Publikačná činnosť

V tejto časti nájdete našu publikačnú činnosť. Ak máte záujem o Správu o dodržiavaní ľudských práv, publikované výskumy výskumnej činnosti, prípadne v rámci monitoringu si chcete prezrieť naše alternatívne správy či stanoviská pre potreby OSN, navštíviť dané stránky môžete po kliknutí na ich názvy. Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás na cernakova@snslp.sk.

2019

Právo na zdravie v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

Právo na zdravie v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (pdf, 2019)

Táto publikácia predstavuje stručný prehľad uplatňovania práva na zdravie v kontexte Agendy 2030. Vďaka svojim vlastnostiam predstavuje Agenda 2030 ideálny nástroj na zlepšovanie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti vo svete. Integruje rôzne politiky a pozerá na problematiku uplatňovania práva na zdravie komplexne.

Nedostatok informácií, nemožnosť rozhodovať o svojom tele, nedôstojné zaobchádzanie, bariéry, diskriminácia a stigmatizácia niektorých ochorení, najmä duševných, predstavujú pretrvávajúci problém nie len na globálnej úrovni, ale aj v SR.

2018

Výklad pojmu „iné postavenie“ z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

Výklad pojmu „iné postavenie“ z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov (2018)

Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu pomerne neurčitého pojmu chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý je známy vnútroštátnemu antidiskriminačnému normatívu. Je určená širokej odbornej právnickej obci, pričom predstavuje účinný nástroj pri identifikovaní definičných znakov diskriminácie v konkrétnych životných situáciách. Jej cieľom je napomôcť súčasnej právnej praxi k pochopeniu a správnemu uchopeniu tohto pojmu v jeho praktickej využiteľnosti.

Dostupná cez wolterskluwer.sk

2017

Medzery antidiskriminačného zákona

Medzery antidiskriminačného zákona (pdf,2017)

Na základe skúseností s riešením podnetov v oblasti diskriminácie a s prihliadnutím na európsku judikatúru a medzinárodné záväzky Slovenskej republiky vypracovalo Stredisko analýzu súčasných prekážok a výziev národnej antidiskriminačnej legislatívy. V publikácii predstavujeme niekoľko odporúčaní s cieľom zlepšiť slovenskú antidiskriminačnú legislatívu a zabezpečiť tak silnejšiu ochranu pred diskrimináciou a uľahčiť prístup k spravodlivosti jej obetiam.

2016

Sprievodca ľudskoprávnymi témami

Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii (pdf, 2016)

Publikácia sa pohybuje na časovej osi od ekonomických počiatkov EÚ až k politickým a právnym výzvam, ktorým čelí v súčasnosti. Zároveň sa v nej autorky usilujú vsadiť právnu analýzu vývoja základných práv EÚ do politického a sociálneho kontextu nielen spoločenstva, ale jednotlivých historických momentov v Európe. Publikácia má za snahu zvýšenie pozitívneho obrazu o EÚ prostredníctvom jej prezentácie ako ochrancu práv všetkých občanov a ľudí, vrátane zraniteľných skupín a osôb patriacim k menšinám.

Publikácia môže byť užitočnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ale aj študentov fakúlt s politologických zameraním alebo zameraním na medzinárodné právo, medzinárodné organizácie, humanitárne právo alebo medzinárodné vzťahy komplexne.

Sexistické reklamy na Slovensku

Sexistické reklamy na Slovensku alebo čo má spoločné sťahovanie, prášková lakovňa a bankové služby (pdf, 2016)

Publikácia poukazuje na ďalšiu oblasť rodovej nerovnosti, ktorá je prezentovaná v podobe sexistickej reklamy. Zameriava sa na vonkajšiu reklamu na voľne dostupných billboardoch v rámci Slovenskej republiky, nakoľko tá je z dôvodu jej všeobecnej rozšírenosti na verejných miestach takmer neodfiltrovateľná. Publikácia poukazuje na rôzne formy sexizmu, cielenú prácu s podvedomím skupiny spotrebiteľov a spotrebiteliek s využívaním kombinácie textu a statického obrazu. Publikácia má za cieľ upozorniť na nedostatky a vyzdvihnúť prednosti slovenskej legislatívy a celého systému zameraného na riešenie sexistických reklám a takisto slúžiť ako manuál na rozpoznanie sexistických reklám a ich následné nahlásenie zodpovedným orgánom. Zahŕňa návod na poslanie sťažnosti alebo podnetu SOI a Rade pre reklamu.

Stereotypy v knihovníctve

Stereotypy v knihovníctve (pdf, 2016)

Publikácia slúži ako prehľad existujúcich stereotypov v knihovníctve či histórie vzniku týchto stereotypov. Pre čitateľa môže slúžiť ako zaujímavý exkurz stereotypmi v knihovníctve a ich formovaním, nakoľko na Slovensku tejto téme doposiaľ nebola venovaná veľká pozornosť. Snažili sme sa preto objasniť vznik stereotypov a ich stručný historický vývoj, ako aj porovnať výsledky prieskumov na túto tému.

2014

Sprievodca ľudskoprávnymi záväzkami

Sprievodca ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky voči OSN (pdf, 2014)

Predkladaná publikácia sa zameriava na analýzu záväzkov Slovenskej republiky voči Organizácii Spojených národov. Nie je teda náhodou, že publikáciu uvádza Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, inštitúcia pre ochranu a podporu ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá vzišla z dohody s Organizáciou Spojených národov a s jednotlivými ľudskoprávnymi orgánmi OSN aj komunikuje.

Publikácia môže byť užitočnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ale aj študentov fakúlt s politologických zameraním alebo zameraním na medzinárodné právo, medzinárodné organizácie, humanitárne právo alebo medzinárodné vzťahy komplexne.