Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

12
jan

Šikana na školách nemá miesto

V obci Miloslavov sme sa stali svedkami správania sa, ktoré je absolútne neprípustné nielen v školskom prostredí, ale aj v súkromí. Takéto formy správania sa medzi maloletými majú vplyv na ich zdravý vývoj, život a budúcnosť vzhľadom k agresivite a intenzite konania.

Škola predstavuje významnú úlohu v živote všetkých detí. Očakáva sa, že v nej získajú nielen nové vedomosti a poznatky, ale aj návody, ako sa vysporiadať s negatívnymi zážitkami, a ako čeliť šikanovaniu. Prejavy rôznorodého násilia totiž čoraz častejšie prenikajú aj na pôdu škôl. Stredisko preto pripravilo edukačný leták, ktorý prináša základné informácie pre žiakov a žiačky o tom, čo je šikana a kyberšikana, a ponúka praktické nástroje prevencie a intervencie.

...

11
jan

Aké podoby môže mať partnerské násilie?

Jedným z cieľov, ktorý Stredisko vo svojej činnosti sleduje, je prehĺbenie porozumenia problematike násilia v partnerských vzťahoch a domáceho násilia, a to aj v jeho skrytých alebo nových podobách. V roku 2021 sme preto v spolupráci s Úniou materských centier pokračovali v diskusnom formáte „Iné podoby násilia na ženách“, ktorý prepájal odborníčky a odborníkov rôznych profesií pôsobiacich v oblasti pomoci obetiam partnerského a domáceho násilia a pomenoval slabé miesta a výzvy v ich praxi. V nadväznosti na tému, ktorou sme tento cyklus začali – pokračujúce násilie počas „poručníckych“ sporov – sme v minulom roku otvorili ďalšie dve témy: administratívne násilie a ekonomické násilie. Na tomto mieste sumarizujeme závery z realizovaných diskusií a zverejňujeme výstupy, ktoré poskytujú príklady z praxe, identifikované aktuálne problémy aj návrhy riešení.

...

31
dec

Novoročný pozdrav

Vážené dámy, vážení páni, v mene kolegýň a kolegov na Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva aj vo svojom osobnom mene sa Vám chcem poďakovať za Vašu priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám úspešný nový rok 2022.

S úctou Silvia Porubänová

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií