Publikované výstupy

Zistenia z výskumnej činnosti strediska sú predovšetkým podkladom pre prípravu správ o dodržiavaní ľudských práv pre medzinárodné inštitúcie či pre prípravu odporúčaní. V prípade komplexnejšej výskumnej činnosti Stredisko zverejňuje výskumné správy či štúdie, tlačové správy alebo zhrnutia svojich zistení.

Zdravotné znevýhodnenie

Dostupnosť komunitných sociálnych služieb určených pre osoby so zdravotným znevýhodnením

Obálka publikácieDostupnosť komunitných sociálnych služieb určených pre osoby
so zdravotným znevýhodnením (pdf, 5 MB)

Táto správa sa zaoberá dostupnosťou sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, pričom ide o jednu z hlavných ľudskoprávnych otázok týkajúcich sa osôb so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom je poskytnúť analýzu dostupnosti ambulantných a terénnych foriem týchto sociálnych služieb, pričom sa zameriava na priestorovú a finančnú dostupnosť týchto služieb a identifikáciu nedostatkových regiónov, v ktorých je potrebné podporovať pôsobenie nových poskytovateľov.

Diskriminácia

Zobrazovanie diskriminácie v médiách – Mediálny monitoring za rok 2021

Zobrazovanie diskriminácie v médiách – Mediálny monitoring za rok 2021 (pdf, 6 MB)

V predošlých monitoringoch sme sa venovali zobrazovaniu sexuálneho obťažovania v médiách a zobrazovaniu násilia na ženách v médiách. Tentokrát sme zmapovali a zanalyzovali, akým spôsobom je problematika diskriminácie prezentovaná v mediálnom diskurze na Slovensku.

Ide napríklad aj o to, o akých prípadoch diskriminácie sa v slovenských médiách informuje, či je problematika diskriminácie dostatočne vysvetlená a primerane zasadená do kontextu, či je informovanie o nej korektné a či nedochádza k deformácii alebo povrchnému a nepatričnému používaniu pojmu. Stredisko sa ako národný antidiskriminačný orgán zasadzuje o elimináciu diskriminácie v spoločnosti a z hľadiska miery verejného povedomia o problematike diskriminácie je preň kľúčové aj medializovanie tohto spoločensky negatívneho javu.

Enviromentálne práva

Skúsenosti so zastrašovaním, šikanovaním alebo iným obmedzovaním práv v dôsledku občianskej angažovanosti v oblasti životného prostredia – Správa z konzultácií s MVO

Skúsenosti so zastrašovaním, šikanovaním alebo iným obmedzovaním práv v dôsledku občianskej angažovanosti
v oblasti životného prostredia – Správa z konzultácií s MVO (pdf, 441 KB)

Vzhľadom na to, že nielen v mediálnom priestore, ale aj pri pracovnej komunikácii s organizáciami, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia Stredisko zaznamenalo, že mohlo dôjsť k prípadom obmedzovania výkonu práv podľa Aarhuského dohovoru, realizovalo mapovanie skúseností občianskych organizácií, iniciatív a aktivistov a aktivistiek v oblasti ochrany životného prostredia so zastrašovaním či šikanovaním alebo iným obmedzovaním ich práv

Mapovanie má za cieľ získanie základných informácií o tom, či k takýmto prípadom dochádza (resp. sú takto subjektívne hodnotené), v akej forme a či sa aktivisti a aktivistky obracajú na verejné orgány s cieľom takéto konanie zastaviť.

Právo na bývanie

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie (pdf, 4,07 MB)

Stredisko považuje deti a mládež z centier pre deti a rodiny (CDR) za jednu z rizikových skupín v oblasti uplatňovania práva na bývanie, a to najmä kvôli viacnásobnému znevýhodneniu súvisiacemu s absenciou rodinných väzieb a podpory, či s faktormi sociálneho vylúčenia a nebezpečenstva chudoby. Možnosť realizácie práva na bývanie ako súčasti práva na primeranú životnú úroveň, ktorý je zakotvený vo viacerých medzinárodných dokumentoch ratifikovaných aj SR (napr. v Medzinárodnom dohovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v Charte základných práv Európskej únii), je pre túto cieľovú skupinu často mimoriadne sťažený až znemožnený. Cieľom tejto výskumnej aktivity je preto nielen zmapovať existujúcu situáciu v oblasti prístupu mladých dospelých z CDR k bezpečnému a stabilnému bývaniu, či determinujúce faktory, ktoré majú na ich možnosti  v tomto smere zásadný vplyv. Zároveň je jej ambíciou identifikovať silné a slabé miesta “záchrannej siete”, ktorá pre cieľovú skupinu mladých dospelých z CDR v kontexte právneho systému Slovenskej republiky funguje, a tým prispieť do diskusie o zvýšení efektivity existujúcich podporných, ale aj poradenských mechanizmov.

