Publikačná činnosť

2021

Súhrnná výskumná práca z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných vzťahoch

Súhrnná výskumná práca z nezávislého zisťovania diskriminácie v predzmluvných vzťahoch
(pdf, 2021, 1,18 MB)

 

Predmetom predkladanej správy je analýza súčasného stavu právnej ochrany uchádzačiek a uchádzačov o zamestnanie pred diskrimináciou. Stredisko hodnotí obsahovú stránku pracovných inzerátov v kontexte identifikácia zakázaných dôvodov menej priaznivého zaobchádzania. Posudzuje súlad obsahu inzerátov s antidiskriminačnou legislatívou.

Obsahové zistenia majú ambíciu popísať, zhodnotiť, vysvetliť a prakticky uviesť najčastejšie predpokladané diskriminačné znenia pracovnej inzercie nielen na účely ďalšej práce Strediska a všetkých orgánov
poskytujúcich právnu ochranu osobám diskriminovaným pracovnou inzerciou, ale aj pre pracovné portály ponúkajúce pracovnú inzerciu, budúcich zamestnávateľov a budúcich zamestnancov a zamestnankyne.

Situačný testing v oblasti krátkodobého ubytovania Rómov v robotníckych ubytovniach

Situačný testing v oblasti krátkodobého ubytovania Rómov v robotníckych ubytovniach (pdf, 2021, 973 KB)

Stredisko zrealizovalo situačný testing v oblasti poskytovania služieb krátkodobého ubytovania Rómom a Rómkam v tzv. robotníckych ubytovacích zariadeniach. Stredisko eviduje viacero podnetov, v ktorých dotknutí Rómovia namietali porušenie zákazu diskriminácie v oblasti poskytovania uvedených služieb.

Primárny cieľ situačného testingu spočíval v preskúmaní toho, či neposkytnutie ubytovania Rómom v oblasti ubytovacích služieb predstavuje na Slovensku bežnú prax, alebo ide o výnimočné prípady. Sekundárnym cieľom bolo získanie výsledkov, ktoré by preukázali diskriminačnú prax. Predkladaná analýza pozostáva z úvodu, 3 kapitol, tvoriacich jej jadro a záveru.

Právna analýza ústavných zmien z roku 2020

Právna analýza ústavných zmien z roku 2020 (pdf, 2021, 778 KB)

Predmetom prvej časti hodnotiacej právnej analýzy ústavnoprávnych zmien za príslušný kalendárny rok je Ústavný zákon č. 422/2020 Z. z. (ďalej ako „Ústavný zákon“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení jej
neskorších zmien.

V rámci predkladanej hodnotiacej právnej analýzy Stredisko analyzuje hypotetické „prima facie“ dopady ústavných zmien na výkon ľudských práv a základných slobôd v štandarde garantovanom Ústavou a medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami.

Diskriminácia vo forme sexuálneho obťažovania – komparatívna analýza.

Diskriminácia vo forme sexuálneho obťažovania – komparatívna analýza (pdf, 2021, 1,19 MB)

Stredisko v predkladanej publikácii ponúka stručný prehľad právnej úpravy sexuálneho obťažovania vo vybraných krajinách s akcentom na komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy.

Medzi členskými štátmi EÚ existujú rozdiely v samotnom definovaní obťažovania a sexuálneho obťažovania. S diferenciou právnych úprav sa následne spájajú rozdielne dôsledkyy, napr. v efektívnosti prostriedkov právnej ochrany. Publikácia obsahuje prehľad právnej úpravy diskriminácie vo formách obťažovania a sexuálneho obťažovania, ktoré boli spracované podľa výskumnej správy prof. Andrey Olšovskej.

Uplatnenie zdravotne postihnutých osôb na trhu práce. Systematike legislatívnych prekážok a zistení

Uplatnenie zdravotne postihnutých osôb na trhu práce. Systematike legislatívnych prekážok a zistení
(pdf, 2021, 1,10 MB)

Cieľom vypracovania predmetnej analýzy legislatívy je potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy, v zmysle ktorej má slovenská legislatíva medzery, v dôsledku ktorých majú osoby so zdravotným postihnutím sťažený prístup na trh práce. Stredisko sa v predmetnej právnej analýze zameralo na poukázanie nedostatkov právnej úpravy, vzťahujúcej sa na práva osôb so zdravotným postihnutím v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom uviedlo aj jeden návrh na doplnenie právnej úpravy. Základ pre vypracovanie kapitoly poukazujúcej na predmetné nedostatky právnej úpravy tvorili Správy o činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.