05
máj

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá v zásadnej miere ovplyvnila mieru výkonu ľudských práv a základných slobôd. Osobitne negatívny dopad mala na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Našim cieľom bolo poskytnúť objektívny, pravdivý a aktuálny obraz o dodržiavaní ľudských práv na území SR v čase pandémie ochorenia COVID-19. Taktiež nemenej dôležitým cieľom bola adresnosť odporúčaní zodpovedným právnym subjektom, ktorých pôsobenie ovplyvňuje mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd, dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

04
máj

Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania

Stredisko pozitívne vníma skutočnosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo medzi priorizované skupiny pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 osoby so závažnou a so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Pri monitorovaní tejto problematiky však identifikovalo opomenutie skupiny rizikových osôb – tehotných žien, ktoré sa v súčasnej dobe nemajú možnosť dať zaočkovať prioritne ako iné rizikové skupiny.

Napriek tomu, že očkovanie tehotných žien je v súčasnej dobe možné, Stredisko považuje za nevyhnutné vyriešiť otázku možného uprednostnenia tejto skupiny, a to vzhľadom na rizikovosť tehotenstva z dôvodu možného ťažšieho priebehu ochorenia COVID-19.

29
apr

Zachovanie a ochrana právneho štátu ako jedna z kľúčových úloh národných orgánov na ochranu a podporu ľudských práv

Stretli sme sa so zástupcami z Európskej komisie aby sme mohli bližšie diskutovať o stave právneho štátu na Slovensku. Na samotnom technickom stretnutí v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu sa okrem zástupcov zo Strediska zúčastnili aj zástupcovia z generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, z generálneho sekretariátu a z generálneho riaditeľstva pre rozpočet. 

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje každoročný dialóg o právnom štáte medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom vedeného spolu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami.

23
apr

Pandémia otestovala aj mechanizmy ochrany pred diskrimináciou

Pandémia COVID-19 vystavila spoločnosť a verejné inštitúcie testu „citlivosti“ na dodržiavanie princípu rovnosti aj počas krízových situácií. Okrem toho, že vzrástol počet prípadov nerovnakého zaobchádzania vo viacerých oblastiach, zvýšil sa aj záujem o dopyt po dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd. V tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu práve národné antidiskriminačné orgány, medzi ktoré patríme aj my.

Monitoring dodržiavania zákazu diskriminácie, presadzovanie rovnakého zaobchádzania so všetkými skupinami obyvateľstva a ochrana práv obetí diskriminácie sú súčasťou mandátu národných antidiskriminačných orgánov, ktoré sú združené v Európskej sieti EQUINET.

18
apr

Rovný prístup k zdravotnej starostlivosti ani dnes nie je samozrejmosťou pre všetkých

Právo na prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a právo na prístup k informáciám sú základom práv pacientov. Aj napriek ich prirodzenému charakteru však nie sú ani dnes samozrejmosťou pre veľké skupiny ľudí nielen na Slovensku. Na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a ekonomického výboru si pripomíname, že je úlohou nás všetkých bojovať za to, aby rovnosť v právach nebola len naivným želaním, ale prirodzenou súčasťou akejkoľvek demokratickej spoločnosti.

V rámci plnenia činnosti vyplývajúcej z našich mandátov sme na Stredisku identifikovali viacero problematických oblastí v prístupe pacientov k zdravotnej starostlivosti.

16
apr

Podpísali sme memorandum o spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. Romana Kanovská a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva PhDr. Silvia Porubänová včera podpísali memorandum a vzájomnej spolupráci, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť vedecké poznanie v oblasti napĺňania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, špecificky práva na vzdelanie… určiť tie oblasti, v ktorých je nevyhnutné zlepšenie,…identifikovať spoločnými silami tie skupiny obyvateľov SR, ktoré nemajú zabezpečený rovný prístup ku vzdelaniu.“

12
apr

Stredisko podalo Európskej komisii správu o právnom štáte v Slovenskej republike za rok 2020

Prostredníctvom Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv Stredisko informovalo Európsku komisiu o stave právneho štátu v Slovenskej republike za uplynulý rok (2020). Stredisko sa vo svojej správe venuje systému bŕzd a protiváh, prístupu k spravodlivosti, korupcii, pluralite médií i ochrane občianskej spoločnosti.

Správu Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv si môžete prečítať v anglickom jazyku tu.

08
apr

Medzinárodný deň Rómov predstavuje priestor na oslavu rozmanitosti a rešpektovania

Medzinárodný deň Rómov je pripomienkou rovnakých šancí pre všetkých. Rôzne farby pleti, rozmanité jazyky či odlišné zvyky ani akákoľvek ďalšia inakosť nás nerozdeľujú, práve naopak. Robia z nás bohatšiu, rozmanitejšiu a ľudskejšiu spoločnosť.

Mladí Rómovia a Rómky sa pri hľadaní zamestnania stretávajú s mnohými prekážkami v podobe predsudkov a diskriminácie, čo im neumožňuje viesť dôstojný, nezávislý, integrovaný život. Jedným zo spôsobov ako pomôcť sociálne vylúčeným osobám mať možnosť nasledovať svoj sen je motivovať ich úspešnými príbehmi. 

06
apr

Právna úprava výberového konania sudcov Najvyššieho správneho súdu SR nie je diskriminačná

Vyjadrili sme sa k možnej diskriminácii sudcov právneho kolégia Najvyššieho správneho súdu SR, ktoré namietalo, že právna úprava, ktorá upravuje spôsob obsadenia miest sudcov Najvyššieho správneho súdu, predstavuje ich diskrimináciu. Podľa nášho právneho názoru je zmienená právna úprava v súlade s ustanoveniami a zákonné podmienky výberového konania majú svoje opodstatnenie a považujeme ich za legitímne.