Spolu s publikáciou bol vytvorený aj informačný leták (slovenský jazyk (pdf, 2 MB), anglický jazyk (pdf, 1,89 MB)

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie – Analýza dostupných nástrojov riešenia bývania mladých dospelých z CDR v meste Košice

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie –
Analýza dostupných nástrojov riešenia bývania mladých dospelých z CDR v meste Košice (pdf, 4 MB)

Táto publikácia predstavuje druhú časť výskumu „Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie“. Publikácia predstavuje hĺbkový pohľad na nástroje riešenia situácie s bývaním, ktoré boli identifikované v prvej fáze ako najrelevantnejšie. Prostredníctvom
prípadovej štúdie zameranej na mesto Košice a okolie vyhodnocuje silné a slabé stránky možností riešenia bývania pre mladých dospelých z CDR a tiež spoluprácu aktérov, čím má Stredisko ambíciu presnejšie pomenovať problematické aspekty záchrannej siete, ktorá by mala mladým dospelým z CDR pomáhať v snahe nájsť a udržať si dlhodobé, bezpečné a stabilné bývanie aj po opustení ústavnej starostlivosti a osamostatnení sa.

Právo na bývanie

Obálka publikácie Právo na bývanie

Právo na bývanie (pdf, 3,66 MB) 

Výskumné sondy v oblasti uplatňovania práva na bývanie na Slovensku

Stredisko v roku 2019 realizovalo výskumné sondy v oblasti realizácie práva zamerané na dostupnosť sociálneho bývania a vplyv deprivácie bývania na napĺňanie základných potrieb. V publikácii predstavuje čiastkový pohľad na napĺňanie práva na bývanie v Slovenskej republike, na silné a slabé stránky legislatívneho ukotvenia, nástrojov verejných politík a ich praktickej implementácie. Cieľom publikácie je upozorniť na to, že bývanie je ľudské právo, ktoré si nemusíme zaslúžiť a mali by mať možnosť naň dosiahnuť aj sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Tento pohľad stále nie je dostatočne osvojený na úrovni lokálnej a regionálnej implementácie bytovej politiky a zabezpečenie možnosti slušného bývania nie je dostatočnou prioritou. Publikácia má zároveň ambíciu upriamiť pozornosť na stratégie ukončovania bezdomovectva, ktoré majú dobré výsledky, a tiež prispieť do diskusie verejných aktérov v hľadaní systematických riešení.

Práva seniorov

Násilie na senioroch a seniorkách a ich diskriminácia

Násilie na senioroch a seniorkách a ich diskriminácia (pdf, 3,48 MB)

Cieľom bolo prostredníctvom sprostredkovanej skúsenosti organizácií pracujúcich so staršími ľuďmi zmapovať výskyt a charakteristiky násilia na senioroch a seniorkách a ich diskrimináciu. Dotazník bol určený predovšetkým organizáciám poskytujúcim sociálne služby, ale bol tiež distribuovaný predstaviteľom oblastných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska. V oboch hlavných témach boli otázky zamerané na charakteristiku sledovaných javov (napr. formy násilia, páchatelia, oblasť a dôvody diskriminácie), podmienky a formy poskytovanej podpory seniorom a seniorkám,  mieru informovanosti seniorov a senioriek o možnostiach pomoci a potreby organizácií pre lepšiu prevenciu a kvalitnejšie služby v súvislosti s násilím a diskrimináciou. Prostredníctvom zistení z prieskumu chce Stredisko prispieť k lepšiemu porozumeniu problematike násilia na ľuďoch vo vyššom veku, potrebám a podmienkam činnosti organizácií poskytujúcich sociálne služby, komunitné či voľnočasové aktivity a zároveň načrtnúť vhodné nasmerovanie aktivít nielen pre verejné inštitúcie, ale aj pre organizácie podporujúce ľudské práva.

