Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

27
júl

Nielen vplyv pandémie COVID-19 bol výzvou pre právny štát

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva spolu s Verejnou ochrankyňou práv zohrávali počas pandémie aktívnu úlohu pri ochrane základných práv občanov. Vyplýva to z dlho očakávanej Správy o právnom štáte 2021 na Slovensku, ktorú Európska komisia zverejnila 20.7.2021. Tento rok sa Komisia vo svojej správe zamerala na prehĺbenie posúdenia problémov a výziev identifikovaných v predchádzajúcej správe a zároveň zohľadnila aj vplyv pandémie COVID-19 na jednotlivé oblasti.

Podľa podpredsedníčky pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourové: „Správa o právnom štáte je užitočným preventívnym nástrojom, ktorý podnietil potrebnú diskusiu medzi členskými štátmi a inými aktérmi. Druhé vydanie je dôkazom toho, že členské štáty sú schopné pokroku pri riešení otázok právneho štátu.“

...

26
júl

List Komisárky Rady Európy k nezákonným sterilizáciám rómskych žien

V pondelok 19. júla 2021 bol zverejnený list Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović adresovaný premiérovi SR a ministerke spravodlivosti SR, v ktorom vyzýva vládu SR, aby vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a efektívneho prístupu k odškodneniu obetí nezákonnej sterilizácie. Komisárka v liste poukazuje na potrebu zaviesť rýchlu, efektívnu a spravodlivú nápravu zahŕňajúcu ospravedlnenie a kompenzáciu pre obete nezákonných sterilizácií. 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa pripája k výzve Komisárky na definitívne vyriešenie tejto témy tak pre obete, ako aj pre štát. Slovenská republika viac nemôže zatvárať oči pred vykonanými nezákonnými sterilizáciami prevažne rómskych žien a musí za ne prevziať zodpovednosť.

...

14
júl

Európskemu výboru pre sociálne práva sme podali Správu o implementácií vybraných záväzkov SR

V rámci monitorovacieho mechanizmu Európskeho výboru pre sociálne práva Rady Európy sme po prvýkrát pripravili Správu o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty (revidovanej). Monitorovací mechanizmus Rady Európy má za úlohu vyhodnotiť súlad zmluvných štátov s jednotlivými ustanoveniami Európskej sociálnej charty.

Dňa 16. februára 2021 predložila vláda Slovenskej republiky svoju 11. Národnú správu Európskemu výboru pre sociálne práva. V rámci tohtoročného monitorovacieho cyklu bol štát povinný podať informácie pre 2. tematickú skupinu ustanovení Európskej sociálnej charty (revidovanej) zameranú na zdravie, sociálnu bezpečnosť a sociálnu ochranu.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií