Spolupráca

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Efektívna spolupráca s partnerskými organizáciami na medzinárodnej úrovni je nevyhnutná pre vysoký kredit a medzinárodnú prestíž Strediska.  So svojim medzinárodnými partnermi sa stretávame najmä v zahraničí na pôde ostatných medzinárodných organizácií, v prostredí ľudskoprávnych konferencií a iných medzinárodných fór. Iný spôsob udržiavania kontaktov je vo forme bilaterálnej spolupráce, ktorá zahŕňa vzájomné návštevy, projekty alebo zmluvy o spolupráci uzatvárané najmä s inštitúciami vnútroštátnej ochrany ľudských práv v zahraničí.