Spolu s publikáciou bol vytvorený aj informačný leták (slovenský jazyk (pdf, 468 KB), anglický jazyk (pdf, 468 KB)).

Chudoba a sociálne vylúčenie starších osôb na Slovensku

Obálka publikácie Chudoba a sociálne vylúčenie starších osôb na SlovenskuChudoba a sociálne vylúčenie starších osôb na Slovensku (pdf, 2,41 MB) 

Stredisko v spolupráci s Fórom pre pomoc starším realizovalo v roku 2016 prieskum o chudobe starších občanov na Slovensku s cieľom zistiť, či došlo k zlepšeniu situácie súvisiacej so sociálnym vylúčením starších osôb v porovnaní so situáciou v roku 2008. Ambíciou prieskumu bolo predovšetkým poznať konkrétne údaje a názory starších, poznať ich problémy a spoločne hľadať východiská. Prieskum z roku 2016 potvrdil doterajšie poznatky a výpovede starších, ktorí pociťujú, že sú ohrození chudobou. Podľa posledných informácií zo štatistík je známe, že populácia na Slovensku starne najrýchlejšie v EU a to si bude vyžadovať zvýšenú starostlivosť, potrebu kvalitných služieb, náklady na zdravotnú starostlivosť i bývanie. Vzhľadom k tomu, že počet starších občanov stúpa, je potrebné sa týmito otázkami vážne zaoberať.

Šikana a kyberšikana

Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania žiakov v dokumentoch základných škôl

Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania žiakov v dokumentoch základných škôl (pdf, 1,38 MB)

K základným právam žiakov a ich učiteľov patrí právo na bezpečné študijné a pracovné prostredie a na ochranu osobnej slobody, ľudskej dôstojnosti a vážnosti. Pri zaisťovaní bezpečnosti školského prostredia a vytvárania pozitívnej klímy v škole má kľúčový význam prevencia, riešenie a obmedzovanie násilia, šikanovania a kyberšikanovania. Stredisko realizovalo v školskom roku 2017/2018 výskum „Šikana a kyberšikana na školách“, zameraný na súčasnú situáciu vo výskyte a frekvencii tohto sociálno-patologického javu medzi žiakmi základných a stredných škôl a na zistenie prítomnosti šikanovania a kyberšikanovania učiteľov zo strany žiakov alebo ich rodičov. Jedným z cieľov výskumu bolo identifikovať výskyt, frekvenciu a formy šikanovania a kyberšikanovania žiakov na slovenských školách.

Spolu s publikáciou bol vytvorený aj informačný leták (pdf, 2,12 MB) pre školy.

Výskumná správa SNSĽP „Šikana a kyberšikana na školách“

Výskumná správa SNSĽP „Šikana a kyberšikana na školách“ (pdf, 2,85 MB)

Z aspektu ľudských práv a dodržiavania práv dieťaťa si vyžadujú veľkú pozornosť a systematické sledovanie nebezpečné sociálne patologické javy v spoločnosti, ku ktorým patrí šikanovanie a kyberšikanovanie v škole. S cieľom prispieť k fungovaniu bezpečného, zdravého študijného prostredia pre žiakov a tiež k primeraným pracovným podmienkam, ľudskej dôstojnosti a vážnosti učiteľov a v záujme získania aktuálnych poznatkov o súčasnej situácii v oblasti výskytu a frekvencie šikany a kyberšikany žiakov a učiteľov, Stredisko v školskom roku 2017/2018 zrealizovalo deskriptívny výskum šikanovania a kybešikanovania na slovenských školách. Nové poznatky si Stredisko dáva za cieľ implementovať v praxi do konkrétnych vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu, riešenie šikanovania a kyberšikanovania a tým aj na skvalitnenie vzdelávania detí, mládeže a informovanosti pedagógov a rodičov.

Práva žien

Zobrazovanie násilia na ženách v médiách – Mediálny monitoring za rok 2020

Zobrazovanie násilia na ženách v médiách –
Mediálny monitoring za rok 2020 (pdf, 4 MB)

Cieľom publikácie je analyzovať spôsob, akým je téma násilia na ženách prezentovaná v slovenských médiách a do akej miery médiá reflektujú na jej ľudskoprávne a rodové implikácie. Stredisko by tak prostredníctvom komplexného obrazu o mediálnom zobrazovaní tejto témy chcelo
prispieť do diskusie o charaktere verejného diskurzu a o nevyhnutnej zmene v uvažovaní o dôsledkoch rodovej nerovnosti.

Závery monitoringu naznačujú, že informovanie o násilí na ženách je poznačené štrukturálnymi problémami a pretrvávajúcou rodovou nerovnosťou v spoločnosti, ktorú však zároveň spôsob zobrazovania ďalej prehlbuje.

Zobrazovanie sexuálneho obťažovania v médiách – Mediálny monitoring za rok 2020

Zobrazovanie sexuálneho obťažovania v médiách – Mediálny monitoring za rok 2020 (pdf, 8 MB)

Cieľom tejto výskumnej správy je zmapovať a analyzovať, akým spôsobom je problematika sexuálneho obťažovania prezentovaná vo verejnom mediálnom diskurze na Slovensku. Medzi čiastkové ciele patrí teda nielen zmapovanie, o akých prípadoch sexuálneho obťažovania slovenské médiá najviac informujú svojich čitateľov a čitateľky, ale zároveň aj vyhodnotenie, akým spôsobom a v akom kontexte o týchto prípadoch informácie podávajú. Výskumná správa má za cieľ poskytnúť najmä deskriptívnu analýzu mediálneho pokrytia problematiky sexuálneho obťažovania. Zameriava sa najmä na to, akým spôsobom média problematiku sexuálneho obťažovania rámcujú a v akých súvislostiach o nej informujú. Aj týmto spôsobom má Stredisko ambíciu prispieť do diskusie o závážnosti problematiky sexuálneho obťažovania a o tom, akým spôsobom je možné prispieť z zvyšovaniu povedomia o problematike sexuálneho obťažovania, scitlivovaniu verejnosti a zamedzeniu šíreniu stereotypov či zraňujúcich naratívov v tejto citlivej otázke.

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku za rok 2018

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania na pracovisku (pdf, 603 KB)

Násilie na ženách predstavuje v SR pretrvávajúci problém. Stredisko kriticky hodnotí zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti neu. Stredisko má zároveň za to, že informovanosť spoločnosti o rodovej rovnosti je veľmi nízka, čomu neprispela ani dezinformačná kampaň týkajúca sa práve Istanbulského dohovoru. Úlohou tejto správy za rok 2018 je preto prispieť k ucelenému obrazu o stave rodovej rovnosti z pohľadu výskytu sexuálneho obťažovania a šikany žien na pracoviskách v SR. Stredisko si rovnako dáva za cieľ napomáhať prostredníctvom predkladanej správy k celkovej osvete či prijatiu vhodných opatrení na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách.

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku za rok 2017

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania na pracovisku (pdf, 941 KB)

V súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 monitoruje Stredisko sexuálne obťažovanie a šikanovanie žien na pracovisku. Táto správa vychádza najmä z poznatkov, ktoré získalo Stredisko pri svojej činnosti a monitorovaním médií, a to najmä správ, ktoré priniesli najväčšie mienkotvorné médiá v Slovenskej republike o sexuálnom obťažovaní a šikanovaní žien na pracovisku. Úlohou tejto správy za rok 2017  je prispievať k ucelenému a pravdivému obrazu o stave rodovej rovnosti v Slovenskej republike a napomáhať tak prijatiu vhodných opatrení na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách.

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku za rok 2016

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku (pdf, 835 KB)

Stredisko pripravilo monitorovaciu správu prípadov sexuálneho obťažovania a šikany žien na pracovisku v rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019, ktorý ukladá Stredisku úlohu vykonávať monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien. Monitorovacia správa vychádza z monitoringu médií a štatistiky podnetov Strediska a je zameraná na medializované prípady sexuálneho obťažovania a šikany žien na pracovisku, ako aj na konkrétne podnety, ktoré riešilo Stredisko za rok 2016.

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku za rok 2015

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku (pdf, 530 KB)

Od roku 2004, kedy antidiskriminačný zákon ustanovil Stredisko za jediný slovenský antidiskriminačný orgán, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona, je činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej legislatívy v SR. V roku 2015 Stredisko v rámci svojich právomocí riešilo niekoľko prípadov šikanovania žien na pracovisku. Zo všetkých podnetov týkajúcich sa šikanovania na pracovisku, ktoré boli Stredisku doručené, sa 69% týkalo šikanovania žien, 31% šikanovania mužov.

