Nezávislé zisťovanie

V rámci napĺňania násho mandátu vykonávame nezávislé zisťovanie, ktoré môže viesť k riešeniu situácie a náprave diskriminácie. Cieľom nezávislých zisťovaní je preveriť objektívnosť získaných informácií.

Rok 2021:

Odborné vyjadrenie k možnej diskriminácii sudcov Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR pri obsadzovaní funkcií sudcov Najvyššieho správneho súdu SR
Nadväzujúca právna analýza k protiústavnosti tehotenskej dávky
Protiústavná tehotenská dávka

Rok 2020 a staršie:

Zvýšenie imania Všeobecnej zdravotnej poisťovni
K činnosti dobrovoľných hasičských zborov
Debarierizácia pošty
Parkovacia politika mesta Trenčín
Podmienky žiakov v mestskej hromadnej doprave
Odmeňovanie zamestnancov
Diaľničná známka
Zdvíhacia plošina
Zabránenie vstupu Rómov na kúpalisko
Pozastavenie vyplácania výsluhových dôchodkov hasičov