Workshop pre občianske organizácie
29
sep

Školili sme organizácie občianskej spoločnosti o reportovaní k Európskej sociálnej charte

Dňa 27.9.2022 sme organizovali seminár pre organizácie občianskej spoločnosti na tému Úloha organizácií občianskej spoločnosti pri monitorovaní stavu dodržiavania hospodárskych a sociálnych práv garantovaných Európskou sociálnou chartou. Seminár bol realizovaný ako súčasť projektu Posilňovanie využívania reportovacieho procesu k Európskej sociálnej charte na Slovensku s hlavným zameraním na práva dieťaťa, rodinné práva a práva migrantov (skupina č. 4), ktorý Stredisko implementuje vďaka finančnej podpore Rady Európy.

Obálka publikácie Dočasné vyrovnávacie opatrenia
27
sep

Ako môžu zamestnávatelia prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia?

Dočasné vyrovnávacie opatrenia slúžia na zabezpečenie rovnosti šancí a dorovnávanie preukázateľnej nerovnosti. Ich prijímateľmi môžu byť orgány verejnej správy alebo iné právnické osoby, kľúčovými prijímateľmi sú zamestnávatelia, bez ohľadu na to, či sú z verejného alebo súkromného sektora.

Kolegyňa prezentuje na GANHRI podujatí
26
sep

Ako vieme pomôcť pri podpore klimatickej spravodlivosti?

V rámci medzinárodnej spolupráce Strediska v sieti GANHRI sme mali možnosť zastupovať Výbor GANHRI pre ľudské práva a klimatickú zmenu na podujatí pri 51. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. Výbor spája 43 národných inštitúcií pre ľudské práva so zastúpením vo všetkých regiónoch (Severná a Južná Amerika, Ázia a Pacifik, Afrika, Európa). Cieľom je nie len zdieľanie skúseností a dobrej praxe v právnej, advokačnej, výskumnej a vzdelávacej oblasti vykonávania svojho mandátu, ale aj budovanie spoločnej stratégie NHRI pri obhajovaní ľudských práv v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny alebo prijímaním adaptačno-mitigačných opatrení.

20
sep

Stretnutie expertov a expertiek na ochranu a podporu hospodárskych a sociálnych práv v Bratislave

Spoluorganizovali sme stretnutie expertov a expertiek na hospodárske a sociálne práva z celej Európy v Bratislave. V utorok 20. septembra 2022 sa konalo 12. zasadnutie medzinárodnej platformy Rady Európy, Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), Európskej siete vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI) a Európskej siete orgánov pre rovnaké zaobchádzanie (Equinet) pre sociálne a hospodárske práva, ktorá poskytuje priestor na diskusiu o spoločných výzvach v ochrane hospodárskych a sociálnych práv v Európe.

09
sep

Odporúčania zamerané na odstraňovanie pretrvávajúcej diskriminácie Rómov na Slovensku

Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie v auguste 2022 preskúmal 13. periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Pri preskúmavaní súladu slovenskej legislatívy a praxe s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami v oblasti boja proti rasovej diskriminácii zobral tiež do úvahy informácie poskytnuté Strediskom prostredníctvom našej alternatívnej správy (pdf) a počas diskusie s členmi a členkami Výboru, ako aj informácie poskytnuté organizáciami občianskej spoločnosti (Poradňa pre občianske a ľudské práva (pdf) a Európske centrum pre práva Rómov (pdf)), ktoré rovnako zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane a presadzovaní ľudských práv osôb ohrozených rasovou diskrimináciou.

Чи втікали Ви від війни в Україні?
07
sep

Чи втікали Ви від війни в Україні?/ Вы бежали от войны в Украине?/Have you fled the war in Ukraine?/Utiekli ste pred vojnou v Ukrajine?

Опитування Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) серед тимчасово переміщених осіб з України

Чи втікали Ви від війни в Україні? Яким був Ваш досвід приїзду в ЄС? Чи могли Ви знайти житло, навчальний заклад або отримати роботу? Яким було ставлення до Вас?

FRA, центр ЄС з питань захисту й просування прав людини, хотів би дізнатися про Ваш досвід.

Fotobanka - zasadanie v budove Rady OSN pre ľudské práva
30
aug

Medzinárodný právny rámec umožní starším osobám uplatňovať svoje práva

Staršie osoby sú naďalej vystavované ageizmu vo všetkých sférach každodenného života – od prístupu k bývaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti až po digitálny svet.

Aj preto sme sa zúčastnili stretnutia OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku, kde sme vyjadrili podporu vzniku samostatnému záväznému dokumentu, ktorý by dostatočne vymedzil problém ageizmu a formuloval záväzky zmluvných štátov vrátane politík založených na dátach.

25
aug

Aké výhody má pre zamestnávateľov prijímanie DVO-čiek?

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Vydali sme štúdiu, ktorá poskytuje zamestnávateľom a iným zainteresovaným subjektom viac informácií o tom, čo DVO sú, aký je ich účel a prečo je výhodné ich v praxi zavádzať.

Ilustračný obrázok obálky publikácie
24
aug

Informovali sme o stave implementácie Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie na Slovensku

Ako vnútroštátna inštitúcia pre ľudské práva Stredisko monitoruje stav implementácie medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike a pravidelne podáva správy medzinárodným monitorovacím mechanizmom, ktoré dohliadajú na implementáciu záväzkov zmluvných štátov a adresujú im odporúčania na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.