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku za rok 2014

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku (pdf, 572 KB)

Od roku 2004, kedy antidiskriminačný zákon ustanovil Stredisko za jediný slovenský antidiskriminačný orgán, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona, je činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej legislatívy v SR. V roku 2014 Stredisko v rámci svojich právomocí riešilo niekoľko prípadov šikanovania žien na pracovisku. Zo všetkých podnetov týkajúcich sa šikanovania na pracovisku, ktoré boli Stredisku doručené, sa dve tretiny týkali šikanovania žien, jedna tretina šikanovania mužov.

Rasizmus a xenofóbia

Podpora demokratických hodnôt medzi stredoškolskou mládežou. Výskum postojov žiakov a žiačok stredných škôl k vybraným aspektom extrémizmu

Podpora demokratických hodnôt medzi stredoškolskou mládežou. 
Výskum postojov žiakov a žiačok stredných škôl k vybraným aspektom extrémizmu (pdf, 14,3 MB)

Cieľom štúdie je zmapovať a analyzovať postoje stredoškolákov a stredoškoláčok so špecifickou pozornosťou venovanou prítomnosti myšlienok xenofóbie v rôznych formách a podobách.

Úloha vyplýva z Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2021), pričom kladie dôraz na zmapovanie postojov mládeže v témach, ktoré môžu viesť k ich ďalšej radikalizácii, na určenie rizikových skupín žiakov a žiačok na základe zozbieraných dát a tiež na vytvorenie poznatkovej bázy pre tvorbu vzdelávacích aktivít cielených na elimináciu takýchto postojov a podporu tolerancie v spoločnosti.

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2022

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2022 (pdf, 4MB)

Predkladaná správa z monitoringu za rok 2022 nadväzuje na úvodný monitoring vykonaný Strediskom v roku 2021 s cieľom zmapovať súčasnú situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v  kontexte nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu zahŕňajúcich trestné činy spáchané z  osobitného motívu podľa § 140 písm. e) Trestného zákona, s osobitným dôrazom na vývoj v oblasti súdnej praxe, praxe orgánov činných v trestnom konaní a vnímania tejto problematiky v médiách a v spoločnosti.

Správa sa zameriava na útok na LGBT+ komunitu, na protesty proti podpisu obrannej zmluvy so Spojenými štátmi americkými a prípady intolerancie a protestov proti utečencom z Ukrajiny a iných štátov prichádzajúcich na Slovensko v roku 2022.

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu 2021

Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu (pdf, 2,06 MB)

Predkladaná správa sa zameriava predovšetkým na analýzu aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorých závery aplikuje na súčasný stav poznania v oblasti výkonu práva na slobodu prejavu, práva na slobodu pokojného zhromažďovania a práva na slobodu združovania. Popritom kladie osobitný dôraz aj na identifikované nedostatky v rámci praxe hlavných aktérov v oblasti monitorovania, vyhodnocovania a stíhania nenávistných prejavov, trestných činov extrémizmu, či trestných činov spáchaných z osobitného motívu podľa § 140 písm. e) Trestného zákona. Zároveň však dôležitou súčasťou tejto monitorovacej správy je aj monitorovanie médií, kde sa Stredisko zameralo na analýzu spôsobov, akým médiá informovali o nenávistných prejavoch a trestných činoch extrémizmu za posledný rok

Výskumná správa SNSLP „Rasizmus a xenofóbia medzi mladými ľuďmi 2018“

Rasizmus a xenofóbia medzi mladými ľuďmi (pdf, 1,57 MB)

Stredisko pravidelne realizuje vzdelávacie aktivity pre základné, stredné a vysoké školy, kde je veľmi žiadaná téma problematika extrémizmu, rasizmu a xenofóbie. Mladí ľudia vedia lektorov strediska často prekvapiť veľmi radikálnymi a niekedy na predsudkoch založenými postojmi, ktoré považujú za správne a konečné, či už sa jedná o Rómov, migrantov, islam alebo židovstvo. Na druhej strane väčšina mladých ľudí nemá veľa vedomostí o rasizme, xenofóbii ako takých, no téma ich nesmierne zaujíma. Stredisko preto uskutočnilo výskum zameraný na zistenie, do akej miery zaujímajú žiaci a študenti negatívne postoje k jednotlivým národnostným, etnickým, kultúrnym a náboženským skupinám. Cieľom výskumu je priniesť celistvý pohľad na problematiku, ktorá doposiaľ nie je na Slovensku dostatočne preskúmaná, získať obraz o rasistických a xenofóbnych postojoch mladých ľudí a spätnú väzbu o aktuálnych vzdelávacích potrebách v oblasti ďalšieho zefektívnenia ľudskoprávnej osvety a prevencie proti šíreniu extrémizmu a xenofóbie medzi mládežou.

