Školili sme organizácie občianskej spoločnosti o reportovaní k Európskej sociálnej charte

Aktuality

Dňa 27.9.2022 sme organizovali seminár pre organizácie občianskej spoločnosti na tému Úloha organizácií občianskej spoločnosti pri monitorovaní stavu dodržiavania hospodárskych a sociálnych práv garantovaných Európskou sociálnou chartou. Seminár bol realizovaný ako súčasť projektu Posilňovanie využívania reportovacieho procesu k Európskej sociálnej charte na Slovensku s hlavným zameraním na práva dieťaťa, rodinné práva a práva migrantov (skupina č. 4), ktorý Stredisko implementuje vďaka finančnej podpore Rady Európy.

Jeho obsahom bolo predstavenie Európskej sociálnej charty (revidovanej) ako nástroja na ochranu a podporu sociálnych práv, vybraných článkov v oblasti práv dieťaťa, právnej ochrany rodín a práv migrantov a systému monitorovania ich napĺňania na národnej úrovni.

Nakoľko organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú významnú úlohu pri ochrane a podpore sociálnych práv jednotlivcov, z praxe disponujú kľúčovými informáciami o nedostatkoch v implementácii ľudskoprávnych záväzkov na Slovensku. Účastníkom a účastníčkam semináru sme preto priblížili, ako môžu tieto informácie využiť pri podávaní správ Európskemu výboru pre sociálne práva, ktorý dohliada nad dodržiavaním Európskej sociálnej charty (revidovanej) zmluvnými štátmi Rady Európy. Na objasnenie reportovacieho procesu sme pripravili aj praktický manuál pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorý sme na seminári prezentovali. Súčasťou semináru bol aj praktický workshop s cieľom identifikácie možných tém na reportovanie v aktuálnom reportovacom cykle a plánovanie prípravy správ krok za krokom.

Na seminári vystúpila aj zástupkyňa nadácie SOCIA (Nadácia na podporu sociálnych zmien), ktorá sa podelila so skúsenosťami jej organizácie s prípravou správy pre Európsky výbor pre sociálne práva v roku 2021 v rámci koalície mimovládnych organizácií a participáciou na reportovaní pre iné medzinárodné ľudskoprávne mechanizmy.

Seminár poslúžil aj ako platforma na vytváranie spolupráce medzi zúčastnenými organizáciami občianskej spoločnosti navzájom, ako aj medzi nimi a Strediskom. V nadväznosti naň Stredisko uskutoční v priebehu októbra 2022 konzultácie so zapojenými organizáciami s cieľom podporiť ich reportovacie aktivity.

Praktický manuál je dostupný na čítanie, aj stiahnutie (pdf, 4,04 MB)