12
jan

Šikana na školách nemá miesto

V obci Miloslavov sme sa stali svedkami správania sa, ktoré je absolútne neprípustné nielen v školskom prostredí, ale aj v súkromí. Takéto formy správania sa medzi maloletými majú vplyv na ich zdravý vývoj, život a budúcnosť vzhľadom k agresivite a intenzite konania.

Škola predstavuje významnú úlohu v živote všetkých detí. Očakáva sa, že v nej získajú nielen nové vedomosti a poznatky, ale aj návody, ako sa vysporiadať s negatívnymi zážitkami, a ako čeliť šikanovaniu. Prejavy rôznorodého násilia totiž čoraz častejšie prenikajú aj na pôdu škôl. Stredisko preto pripravilo edukačný leták, ktorý prináša základné informácie pre žiakov a žiačky o tom, čo je šikana a kyberšikana, a ponúka praktické nástroje prevencie a intervencie.

11
jan

Aké podoby môže mať partnerské násilie?

Jedným z cieľov, ktorý Stredisko vo svojej činnosti sleduje, je prehĺbenie porozumenia problematike násilia v partnerských vzťahoch a domáceho násilia, a to aj v jeho skrytých alebo nových podobách. V roku 2021 sme preto v spolupráci s Úniou materských centier pokračovali v diskusnom formáte „Iné podoby násilia na ženách“, ktorý prepájal odborníčky a odborníkov rôznych profesií pôsobiacich v oblasti pomoci obetiam partnerského a domáceho násilia a pomenoval slabé miesta a výzvy v ich praxi. V nadväznosti na tému, ktorou sme tento cyklus začali – pokračujúce násilie počas „poručníckych“ sporov – sme v minulom roku otvorili ďalšie dve témy: administratívne násilie a ekonomické násilie. Na tomto mieste sumarizujeme závery z realizovaných diskusií a zverejňujeme výstupy, ktoré poskytujú príklady z praxe, identifikované aktuálne problémy aj návrhy riešení.

31
dec

Novoročný pozdrav

Vážené dámy, vážení páni, v mene kolegýň a kolegov na Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva aj vo svojom osobnom mene sa Vám chcem poďakovať za Vašu priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám úspešný nový rok 2022.

S úctou Silvia Porubänová

29
dec

Ako médiá komunikujú o sexuálnom obťažovaní?

Stredisko predstavuje výskumnú správu z monitoringu médií, ktorej cieľom bolo analyzovať, akým spôsobom sa v slovenskom mediálnom diskurze hovorí o problematike sexuálneho obťažovania, o akých prípadoch sexuálneho obťažovania sa na Slovensku najčastejšie hovorí a tiež akým spôsobom sa o prípadoch sexuálneho obťažovania verejnosti podávajú informácie.

Výskumná správa prináša niekoľko zaujímavých pozorovaní. Analýza ukázala, že existuje rozdiel v spôsobe rámcovania problematiky sexuálneho obťažovania zo strany autoriek a autorov mediálnych výstupov. Pri autorkách je v porovnaní s autormi výraznejšia tendencia zdôrazňovať systémový, resp. celospoločenský aspekt problematiky sexuálneho obťažovania, prípadne prezentovať problematiku ako symptóm rodovej nerovnosti v spoločnosti. Naopak, agentúrne a redakčné články častejšie zdôrazňujú individuálnosť jednotlivých incidentov sexuálneho obťažovania.

23
dec

Vianočný pozdrav

Vážené dámy, vážení páni,v mene kolegýň a kolegov na Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva aj vo svojom mene si Vám dovoľujeme popriať príjemné a pekné prežitie vianočných sviatkov. Veríme, že aj v tento náročný rok ich spoločne strávime v zdraví a rodinnej pohode.

S úctou Silvia Porubänová

20
dec

Ako nazerať na vzdelávanie pohľadom ľudských práv

Stredisko vyhodnocovalo možnosti realizácie práva  na vzdelanie na Slovensku a naše zistenia sú teraz dostupné v správe „Právo na vzdelanie. Vyhodnotenie podľa indikátorov ľudských práv za rok 2020“. Analýza sleduje napĺňanie 46 indikátorov, ktoré boli navrhnuté v rámci odbornej pracovanej skupiny zahŕňajúcej verejné inštitúcie z oblasti vzdelávania aj organizácie zastupujúce zraniteľné skupiny žiakov a žiačok.

Stredisko pozitívne hodnotí medziročné zlepšovanie v niektorých oblastiach, ako je rast podielu integrovaných žiakov a žiačok, znižovanie podielu žiakov a žiačok bez ukončeného základného alebo stredoškolského vzdelania, medziročný nárast počtu odborných zamestnancov a zamestnankýň a rozsiahlu metodiku a štandardy vzdelávania, ktoré majú zabezpečiť  porovnateľnú kvalitu vzdelávania a inkluzívny prístup. Pri vyhodnotení však boli identifikované viaceré problematické oblasti.

14
dec

Správa o predbežnom plnení odporúčaní z 3. cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia

Stredisko dlhodobo plní úlohu aktívneho subjektu v rámci monitorovania dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike, o.i. aj prostredníctvom mechanizmu univerzálneho periodického hodnotenia (UPH) v Rade OSN pre ľudské práva. V rámci 3. cyklu UPH bolo Slovenskej republike adresovaných 195 odporúčaní. Z tých akceptovala 176, ktorých plnenie Stredisko priebežne monitoruje. Slovenská republika predložila v roku 2021 v rámci dobrovoľného mechanizmu predbežného reportovania predbežnú správu o stave napĺňania odporúčaní z 3. cyklu UPH. Stredisko v tejto súvislosti pripravilo vlastnú, alternatívnu, správu, ktorá slúži zároveň ako východisko monitorovania situácie vo vybraných oblastiach na účely už prebiehajúceho 4. cyklu UPH.

14
dec

Vzdelávame o diverzite na pracovisku

Téma manažmentu rozmanitosti (diverzity) a rovného zaobchádzania na pracovisku bola pre vás natoľko zaujímavá, že sme ju pridali do našich vzdelávacích tém. Nakoľko ide o tému pomerne málo známu pre zamestnávateľov/ky, chceme poukázať na výhody rozmanitosti z ľudského ale aj ekonomického hľadiska.

Obsah vzdelávacej aktivity tvorí súbor základných informácií o rovnom zaobchádzaní v pracovnom prostredí, diverzite a inklúzii, ktoré môžu tvoriť dôležitý súhrn prvkov vytvárajúcich prostredie založené na hodnotách spojených s akceptáciou rozmanitosti, odbúravania predsudkov a elimináciu diskriminačných foriem správania sa. Súčasťou vzdelávacej aktivity je aj problematika kultúry a hodnôt na pracovisku so zameraním na etický kódex a riešenie prípadov nediskriminácie na pracovisku.

10
dec

Zastavme násilie na ženách hneď teraz

V spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách sme si v rámci prebiehajúcich 16 dní aktivizmu kampane Orange the world a Medzinárodného dňa ľudských práv pozvali hostí na online diskusiu „Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia“.

Spolu s hosťom a hostkami sme sa rozprávali o tom, aké prostriedky právnej ochrany poskytuje Slovensko a medzinárodné spoločenstvo obetiam rodovo podmieneného násilia, ako u nás funguje vzdelávanie k rešpektu pre mládež a ako pre dospelých, a čo vieme robiť my a celá spoločnosť, aby sme pomohli ukončiť násilie čo najskôr.