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2017

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu (pdf, 641 KB)

Stredisko pravidelne monitoruje mediálne správy, pričom svoju osobitnú pozornosť zameriava na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu. Získané informácie následne každoročne vyhodnocuje v osobitnej správe o monitoringu médií so zameraním sa na uvedené prejavy. Ide o parciálnu časť zákonnej pôsobnosti Strediska v nadväznosti na ľudskoprávny rozmer jeho mandátu. Jej aktívnou implementáciou Stredisko dopĺňa komplexnosť množiny jeho zákonnej pôsobnosti o zhromažďovanie informácií o predmetných prejavoch, pričom tieto informácie vyhodnocuje, zverejňuje, resp. na požiadanie sprístupňuje verejnosti. Správa o monitoringu médií za kalendárny rok 2017 sa rovnako, ako jej predchodkyňa, nezaoberá vnútroštátnou politickou situáciou. Diskusia k nej v kontexte nárastu extrémizmu totiž prináša v mnohých prípadoch emocionálne napätie, ktoré s istotou neprispieva ku konštruktívnym riešeniam a návrhom riešení v boji proti nárastu pravicového extrémizmu.

Správa o monitoringu médií so zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2016

Správa o monitoringu médií so zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu (pdf, 600 KB)

Stredisko vykonáva už od roku 2008 pravidelný monitoring médií, na základe ktorého mapuje aj prejavy rasizmu, xenofóbie či antisemitizmu. Uvedená činnosť je súčasťou celkového konceptu mandátu Strediska, ktoré zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o vyššie uvedených protiprávnych skutočnostiach. Koncepčne ide o systematický a pravidelný monitoring, ktorý má z teritoriálneho hľadiska celoštátny charakter. V súčasnosti sa Stredisko zameriava nielen na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu, ale dôsledne monitoruje aj akékoľvek verejnosti známe extrémistické prejavy. V uvedenom kontexte venovalo Stredisko monitoringu médií náležitú pozornosť aj v kalendárnom roku 2016

 

Správa o monitoringu médií so zameraním na divácke násilie 2016

Správa o monitoringu médií so zameraním na divácke násilie (pdf, 769 KB)

Obsah Správy o monitoringu médií so zameraním na divácke násilie určujú predovšetkým prejavy rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iné prejavy nenávisti a nadradenosti pri športových podujatiach. Správa približuje verejnosti mediálne známe prípady násilia na športových podujatiach v Slovenskej republike, ponúka pohľad na legislatívny vývoj v tejto oblasti a zároveň poukazuje na zistené nedostatky. Stredisko prostredníctvom tejto správy prichádza s návrhmi riešení, a to predovšetkým v kontexte prevencie proti diváckemu násiliu na športových podujatiach. Primárny cieľ tejto správy spočíva v analýze súčasnej situácie, a to tak z hľadiska legislatívno-právneho ako aj sociologického. Stredisko sa okrem medializovaných informácií rozhodlo vykonať prieskum súvisiaci s problematikou diváckeho násilia na športových podujatiach a zároveň oslovilo prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky a Generálneho prokurátora Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie stanoviska vo veci zlepšenia bezpečnostnej situácie na športových podujatiach, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky.

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2015

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu (pdf, 628 KB)

Stredisko už od roku 2008 na každodennej báze monitoruje dostupné médiá a získava informácie o situácii na Slovensku v súvislosti s prejavmi extrémizmu. Prostredníctvom tohto mapovania Stredisko realizuje svoju úlohu zhromažďovať a poskytovať informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku. Monitoring ako plánovanú systematickú činnosť zameranú na centrálne zhromažďovanie, selektovanie, spracovanie a uchovanie informácií v oblasti rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu alebo rasizmu podľa stanovených postupov a metodológie Stredisko vykonávalo priebežne a nepretržite počas celého roka 2015. Monitoring médií v roku 2015 bol zameraný na priebežnú pravidelnú selekciu článkov a informácií podľa tém a oblastí, tvorbu databázy pre poskytovanie údajov a šírenie informácií v konkrétnej oblasti ľudských práv, poskytovanie pravidelných a ad hoc výstupov kvantitatívnej analýzy získaných údajov a obsahovú analýzu medializovaných káuz súvisiacich s danou oblasťou.

