Ukončené projekty

Podpora inovatívnych prístupov k monitorovaniu stavu právneho štátu na Slovensku

Projekt je podporený finančným príspevkom Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

Doba realizácie: 11/2021 – 09/2022

Projektoví partneri: Center for International Legal Cooperation (CILC), Transparency International Slovensko

Popis projektu

Z výsledkov viacerých existujúcich monitorovacích nástrojov a prieskumov vrátane Eurobarometra, Európskeho mechanizmu právneho štátu, Porovnávacieho prehľadu Európskej únie v oblasti justície alebo Indexu vnímania korupcie Transparency International vyplýva, že stav právneho štátu na Slovensku sa systematicky zhoršuje, zaznamenávajúc čoraz častejšie vážne obavy v niektorých oblastiach.

Preto je nevyhnutné zamerať sa na zlepšovanie a hľadanie inovatívnych spôsobov podpory posilňovania stavu právneho štátu. Je potrebné nielen identifikovať vážne nedostatky vo vybraných oblastiach, ale zároveň sa aj zamerať na pravidelné monitorovanie pokroku v týchto problematických oblastiach.

V súčasnosti však neexistuje nástroj, ktorý by pokrýval široké spektrum oblastí právneho štátu a ktorý by následne obsahoval komplexné údaje za Slovensko, vychádzajúc z kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov. Takýto monitorovací nástroj by nepochybne prispel k celkovému zlepšeniu prístupu k informáciám o stave právneho štátu, ako aj zefektívnil činnosť kľúčových aktérov pôsobiacich v tejto oblasti.

Ciele projektu

Cieľom projektu je vyvinúť praktický nástroj na monitorovanie a hodnotenie stavu právneho štátu na Slovensku. Ďalším cieľom projektu je identifikovať, monitorovať a hodnotiť najzávažnejšie nedostatky v oblasti právneho štátu na Slovensku poskytovaním údajov a potrebných informácii prístupným spôsobom širokému spektru zainteresovaných aktérov.

Výsledky projektu


Posilňovanie využívania reportovacieho procesu k Európskej sociálnej charte na Slovensku s hlavným zameraním na práva dieťaťa, rodinné práva a práva migrantov (skupina č. 4)

Tento projekt je podporený finančnými prostriedkami poskytnutými Radou Európy.

Doba realizácie: 05/2022 – 10/2022

Popis projektu

Európska sociálna charta (ESC) je medzinárodná zmluva prijatá na pôde Rady Európy, ktorá garantuje základné sociálne a hospodárske práva. ESC garantuje ľudské práva v oblasti zamestnania, bývania, zdravia, vzdelávania, sociálnej ochrany a sociálnych benefitov. Na jej implementáciu v členských štátoch Rady Európy dohliada Európsky výbor pre sociálne práva v rámci nastaveného reportovacieho procesu.

Cieľom reportovacieho procesu je zlepšiť realizáciu práv garantovaných ESC v praxi a umožniť pravidelný dialóg s členskými štátmi a občianskou spoločnosťou. V súlade s týmto procesom štáty každoročne predkladajú správy o implementácii ESC. Monitorovací mechanizmus sa spolieha aj na dodatočné informácie a pripomienky, ktoré predkladajú organizácie občianskej spoločnosti.

Možnosť predkladať vlastné správy nie je na Slovensku zo strany občianskej spoločnosti dostatočne využívaná a len málo organizácií predkladá svoje stanoviská a informácie Európskemu výboru pre sociálne práva. Stredisko chce preto posilniť technické kapacity lokálnych a miestnych organizácií občianskej spoločnosti na Slovensku, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane a podpore hospodárskych a sociálnych práv na vnútroštátnej úrovni a majú informácie o medzerách a hlavných výzvach v ich realizácii priamo z prvej ruky.

