diskriminácia na pracovisku služobného úradu
Diskriminácia dieťaťa pri stravovaní v materskej škole
Dopravný podnik mesta Prešov a diskriminácia pri poskytovaní tovarov a služieb
Nezapočítanie služobnej praxe štátnych zamestnancov a s tým spojená možná diskriminácia v odmeňovaní
Technická špecifikácia vo verejnom obstarávaní ako možná diskriminácia
Stret všeobecného a osobitného systému sociálneho poistenia
Odmietnutie potenciálneho zmluvného partnera pri poskytovaní služieb vs. zákaz diskriminácie
Ústavná garancia zamestnanca na odmenu
Posúdenie možnej diskriminácie zákonných podmienok vyplácania úrazovej renty
Diskriminácia v oblasti poskytovania služieb na základe trvalého pobytu
Diskriminačné konanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Namietaná diskriminácia na pracovisku
Poskytovanie zamestnaneckého benefitu

Rok 2019

Diskriminácia v právnej úprave dovolenky podľa Zákonníka práce
Diskriminačné ustanovenia vykonávacieho prepisu k zákonu o umelom prerušení tehotenstva
Rozdielna výška daňového bonusu na dieťa
Poskytovanie príspevku samosprávy viazaného na trvalý pobyt fyzických osôb
Prístupové práva zrakovo postihnutých
Zákonník práce a dovolenka
Diskriminačné kritériá pri prijímaní detí do materských škôl
Diskriminačná výška správneho poplatku za uzavretie manželstva s cudzincom
Diskriminácia žien narodených v rokoch 1958 a 1959
Ústavnoprávny princíp rovnosti v rámci aktívneho výkonu volebného práva
Rozdielne príspevky v materských školách
Prístup nevidiacich s vodiacim psom do reštauračných zariadení
Príspevok na bývanie policajtov
Posúdenie diskriminácie z dôvodu trvalého pobytu v parkovacej politike mesta Bratislava
Samosprávna regulácia predaja tovaru a zákaz diskriminácie
Chránený dôvod zdravotného postihnutia
Materské dávky
Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania a preferenčný výber zamestnancov
Chránené dôvody pohlavia a rodu
Obsah chráneného dôvodu rasy a etnicity
Výklad chráneného dôvodu iného postavenia
Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia
Nerovné zaobchádzanie v oblasti poskytovania tovarov a služieb
Obsah chráneného dôvodu sociálneho pôvodu
Zákon o odbornom vzdelávaní
Porušenie zákazu diskriminácie pri priznaní materskej dávky

Rok 2018

Zásada rovného zaobchádzania a rekreačné preukazy
Porušenie zákazu diskriminácie pri poskytovaní finančných služieb
Pracovné podmienky na pracovisku po prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
Diskriminácia v oblasti poskytovania tovarov a služieb
Poskytovanie zamestnaneckých benefitov
Obťažovanie na pracovisku z dôvodu iného postavenia
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
Miera pravdepodobnosti pri určovaní príčinnej súvislosti medzi chráneným dôvodom a menej priaznivým zaobchádzaním
Zásada rovnakého zaobchádzania v kontexte určenia dôchodkového veku
Diskriminácia z dôvodu veku v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch
Diskriminácia pri poskytovaní zamestnaneckých benefitov
Potreba vysokej miery pravdepodobnosti o kauzalite medzi konaním a chráneným dôvodom
Nepredĺženie trvania štátnozamestnaneckého pomeru
Vybrané platové náležitosti príslušníkov Policajného zboru
Prerozdeľovanie dotácií medzi žiakov