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2014

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu (pdf, 599 KB)

Stredisko už od roku 2008 na každodennej báze monitoruje dostupné médiá a získava tak informácie o situácii na Slovensku v súvislosti s prejavmi extrémizmu. Prostredníctvom tohto mapovania Stredisko realizuje svoju úlohu zhromažďovať a poskytovať informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku. Médiá vo všeobecnosti predstavujú nástroj, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje verejnú mienku, a preto má sledovanie slovenského mediálneho prostredia značný význam. Na jednej strane ide o užitočný zdroj informácií o prípadoch extrémizmu vyskytujúcich sa na Slovensku za určitý čas. Na druhej strane tiež jasne prezentuje spôsoby a metódy, akým sa médiá stavajú k danej problematike, čo má výrazný dopad na tvorbu názorov a postojov v spoločnosti. Vývoj metodiky zberu dát sa uskutočňuje so zreteľom na skúsenosti s monitoringom, pričom metodika spracovania dát v roku 2014 sa nelíši od metodík použitých v minulých rokoch.

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2013

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu (pdf, 441 KB)

Stredisko monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd vrátane práv dieťaťa, ako aj dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike. Na základe toho Stredisko okrem iných správ vydáva aj Správu o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu. Stredisko už od roku 2008 využíva ako doplňujúci zdroj informácií v oblasti extrémizmu aj mapovanie prostredníctvom každodenného monitoringu médií. Práve mapovanie slovenskej mediálnej scény je jedným z najužitočnejších zdrojov informácií o prejavoch týchto fenoménov v slovenskej spoločnosti. Výstup z analýzy zároveň poskytuje informácie o tom, či médiá na Slovensku poskytujú verejnosti vyvážené a korektné informácie o prejavoch extrémizmu.

 

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2012

Správa o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu (pdf, 927 KB)

V súvislosti s úlohou strediska zhromažďovať a na požiadanie poskytovať informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme, Stredisko mapuje dianie v oblasti extrémizmu na Slovensku prostredníctvom každodenného monitoringu médií od roku 2008. Mapovanie slovenskej mediálnej scény v tejto oblasti je zaujímavým a najmä užitočným zdrojom informácií o prejavoch uvedených fenoménov v slovenskej spoločnosti. Zároveň poskytuje materiál pre analýzu spôsobu, akým sa informácie tohto typu v médiách prezentujú, a teda či verejnosti poskytujú médiá na Slovensku vyvážené a korektné informácie o prejavoch rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu u nás.

Správa z monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbia a antisemitizmu za rok 2011

Správa z monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbia
a antisemitizmu (pdf, 424 KB)

V súvislosti s úlohou strediska zhromažďovať a na požiadanie poskytovať informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme, Stredisko mapuje dianie v oblasti extrémizmu na Slovensku prostredníctvom každodenného monitoringu médií od roku 2008. Mapovanie slovenskej mediálnej scény v tejto oblasti je zaujímavým zdrojom informácií o prejavoch uvedených fenoménov v slovenskej spoločnosti v danom období. Zároveň poskytuje materiál pre analýzu spôsobu, akým sa informácie tohto typu v médiách prezentujú, a teda či poskytujú médiá na Slovensku vyvážené a korektné informácie o prejavoch rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu u nás.

 

Správa z monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2010

Správa z monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu (pdf, 1,12 MB)

V súvislosti s úlohou strediska zhromažďovať a na požiadanie poskytovať informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme, Stredisko mapuje dianie v oblasti extrémizmu na Slovensku prostredníctvom každodenného monitoringu médií od roku 2008. Mapovanie slovenskej mediálnej scény v tejto oblasti je zaujímavým zdrojom informácií o prejavoch uvedených fenoménov v slovenskej spoločnosti v danom období. Zároveň poskytuje materiál pre analýzu spôsobu, akým sa informácie tohto typu v médiách prezentujú, a teda či poskytujú médiá na Slovensku vyvážené a korektné informácie o prejavoch rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu u nás.