Pracovné raňajky s aktérmi v oblasti zamestnanosti o využívaní DVO pri zamestnávaní znevýhodnených skupín

Aktuality

V spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja Stredisko dňa 12. apríla 2023 zorganizovalo v Bratislave pracovné raňajky na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku. Pracovných raňajok sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne rôznych aktérov v oblasti zamestnávania, vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, občianskej spoločnosti, zamestnávateľov, občianskej spoločnosti a akadémie.

Diskutovali sme o podstate inštitútu dočasných vyrovnávacích opatrení a úlohe Strediska pri ich nastavovaní a vyhodnocovaní. Venovali sme sa aj výzvam, ktorým čelia zamestnávatelia pri zamestnávaní Rómov a Rómok a spôsoboch podpory diverzity na pracoviskách. Účastníkom a účastníčkam sme prezentovali príklady dobrej praxe, vrátane NP PRIM realizovaného ako dočasné vyrovnávacie opatrenie, ktorého prijímateľom bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a realizátorom obce a školy s cieľom podpory predprimárneho vzdelávania rómskych detí a zamestnanosti Rómov a Rómok. Napokon sme predstavili služby Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti pracovného poradenstva a podpory zamestnávania Rómov a Rómok v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia slúžiace na vytváranie rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti alebo bývaniu, a to napríklad prostredníctvom cielených prípravných programov, šírením informácií o takýchto programoch alebo o možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta. V kontexte zamestnávania sú kľúčovými prijímateľmi dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávatelia, bez ohľadu na to, či ide o zamestnávateľov verejného alebo súkromného sektora.

Pracovné raňajky boli realizované v rámci projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómok, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov Agentúra práce BBSK a na podstránke Prebiehajúce projekty.