Prebiehajúce projekty

Stredisko v súčasnosti implementuje nasledovné projekty:


Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku

Tento projekt je financovaný z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Obdobie implementácie: 8/2020 – 4/2024

Projektový partner: O.Z. Možnosť voľby

Popis projektu:

V Indexe rodovej rovnosti, ktorý pravidelne vydáva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť dosiahlo Slovensko v oblasti zamestnávania a práce celkové skoré 66,8 bodov. Počas svojho života pracujú ženy na Slovensku menej rokov ako muži. Kým muži pracujú počas svojho života na Slovensku až 37 rokov, ženy pracujú len 32 rokov, čo je stále menej ako priemer Európskej únie (EÚ). Väčšina žien na Slovensku pracuje na plný úväzok. Tie ženy, ktoré pracujú na čiastočný úväzok zväčša nevedia nájsť vhodnú prácu na plný úväzok alebo im zamestnávateľ nevie umožniť pracovať na plný úväzok pre nedostatok práce.

Kvalita prace a segregácia na pracovnom trhu

Kvalita práce a segregácia na pracovnom trhu ostáva na Slovensku problematická. Zamestnanosť žien v odvetviach ekonomiky s nízkym platovým ohodnotením je vysoká a prístup žien k lepšie plateným pozíciám je limitovaný. Medzi takéto odvetia radíme najmä školstvo, sociálne služby a zdravotníctvo. Len na ilustráciu, v školstve na Slovensku pracuje viac žien ako mužov. Ženy však obsadzujú najmä nižšie a menej platené pozície (napr. učiteľka, vychovávateľka, asistentka učiteľa/učiteľky) kým muži obsadzujú vedúce a manažérske pozície (napr. riaditeľ).

Mzdový rodový rozdiel

Po vstupe Slovenska do EÚ sme zaznamenali mierne zlepšenie v oblasti rovného mzdového odmeňovania. Podľa Eurostatu má však Slovensko stále jeden z najväčších mzdových rozdielov v EÚ, a to až 19,4% (2018). Pričom priemerná hodinová mzda mužov na Slovensku dosahuje 7,40 EUR a priemerná hodinová mzda žien len 6 EUR. Zároveň ženy na Slovensku odpracujú mesačne o 5 hodín menej ako muži.  Odmeňovací systém na Slovensku je do veľkej miery prispôsobený životnému cyklu mužov. Ako príklad možno uviesť skutočnosť, že skúsenosti nadobudnuté mimo platenej práce (napr. v rámci starostlivosti o deti a rodinu) sa pri zamestnávaní a odmeňovaní neberú do úvahy. Ženy sú tak vystavené viacnásobnej diskriminácií, a to nie len z dôvodu pohlavia ale aj materstva a rodičovstva.

Ciele projektu

Stav rodovej rovnosti na Slovensku nie je povzbudzujúci. Povedomie o rodovej rovnosti a jej dôležitosti v slovenskej spoločnosti stagnuje a je do veľkej miery ovplyvnene rôznymi stereotypmi, predsudkami, hoaxami a klamlivými šírenými najmä v online priestore. Z tohto dôvodu sa projekt zameriava na šírenie osvety a zvyšovania povedomia a o rodovej rovnosti  medzi mladými ľuďmi, ktorí získavajú svoje prvé skúsenosti s pôsobením na pracovnom trhu (prostredníctvom vzdelávania a prace s mládežou, komunikačnej kampane), mapovaním stavu rodovej rovnosti na pracovisku a potrieb zraniteľných skupín (prostredníctvom verejných konzultácií), scitlivovaním zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich v súkromnom sektore (prostredníctvom vzdelávania a prace s dospelými) a sieťovaním odborníkov a odborníčok na národnej a európskej úrovni zameraným na výmenu dobre praxe a podporu sociálnych inovácii v oblasti rodovej rovnosti.

Výsledky projektu

 • Verejne konzultácie so zamestnancami a zamestnankyňami
 • Verejne konzultácie so zamestnávateľmi
 • Komunikačná kampaň
 • Vzdelávanie a práca s mládežou
 • Scitlivovacie aktivity pre dospelých
 • Medzinárodná konferencia v oblasti rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života

Podpora inovatívnych prístupov k monitorovaniu stavu právneho štátu na Slovensku

Projekt je podporený finančným príspevkom Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva

Doba realizácie: 11/2021 – 09/2022

Projektový partneri: Center for International Legal Cooperation (CILC), Transparency International Slovensko

Popis projektu:

Z výsledkov viacerých existujúcich monitorovacích nástrojov a prieskumov vrátane Eurobarometra, Európskeho mechanizmu právneho štátu, Porovnávacieho prehľadu Európskej únie v oblasti justície alebo Indexu vnímania korupcie Transparency International vyplýva, že stav právneho štátu na Slovensku sa systematicky zhoršuje, zaznamenávajúc čoraz častejšie vážne obavy v niektorých oblastiach.

Preto je nevyhnutné zamerať sa na zlepšovanie a hľadanie inovatívnych spôsobov podpory posilňovania stavu právneho štátu. Je potrebné nielen identifikovať vážne nedostatky vo vybraných oblastiach, ale zároveň sa aj zamerať na pravidelné monitorovanie pokroku v týchto problematických oblastiach.

V súčasnosti však neexistuje nástroj, ktorý by pokrýval široké spektrum oblastí právneho štátu a ktorý by následne obsahoval komplexné údaje za Slovensko, vychádzajúc z kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov. Takýto monitorovací nástroj by nepochybne prispel k celkovému zlepšeniu prístupu k informáciám o stave právneho štátu, ako aj zefektívnil činnosť kľúčových aktérov pôsobiacich v tejto oblasti.

Ciele projektu

Cieľom projektu je vyvinúť praktický nástroj na monitorovanie a hodnotenie stavu právneho štátu na Slovensku. Ďalším cieľom projektu je identifikovať, monitorovať a hodnotiť najzávažnejšie nedostatky v oblasti právneho štátu na Slovensku poskytovaním údajov a potrebných informácii prístupným spôsobom širokému spektru zainteresovaných aktérov.

Výsledky projektu

 • Vytvorenie metodiky monitorovacieho nástroja
 • Vytvorenie informačného listu s uvedením účelu a použitia monitorovacieho nástroja
 • Participatívny proces, vrátane napríklad prieskumov, online fokusových skupín, tematických konzultácií a okrúhleho stola s odbornými zainteresovanými aktérmi
 • Predstavenie nástroja na malej konferencii pre kľúčových zainteresovaných aktérov
 • Krátke video predstavujúce monitorovací nástroj
 • Webová aplikácia