Rok 2017

Súlad ustanovení kolektívnej zmluvy s antidiskriminačnou legislatívou
Poskytnutie príspevku na dopravu do školy
Namietaná diskriminácia v oblasti výkonu trestu odňatia slobody
Šikana na pracovisku
Stalking zo strany zamestnávateľa
Nerovnaké zaobchádzanie z dôvodu politickej príslušnosti
Šikana a diskriminácia v samospráve
Benefity pre manažérov
Právne prostriedky riešenia bossingu na pracovisku
Nerovné zaobchádzanie zo strany stávkových kancelárií
Namietana diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
Žiadosť o poskynutie preventívnej rehabilitácie
Porušovaníe rôznych právnych predpisov zo strany zamestnávateľa
Priama diskriminácia v súbehu s obťažovaním
Namietaná diskriminácia vo forme obťažovania z dôvodu iného postavenia
Šikana zo strany nadriadenej
Namietaná diskriminácia z dôvodu odborovej činnosti
Právne prostriedky riešenia bossingu na pracovisku

Rok 2016

Možné porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie inzerátmi v pracovnej inzercii
Súlad prezentovaného návrhu regulovaného parkovania v Bratislave
Súlad prezentovaného návrhu regulovaného parkovania v Bratislave (dodatok)
Diskriminácia z dôvodu rodinného stavu
Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v prípade nezapočítania trvania rodičovskej dovolenky
Priama diskriminácia z dôvodu príslušnosti k etniku v oblasti poskytovania služieb
Priama diskriminácia z dôvodu príslušnosti k národnosti, etniku a iného postavenia pri poskytovaní služieb
Nabádanie na diskrimináciu
Bezbariérovosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v rámci pracovnoprávneho vzťahu
Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v rámci pracovnoprávneho vzťahu a neoprávnený postih
Zrušenie zamestnaneckých výhod pre vybraných zamestnancov zamestnávateľa
Šikana zamestnanca zo strany nadriadeného
Postup zamestnávateľa v zmysle antidiskriminačnej legislatívy vo veci výpovede z pracovného pomeru
Diskriminácia učiteľa na základnej škole z dôvodu iného postavenia
Diskriminácia vedúceho zamestnanca vysokej školy (nepedagogického pracovníka)

Rok 2015

Mimosúdne riešenie sporu
Diskriminačné ustanovenie v kolektívnej zmluve
Diskriminačný postup riaditeľa základnej školy
Diskriminačný postup zamestnávateľa
Diskriminácia z dôvodu národnosti (v anglickom jazyku) (expert opinion on unequal treatment of the right of workers)
Antisemitizmus
Sexuálne obťažovanie na pracovisku
Obťažovanie na pracovisku

do roku 2014

Stravovanie detí vegetariánskych rodičov v jedálňach
Namietaná diskriminácia z dôvodu zdravotného stavu
Vyplácanie odmien
Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
Diskriminácia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Diskriminácia z dôvodu iného postavenia
Prijímanie do škôl
Diskriminácia z dôvodu pohlavia
Odmietnutie spisovej komunikácie
Neposkytnutie bytovej náhrady
Daňový bonus
Mobbing, bossing
Prípadná diskriminácia pri zaradení do kariérového stupňa
Prípadná diskriminácia pri zaradení do kariérového stupňa (doplnenie)
Okamžité skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy
Okamžité skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy (doplnenie)
Odborné stanovisko – premlčanie
Obťažovania zo strany zamestnávateľa voči zamestnankyniam
Odmietnutie vstupu zdravotne postihnutého zákazníka do clubu
Novela č. 298/2008 Z.z. zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Návrh na začatie priestupkového konania vo veci urážky na cti
Profesionálne rodiny a ochrana dieťaťa
Neposkytnutie zmluvného poistenia osobám mladším ako 24 rokov
Nepriama diskriminácia v oblasti vzdelávania
Výstavba oplotenia v obci Ostrovany
Návrh zákona o periodickej tlači
Vysťahovanie Rómov v Nových Zámkoch
Výroky poslanca na adresu homosexuálov
Odporúčania ku koncepcii bývania pre marginalizované skupiny obyvateľov a k odstráneniu segregačných prvkov v spolužití obyvateľov obce Bystrany