Posilnením kapacít organizácií občianskej spoločnosti aktívnych v oblastiach relevantných pre reportovanie v nasledujúcom kalendárnom roku, Stredisko posilní ich zapojenie sa do reportovacieho procesu a podporí spoločné reportovacie iniciatívy. Spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti zároveň Stredisku umožní získať informácie a dáta potrebné pre jeho vlastné reportovanie. Vďaka tomu bude Stredisko schopné lepšie prioritizovať témy do vlastnej alternatívnej správy s cieľom dopĺňať informácie poskytnuté organizáciami občianskej spoločnosti.

Ciele projektu

Cieľom projektu je posilniť využívanie reportovacieho procesu na monitorovanie stavu implementácie ESC na Slovensku so zameraním na články zo skupiny č. 4 (práva dieťaťa, rodinné práva a práva migrantov), ktoré sú predmetom reportovania v roku 2023. Za účelom presadzovania reportovania v kruhoch občianskej spoločnosti pripraví Stredisko manuál o pravidlách reportovania a zorganizuje seminár na posilnenie kapacít organizácií občianskej spoločnosti, ktorý bude zároveň slúžiť na výmenu informácií a dát za účelom prípravy alternatívnej správy Strediska v roku 2023. Stredisko bude podporovať spoločné reportovacie iniciatívy organizácií občianskej spoločnosti, nadviaže s nimi spoluprácu a poskytne im platformu na účinné advokovanie k ratifikácii doposiaľ neakceptovaných ustanovení článkov zo skupiny č. 4.

Výstupy projektu

 • Správa o identifikovaných výzvach v implementácii článkov zo skupiny č. 4
  a praktický prehľad vybraných článkov zo skupiny č. 4
 • Interná databáza MVO aktívnych v oblastiach, ktorých sa týkajú články zo skupiny č. 4, vrátane lokálnych a miestnych organizácií
 • Praktický manuál pre MVO o reportovaní Európskemu výboru pre sociálne práva
 • Seminár pre MVO s cieľom posilňovania kapacít, networkingu a zberu a výmeny informácií, na ktorý nadviaže spoločná výzva advokujúca k ratifikácii doposiaľ neakceptovaných ustanovení článkov zo skupiny č. 4
 • Online konzultácie pre MVO na zodpovedanie vyvstávajúcich otázok ohľadom reportovania

Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku (PRODISLO)

Koláž fotiek k podujatiu Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku - prezentujúca kolegyňa, plagát a ľudia počúvajúci prezentáciu zamestnanca

Tento projekt je financovaný z programu Európskej komisie – Rovnosť, práva a občianstvo pre roky 2014 – 2020.

Obdobie implementácie: 4/2020 – 12/2021

Projektový partneri: Nadácia Pontis, Slovenská asociácia európskych štúdií

Popis projektu

Napriek rastúcej diverzite slovenskej spoločnosti sme často svedkami predsudkov a netolerancie. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť PwC Slovensko, 97 % firiem zúčastnených na prieskume považuje diverzitu a inklúziu za jednu zo svojich firemných hodnôt. Viac ako polovica z týchto firiem (55 %) však tieto témy chápe skôr ako marketingový nástroj, ktorý posilňuje ich pozíciu na trhu práce. Dokazuje to aj štúdia PayLab Diversity, podľa ktorej 44 % slovenských zamestnancov a zamestnankýň nemá skúsenosti s diverzitou na pracovisku. Ak takéto skúsenosti majú, zvyčajne ide o skúsenosti s matkami, ktoré majú malé deti, so staršími ľuďmi alebo cudzincami. Kým matky či starší ľudia sú na pracovisku vnímaní pozitívne, členovia a členky LGBTIQ+ komunity, osoby so zdravotným znevýhodnením a etické menšiny sú, naopak, vnímané  negatívne.

LGBTIQ+ komunity:

Z celoštátneho prieskumu, ktorý uskutočnila Iniciatíva Inakosť, vyplýva, že 66 % LGBTIQ+ respondentov a respondentiek má obavu ísť do práce a 36 % respondentov a respondentiek uvádza, že mali na pracovisku negatívnu skúsenosť súvisiacu s ich sexuálnou orientáciou. Niektorí nadnárodní zamestnávatelia podporujú najmä spoločenské a komunikačné aktivity v oblasti inklúzie zamestnancov a zamestnankýň z LGBTIQ+ komunít na pracovisku. Avšak, pokiaľ ide o systematické opatrenia zamerané na adaptáciu pracoviska pre potreby zamestnancov a zamestnankýň z LGBTIQ+ komunít (napr. prijatie vhodných náborových politík, opatrení na ochranu súkromia či využívanie inkluzívneho jazyka), tie chýbajú častokrát aj veľkým zamestnávateľom. Dôvodom je najmä nedostatok technických a personálnych kapacít.

Osoby so zdravotným znevýhodnením:

Ak ide o osoby so zdravotným znevýhodnením, mnohí zamestnávatelia si na Slovensku neplnia svoje povinnosti a nezamestnávajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Volia radšej rôzne formy náhradného plnenia. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, viac ako polovica zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným znevýhodnením podmieňujú prijatie do zamestnania typom alebo rozsahom zdravotného znevýhodnenia. Mnohí zamestnávatelia nemajú skúsenosti ako vytvárať pracovné príležitosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením a častokrát si ich spájajú s vysokými nákladmi alebo inými ťažkosťami.

Rómske komunity:

Nezamestnanosť Rómov a Rómiek je alarmujúca. V roku 2017 bolo z celkového počtu nezamestnaných osôb na Slovensku až 28 % Rómov a Rómiek. Hlavnou prekážkou zamestnávania a začleňovania Rómov a Rómiek na pracovisku sú najmä dlhodobé predsudky a diskriminácia tejto etnickej skupiny na Slovensku. Zamestnávanie marginalizovaných Rómov sa mení podľa typu podniku resp. zamestnávateľa. V prípade väčších zamestnávateľov a nadnárodných spoločností sú najväčšími prekážkami nedostatok kvalifikácie rómskych uchádzačov a uchádzačiek ako aj ich pracovné návyky. V prípade malých a stredných podnikov je to najmä predsudky vedenia a ostatných zamestnancov a zamestnankýň.

Ciele projektu

Diverzitné nediskriminujúce pracovné prostredie je pre všetky zraniteľné skupiny mimoriadne dôležité. Diverzita vytvára kultúru vzájomného rešpektu, dôvery empatie, ktorá umožňuje zamestnancom zamestnankyniam byť inovatívnejšími, výkonnejšími kreatívnejšími pri riešení problémov. Je tiež efektívnym nástrojom pre budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami.

Vzhľadom na obmedzené chápanie diverzity na pracovisku zo strany zamestnávateľov a extrémne nízke skúsenosti zamestnancov a zamestnankýň s diverzitou na pracovisku sa tento projekt zameriava na zvyšovanie informovanosti verejnosti o diverzite a nediskriminácií na pracovisku, budovanie kapacít zamestnávateľov vytvárať, riadiť a udržiavať skutočnú diverzitu na pracovisku, ako aj pravidelne merať a hodnotiť úroveň diverzity na ich príslušnom pracovisku.

Výsledky projektu

 • Zmiešaný vzdelávací program (online/ offline) pre zamestnávateľov – Úvod do manažmentu diverzity a nediskriminácie (pdf, 1,46 MB)
 • Vzdelávacie aktivity (10 vzdelávacích aktivít) pre zamestnávateľov z verejného sektora.
 • Medzinárodný workshop na podujatí Fundamental Rights Forum 2021: Meranie diverzity a rovnosti na pracovisku.
 • Komunikačná kampaň „Za pekné pondelky“.
 • Podporné podujatia pre členov Charty diverzity zamerané na budovanie kapacít (4 podujatia).
 • Podkladová štúdia o rovnakom zaobchádzaní, diverzite a súvisiacich opatreniach na Slovensku
 • Nástroj na meranie diverzity na pracovisku – Index diverzity.

Video pre komunikačnú kampaň „Za pekné pondelky“