Diskriminácia rómskych žien v pracovnoprávnych vzťahoch. Ako to vidia komunitní pracovníci a pracovníčky?

Aktuality

Dňa 06. mája 2022 sa uskutočnila verejná konzultácia s cieľom širšieho mapovania skúseností rómskych žien s diskrimináciou v pracovnoprávnej oblasti. V nadväznosti na konzultácie s rómskymi ženami v Lučenci sme v spolupráci s OZ Úspešný život realizovali aj konzultáciu s regionálnymi komunitnými aktérmi.

Verejné konzultácie sa zameriavajú na rôzne cieľové skupiny, ktorých spoločnou charakteristikou je, že sa v práci stretávajú so stereotypmi, či predsudkami, ktoré negatívne ovplyvňujú pohľad ľudí na určité skupiny a prispievajú k diskriminácii osôb. Súčasťou rozhovorov s komunitnými aktérmi sú otázky týkajúce sa skúseností vo svojej profesii alebo v komunitnej činnosti, nie osobné skúsenosti z pracovnoprávnych vzťahov.

V priloženom dokumente sú popísané jednotlivé oblasti, ktoré boli v rámci verejnej konzultácie sledované, spolu s citáciami odpovedí respondentov a respondentiek a krátkym zhrnutím. Obsahuje aj zoznam zástupcov a zástupkýň organizácii, ktorí sa konzultácie zúčastnili.

Verejné konzultácie sú súčasťou projektu „Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku (DGV01007), ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre roky 2014 – 2021.

Správa je dostupná na čítanie (pdf, 294 KB)