Tematické správy a iné stanoviská

Na požiadanie medzinárodných organizácií a ich jednotlivých inštitúcií, medzinárodných mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, iných národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a národných antidiskriminačných orgánov ako i Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskej siete národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie (EQUINET) poskytuje Stredisko informácie, dáta, hodnotenia a analýzy o stave uplatňovania ľudských práv a základných slobôd na Slovensku. Tieto výstupy sú vypracovávané v anglickom jazyku.

Správa o právnom štáte v Slovenskej republike

Od roku 2020 pripravuje Stredisko správu o právnom štáte v Slovenskej republike za príslušný rok. Táto správa tvorí súčasť podania Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv do Európskeho mechanizmu právneho štátu.

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje ročný dialóg medzi Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ ako i národnými parlamentami, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými aktérmi na tému právny štát. Bol zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

Správu o právnom štáte v Slovenskej republike vypracováva Stredisko pre potreby Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskeho mechanizmu právneho štátu v anglickom jazyku.

O úlohách národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv v oblasti právneho štátu sa viac dozviete na webovej stránke ENNHRI.

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2020 (pdf, 2 MB)
ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2021 (pdf, 2 MB)
ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2022 (pdf, 3 MB)
ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2023 (pdf, 4 MB)
ReadSpeaker Počúvajte ENNHRI Rule of Law Report 2024 (pdf, 10 MB)

Správa o implementácií záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty (revidovanej)

Od roku 2021 Stredisko pripravuje Správu o implementácií záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Európskej sociálnej charty (revidovanej). Táto správa je vypracovávaná v súlade s čl. 23 (1) a čl. 27 (2) Európskej sociálnej charty pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva – monitorovacieho mechanizmu Rady Európy, ktorý vyhodnocuje súlad resp. nesúlad zmluvných štátov s chartou s jej jednotlivými ustanoveniami.

Systém reportovania je upravený v čl. 21 – 29 Európskej sociálnej charty. V rámci tohoto reportovacieho systému, zmluvné štáty Európskej sociálnej charty, t.j. aj Slovenská republika odovzdáva každoročne správu o implementácií Európskej sociálnej charty vybraných článkov charty v legislatíve ako aj praxi. Obsah národnej správy sa odvíja od zaradenia štátu do skupín 1 – 4 ako aj od skutočnosti, či štát ratifikoval ustanovenia Európskej sociálnej charty o kolektívnych sťažnostiach.

Správu o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty vypracováva Stredisko pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva v anglickom jazyku.

O monitorovaní implementácie Európskej sociálnej charty a Európskom výbore pre sociálne práva nájdete sa viac dozviete na stránke Rady Európy.

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte Správa o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty – 2023 (pdf, 667 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Správa o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty – 2022 (pdf, 759 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Správa o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty – 2021 (pdf, 839 KB)

Monitorovacie a reportovacie aktivity Strediska v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva

Univerzálne periodické hodnotenie (UPH) je mechanizmus OSN na monitorovanie plnenia záväzkov členských štátov v oblasti ľudských práv. Ide o unikátny proces, ktorý zahŕňa vzájomné periodické preskúmanie dodržiavania ľudských práv všetkých 193 členských štátov OSN.

V rámci 3. cyklu UPH predložilo Stredisko v roku 2018 Rade OSN pre ľudské práva svoje Individuálne podanie, v ktorom poukázalo najmä na nedostatky súvisiace s ratifikáciou Istanbulského dohovoru a Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, posilnením Strediska v súlade s Parížskymi princípmi, implementáciou Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. V podaní Stredisko adresovalo aj odporúčania v oblasti diskriminácie príslušníkov a príslušníčok rómskych komunít, extrémizmu, rasizmu a intolerancie. Svoje stanovisko Stredisko prezentovalo aj zástupcom a zástupkyniam stálych misií štátov pri OSN v Ženeve a vybraným zastupiteľstvám cudzích štátov akreditovaným v Slovenskej republike.

Slovenskej republike bolo v 3. kole UPH adresovaných 195 odporúčaní, z ktorých akceptovala 176. Stredisko priebežne monitoruje plnenie akceptovaných odporúčaní Slovenskou republikou. Slovenská republika predložila v roku 2021 v rámci dobrovoľného mechanizmu predbežného reportovania predbežnú správu o stave napĺňania odporúčaní z 3. cyklu UPH. Stredisko v tejto súvislosti pripravilo vlastnú, alternatívnu, správu, ktorá slúži zároveň ako východisko monitorovania situácie vo vybraných oblastiach na účely už prebiehajúceho 4. cyklu UPH.

O procese UPH si môžete viac prečítať na webe Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva alebo si pozrite toto vysvetľujúce video:

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte Správa o predbežnom plnení odporúčaní z 3. cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia (pdf, 1 MB)
ReadSpeaker Počúvajte Individuálne podanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva k priebežnému preskúmaniu plnenia odporúčaní z 3. cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva Slovenskou republikou (pdf, 297 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Individuálne podanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva k tretiemu preskúmavaniu Slovenskej republiky v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva (pdf, 535 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva (pdf, 562 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Individuálne podanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva k štvrtému preskúmavaniu Slovenskej republiky v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva (pdf, 396 KB)