Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

18
apr

Rovný prístup k zdravotnej starostlivosti ani dnes nie je samozrejmosťou pre všetkých

Právo na prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a právo na prístup k informáciám sú základom práv pacientov. Aj napriek ich prirodzenému charakteru však nie sú ani dnes samozrejmosťou pre veľké skupiny ľudí nielen na Slovensku. Na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a ekonomického výboru si pripomíname, že je úlohou nás všetkých bojovať za to, aby rovnosť v právach nebola len naivným želaním, ale prirodzenou súčasťou akejkoľvek demokratickej spoločnosti.

V rámci plnenia činnosti vyplývajúcej z našich mandátov sme na Stredisku identifikovali viacero problematických oblastí v prístupe pacientov k zdravotnej starostlivosti.

...

16
apr

Podpísali sme memorandum o spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. Romana Kanovská a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva PhDr. Silvia Porubänová včera podpísali memorandum a vzájomnej spolupráci, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť vedecké poznanie v oblasti napĺňania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, špecificky práva na vzdelanie... určiť tie oblasti, v ktorých je nevyhnutné zlepšenie,...identifikovať spoločnými silami tie skupiny obyvateľov SR, ktoré nemajú zabezpečený rovný prístup ku vzdelaniu.“

...

12
apr

Stredisko podalo Európskej komisii správu o právnom štáte v Slovenskej republike za rok 2020

Prostredníctvom Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv Stredisko informovalo Európsku komisiu o stave právneho štátu v Slovenskej republike za uplynulý rok (2020). Stredisko sa vo svojej správe venuje systému bŕzd a protiváh, prístupu k spravodlivosti, korupcii, pluralite médií i ochrane občianskej spoločnosti.

Správu Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv si môžete prečítať v anglickom jazyku tu.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií