Ukončené projekty

Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku (PRODISLO)

Koláž fotiek k podujatiu Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku - prezentujúca kolegyňa, plagát a ľudia počúvajúci prezentáciu zamestnanca

Tento projekt je financovaný z programu Európskej komisie – Rovnosť, práva a občianstvo pre roky 2014 – 2020.

Obdobie implementácie: 4/2020 – 12/2021

Projektový partneri: Nadácia Pontis, Slovenská asociácia európskych štúdií

Popis projektu:

Napriek rastúcej diverzite slovenskej spoločnosti sme často svedkami predsudkov a netolerancie. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť PwC Slovensko, 97 % firiem zúčastnených na prieskume považuje diverzitu a inklúziu za jednu zo svojich firemných hodnôt. Viac ako polovica z týchto firiem (55 %) však tieto témy chápe skôr ako marketingový nástroj, ktorý posilňuje ich pozíciu na trhu práce. Dokazuje to aj štúdia PayLab Diversity, podľa ktorej 44 % slovenských zamestnancov a zamestnankýň nemá skúsenosti s diverzitou na pracovisku. Ak takéto skúsenosti majú, zvyčajne ide o skúsenosti s matkami, ktoré majú malé deti, so staršími ľuďmi alebo cudzincami. Kým matky či starší ľudia sú na pracovisku vnímaní pozitívne, členovia a členky LGBTIQ+ komunity, osoby so zdravotným znevýhodnením a etické menšiny sú, naopak, vnímané  negatívne.

LGBTIQ+ komunity

Z celoštátneho prieskumu, ktorý uskutočnila Iniciatíva Inakosť, vyplýva, že 66 % LGBTIQ+ respondentov a respondentiek má obavu ísť do práce a 36 % respondentov a respondentiek uvádza, že mali na pracovisku negatívnu skúsenosť súvisiacu s ich sexuálnou orientáciou. Niektorí nadnárodní zamestnávatelia podporujú najmä spoločenské a komunikačné aktivity v oblasti inklúzie zamestnancov a zamestnankýň z LGBTIQ+ komunít na pracovisku. Avšak, pokiaľ ide o systematické opatrenia zamerané na adaptáciu pracoviska pre potreby zamestnancov a zamestnankýň z LGBTIQ+ komunít (napr. prijatie vhodných náborových politík, opatrení na ochranu súkromia či využívanie inkluzívneho jazyka), tie chýbajú častokrát aj veľkým zamestnávateľom. Dôvodom je najmä nedostatok technických a personálnych kapacít.

Osoby so zdravotným znevýhodnením

Ak ide o osoby so zdravotným znevýhodnením, mnohí zamestnávatelia si na Slovensku neplnia svoje povinnosti a nezamestnávajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Volia radšej rôzne formy náhradného plnenia. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, viac ako polovica zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným znevýhodnením podmieňujú prijatie do zamestnania typom alebo rozsahom zdravotného znevýhodnenia. Mnohí zamestnávatelia nemajú skúsenosti ako vytvárať pracovné príležitosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením a častokrát si ich spájajú s vysokými nákladmi alebo inými ťažkosťami.

Rómske komunity

Nezamestnanosť Rómov a Rómiek je alarmujúca. V roku 2017 bolo z celkového počtu nezamestnaných osôb na Slovensku až 28 % Rómov a Rómiek. Hlavnou prekážkou zamestnávania a začleňovania Rómov a Rómiek na pracovisku sú najmä dlhodobé predsudky a diskriminácia tejto etnickej skupiny na Slovensku. Zamestnávanie marginalizovaných Rómov sa mení podľa typu podniku resp. zamestnávateľa. V prípade väčších zamestnávateľov a nadnárodných spoločností sú najväčšími prekážkami nedostatok kvalifikácie rómskych uchádzačov a uchádzačiek ako aj ich pracovné návyky. V prípade malých a stredných podnikov je to najmä predsudky vedenia a ostatných zamestnancov a zamestnankýň.

Video pre komunikačnú kampaň „Za pekné pondelky“

Ciele projektu:

Diverzitné a nediskriminujúce pracovné prostredie je pre všetky zraniteľné skupiny mimoriadne dôležité. Diverzita vytvára kultúru vzájomného rešpektu, dôvery a empatie, ktorá umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov. Je tiež efektívnym nástrojom pre budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami.

Vzhľadom na obmedzené chápanie diverzity na pracovisku zo strany zamestnávateľov a extrémne nízke skúsenosti zamestnancov a zamestnankýň s diverzitou na pracovisku sa tento projekt zameriava na zvyšovanie informovanosti verejnosti o diverzite a nediskriminácií na pracovisku, budovanie kapacít zamestnávateľov vytvárať, riadiť a udržiavať skutočnú diverzitu na pracovisku, ako aj pravidelne merať a hodnotiť úroveň diverzity na ich príslušnom pracovisku.

Výsledky projektu: