Tematické správy a iné stanoviská

Na požiadanie medzinárodných organizácií a ich jednotlivých inštitúcií, medzinárodných mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, iných národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a národných antidiskriminačných orgánov ako i Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskej siete národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie (EQUINET) poskytuje Stredisko informácie, dáta, hodnotenia a analýzy o stave uplatňovania ľudských práv a základných slobôd na Slovensku. Tieto výstupy sú vypracovávané v anglickom jazyku.

Správa o právnom štáte v Slovenskej republike

Od roku 2020 pripravuje Stredisko správu o právnom štáte v Slovenskej republike za príslušný rok. Táto správa tvorí súčasť podania Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv do Európskeho mechanizmu právneho štátu.

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje ročný dialóg medzi Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ ako i národnými parlamentami, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými aktérmi na tému právny štát. Bol zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

Správu o právnom štáte v Slovenskej republike vypracováva Stredisko pre potreby Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskeho mechanizmu právneho štátu v anglickom jazyku.

Viac informácií o úlohách národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv v oblasti právneho štátu nájdete TU.

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2020
ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2021

Správa o implementácií záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty (revidovanej)

Od roku 2021 Stredisko pripravuje Správu o implementácií záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Európskej sociálnej charty (revidovanej). Táto správa je vypracovávaná v súlade s čl. 23 (1) a čl. 27 (2) Európskej sociálnej charty pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva – monitorovacieho mechanizmu Rady Európy, ktorý vyhodnocuje súlad resp. nesúlad zmluvných štátov s chartou s jej jednotlivými ustanoveniami.

Systém reportovania je upravený v čl. 21 – 29 Európskej sociálnej charty. V rámci tohoto reportovacieho systému, zmluvné štáty Európskej sociálnej charty, t.j. aj Slovenská republika odovzdáva každoročne správu o implementácií Európskej sociálnej charty vybraných článkov charty v legislatíve ako aj praxi. Obsah národnej správy sa odvíja od zaradenia štátu do skupín 1 – 4 ako aj od skutočnosti, či štát ratifikoval ustanovenia Európskej sociálnej charty o kolektívnych sťažnostiach.

Správu o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty vypracováva Stredisko pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva v anglickom jazyku.

Viac informácií o monitorovaní implementácie Európskej sociálnej charty a Európskom výbore pre sociálne práva nájdete TU.

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte Správa o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty

Stanovisko k hodnoteniu Slovenskej republiky v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva

Univerzálne periodické hodnotenie (UPH) je mechanizmus OSN na monitorovanie plnenia záväzkov členských štátov v oblasti ľudských práv. Ide o unikátny proces, ktorý zahŕňa vzájomné periodické preskúmanie dodržiavania ľudských práv všetkých 193 členských štátov OSN.

V rámci 3. cyklu UPH predložilo Stredisko v roku 2018 Rade OSN pre ľudské práva svoje Individuálne podanie, v ktorom poukázalo najmä na nedostatky súvisiace s ratifikáciou Istanbulského dohovoru a Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, posilnením Strediska v súlade s Parížskymi princípmi, implementáciou Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. V podaní Stredisko adresovalo aj odporúčania v oblasti diskriminácie príslušníkov a príslušníčok rómskych komunít, extrémizmu, rasizmu a intolerancie. Svoje stanovisko Stredisko prezentovalo aj zástupcom a zástupkyniam stálych misií štátov pri OSN v Ženeve a vybraným zastupiteľstvám cudzích štátov akreditovaným v Slovenskej republike.

Slovenskej republike bolo v 3. kole UPH adresovaných 195 odporúčaní, z ktorých akceptovala 176.

Viac informácií o procese UPR nájdete TU alebo si pozrite toto vysvetľujúce video:

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte Individuálne podanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva k tretiemu preskúmavaniu Slovenskej republiky v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva
ReadSpeaker Počúvajte Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva