Prebiehajúce projekty

Stredisko v súčasnosti implementuje nasledovné projekty:


Zníženie nadužívania inštitútu väzby prostredníctvom harmonizácie a podpory alternatívnych spôsobov výkonu väzby

Projekt je financovaný Európskou úniou (JUST-2022-JCO)

Obdobie implementácie: 10/2022-09/2024

Partneri:
Konzorcium partnerov pozostáva zo šiestich partnerov z piatich členských štátov EÚ strednej a východnej Európy, medzi nimi : Law and Internet Foundation (LIF) z Bulharska, Center for Peace, Non-violence and Human Rights (CPO) z Chorvátka, Center for Security Studies (KEMEA) z Grécka, Adam Mickiewicz University (AMU) z Poľska, Slovenské národne stredisko pre ľudské práva zo Slovenska a Ministry of Justice Transparency and Human Rights (GMJ) z Grécka.

Popis projektu

Projekt RELEASE vychádza z potreby identifikovania alternatív k inštitútu väzby v regióne  východnej a strednej Európy. Na tento región sa projekt RELEASE zameriava predovšetkým preto, že alternatívy k inštitútu väzby sa v mnohých východoeurópskych a stredoeurópskych krajinách používajú veľmi zriedkavo a inštitút väzby je pravidelne používaným nástrojom. Uvedené so sebou prináša mnoho negatívnych dôsledkov, či už v sociologickej rovine, ale tiež z pohľadu harmonizáciu práva EÚ a tiež dopadov na oblasť ľudských práv.

Hlavným cieľom projektu RELEASE je prispieť k jednotnému uplatňovaniu práva EÚ vo všetkých členských štátoch a týmto spôsobom podporiť justičnú spoluprácu v trestných veciach. Zámerom projektu je prispieť k vytvoreniu vzájomnej dôvery medzi cieľovými skupinami a zlepšeniu vnútroštátnych justičných systémov.

Ciele projektu

Cieľom projektu RELEASE je navrhnúť a podporiť využívanie alternatív k väzbe. Projekt tak reaguje na nadužívanie inštitútu väzby. Projekt sa zameriava najmä na poskytnutie súčinnosti pri justičné orgány (vrátane sudcov, ale aj iných aktérov ako prokurátorov, obhajcov a iné právnické profesie) v členských štátoch EÚ, najmä v tých, ktoré sa nachádzajú vo východnej a strednej  Európe, s cieľom posilniť spoluprácu týchto autorít v otázkach súvisiacich s inštitútom väzby. Cieľom činností, ktoré sa budú vykonávať v rámci projektu, je uľahčiť budovanie spoločného prístupu, a to práve identifikovaním najúčinnejších postupoch, pracovných metód a vytvorením vzájomnej dôvery medzi partnerskými krajinami. Plánované aktivity budú pozostávať z identifikácie najúčinnejších postupov a pracovných metód, vytvorenia vzájomnej dôvery medzi partnerskými členskými štátmi, organizovania spoločných vzdelávacích  aktivít, ako sú workshopy a medzinárodné semináre, a prípravy učebných materiálov. Výstupy  projektu budú propagované v partnerských krajinách, ako aj v ďalších krajinách a v rámci cieľových skupín, a to prostredníctvom aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia ohľadom projektu.

Plánované výstupy projektu

 • Zber dát – pozostáva zo zberu údajov, ako sú napr. štatistiky a judikatúra v partnerských krajinách a v regióne, ako aj identifikácia nedostatkov a potrieb v danej oblasti.
 • Praktická príručka – bude obsahovať dobrú prax a praktické alternatívy, s oddelenými časťami pre konkrétne cieľové skupiny, ako sú právnici, sudcovia, prokurátori, bude pozostávať z účinných postupov, ktoré budú identifikované prostredníctvom výskumov a samotnými účastníkmi.
 • Stručný prehľad politík – ktorého cieľom bude zvýšiť povedomie medzi tvorcami politík o otázkach, ktoré súvisia s väzbou a možných alternatívach väzby.
 • Workshopy a medzinárodné semináre – organizovanie vnútroštátnych workshopov a medzinárodných seminárov pre sudcov, prokurátorov,a ďalších právnikov alebo odborníkov z akademickej obce.
 • Záverečná konferencia RELEASE – ktorá ďalej podporí nadviazanie efektívnej spolupráce medzi cieľovými skupinami a prispeje k šíreniu výstupov projektov.

Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu

Projekt je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Obdobie implementácie: 10/2022 – 02/2024

Partneri:
Hlavný partner: EU Agency for Fundamental Rights (FRA)
Partneri projektu: Ombudsman of the Republic of Bulgaria, Ombudsman of the Republic of Croatia, Commissioner for Human Rights of Poland, Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman) of Cyprus, Ombudsman’s Office of the Republic of Latvia
Expertízny partner: European Network of National Human Rights Institutions

Popis projektu

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva v členských štátoch Európskej únie v mnohých prípadoch nedisponujú dostatočnou mierou zručností na to, aby v plnej miere využili nástroje na ochranu základných práv, ktoré im právo EÚ poskytuje. Pri riešení situácií s ľudskoprávnym aspektom nedochádza k systematickému a štruktúrovanému uplatňovaniu práva EÚ. Právo EÚ zostáva nástrojom, ktoré vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva používajú iba sporadicky, a to vrátane špecifických mechanizmov, ktoré EÚ pre tento účel vytvorila. Preto je potrebné zamerať sa na potrebu osvojenia zručností na správne uplatňovanie práva EÚ v oblasti ochrany základných práv s osobitným dôrazom na Chartu základných práv EÚ.

Implementácia projektu spočíva v troch kľúčových oblastiach:

 • Zlepšiť využívanie Charty základných práv EÚ vnútroštátnymi inštitúciami pre ľudské práva a posilniť úlohy týchto inštitúcií pri jej uplatňovaní na vnútroštátnej úrovni;
 • Posilniť schopnosť vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva monitorovať dodržiavanie základných práv a zásad právneho štátu zvýšením zapojenia uvedených inštitúcii do príslušných európskych mechanizmov a podporiť dialógy na vnútroštátnej úrovni o základných právach a právnom štáte;
 • Rozvíjať zručnosti vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva na monitorovanie dodržiavania základných práv pri implementácii fondov EÚ.

Ciele projektu

Na základe výsledkov aktivít zo všetkých troch kľúčových oblastí projektu, má projekt za cieľ posilniť postavenie vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva a ich schopnosť zapojiť sa do procesov uplatňovania základných práv a zásad právneho štátu v rámci mechanizmov EÚ. Okrem toho má projekt za cieľ zamerať sa na zlepšenie postavenia aj ďalších inštitúcií, administratívnych štruktúr, organizácii občianskej spoločnosti, či zraniteľných skupín, s cieľom zvýšiť úroveň ochranu základných práv vyplývajúcich z práva EÚ na vnútroštátnej úrovni.

Výsledky projektu

 • Štúdia o situácii ohľadom uplatňovania Charty základných práv EÚ a úlohy Slovenského národného strediska pre ľudské práva;
 • Vyhodnotenie potrieb nadobúdania zručností;
 • Školiace materiály a učebné osnovy;
 • Školiace a študijné programy;
 • Regionálne stretnutia partnerov projektu;
 • Aktívna účasť na vývoji mechanizmov uľahčujúcich uplatňovanie základných ľudských práv na vnútroštátnej úrovni;
 • Organizácia „festivalu“ s témou ochrana základných práv a právneho štátu
 • Štúdia o úlohe Slovenského národného strediska pre ľudské práva pri monitorovaní implementácie fondov EÚ v súlade s Chartou základných práv EÚ

Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku

Tento projekt je financovaný z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Obdobie implementácie: 08/2020 – 04/2024

Projektový partner: O.Z. Možnosť voľby

Webová stránka: www.rodovestereotypy.com

Popis projektu

V Indexe rodovej rovnosti, ktorý pravidelne vydáva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť dosiahlo Slovensko v oblasti zamestnávania a práce celkové skoré 66,8 bodov. Počas svojho života pracujú ženy na Slovensku menej rokov ako muži. Kým muži pracujú počas svojho života na Slovensku až 37 rokov, ženy pracujú len 32 rokov, čo je stále menej ako priemer Európskej únie (EÚ). Väčšina žien na Slovensku pracuje na plný úväzok. Tie ženy, ktoré pracujú na čiastočný úväzok zväčša nevedia nájsť vhodnú prácu na plný úväzok alebo im zamestnávateľ nevie umožniť pracovať na plný úväzok pre nedostatok práce.

Kvalita prace a segregácia na pracovnom trhu

Kvalita práce a segregácia na pracovnom trhu ostáva na Slovensku problematická. Zamestnanosť žien v odvetviach ekonomiky s nízkym platovým ohodnotením je vysoká a prístup žien k lepšie plateným pozíciám je limitovaný. Medzi takéto odvetia radíme najmä školstvo, sociálne služby a zdravotníctvo. Len na ilustráciu, v školstve na Slovensku pracuje viac žien ako mužov. Ženy však obsadzujú najmä nižšie a menej platené pozície (napr. učiteľka, vychovávateľka, asistentka učiteľa/učiteľky) kým muži obsadzujú vedúce a manažérske pozície (napr. riaditeľ).

Mzdový rodový rozdiel

Po vstupe Slovenska do EÚ sme zaznamenali mierne zlepšenie v oblasti rovného mzdového odmeňovania. Podľa Eurostatu má však Slovensko stále jeden z najväčších mzdových rozdielov v EÚ, a to až 19,4% (2018). Pričom priemerná hodinová mzda mužov na Slovensku dosahuje 7,40 EUR a priemerná hodinová mzda žien len 6 EUR. Zároveň ženy na Slovensku odpracujú mesačne o 5 hodín menej ako muži.  Odmeňovací systém na Slovensku je do veľkej miery prispôsobený životnému cyklu mužov. Ako príklad možno uviesť skutočnosť, že skúsenosti nadobudnuté mimo platenej práce (napr. v rámci starostlivosti o deti a rodinu) sa pri zamestnávaní a odmeňovaní neberú do úvahy. Ženy sú tak vystavené viacnásobnej diskriminácií, a to nie len z dôvodu pohlavia ale aj materstva a rodičovstva.

Ciele projektu

Stav rodovej rovnosti na Slovensku nie je povzbudzujúci. Povedomie o rodovej rovnosti a jej dôležitosti v slovenskej spoločnosti stagnuje a je do veľkej miery ovplyvnene rôznymi stereotypmi, predsudkami, hoaxami a klamlivými informáciami šírenými najmä v online priestore. Z tohto dôvodu sa projekt zameriava na šírenie osvety a zvyšovania povedomia o rodovej rovnosti medzi mladými ľuďmi, ktorí získavajú svoje prvé skúsenosti s pôsobením na pracovnom trhu (prostredníctvom vzdelávania a prace s mládežou, komunikačnej kampane), mapovaním stavu rodovej rovnosti na pracovisku a potrieb zraniteľných skupín (prostredníctvom verejných konzultácií), scitlivovaním zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich v súkromnom sektore (prostredníctvom vzdelávania a prace s dospelými) a sieťovaním odborníkov a odborníčok na národnej a európskej úrovni zameraným na výmenu dobre praxe a podporu sociálnych inovácii v oblasti rodovej rovnosti.

Výsledky projektu


Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Tento projekt je financovaný z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Doba realizácie: 09/2021 – 04/2024

Projektoví partneri: Agentúra práce BBSK, n.o. a Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet 

Popis projektu

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú špecifické opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení konkrétnych skupín osôb. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. DVO sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine.

Nedostatočné využívanie DVO v praxi

Napriek tomu, že DVO predstavujú účinný nástroj na vyváženie príležitostí aj pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít, podľa prieskumu Strediska je povedomie o ich využívaní na Slovensku nízke a oprávnené subjekty zavádzajú DVO len v malom počte. Zamestnávatelia často trpia nesprávnym výkladom antidiskriminačnej legislatívy, keď sa DVO vnímajú ako pozitívna diskriminácia či porušenie zákona.

Zamestnávatelia preto často váhajú s iniciovaním akýchkoľvek aktivít, ktoré by boli explicitne alebo výlučne zamerané na Rómov a Rómky, pričom argumentujú, že takéto opatrenia by mohli byť nespravodlivé voči iným skupinám možných zamestnancov.

Viac o DVO si môžete prečítať v informačnom letáku.

Ciele projektu

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. Jeho cieľom je zvýšenie technických kapacít zamestnávateľov na prijímanie, implementáciu a vyhodnocovanie efektívnych DVO na zamestnávanie osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým prispieť k sociálnej inklúzii rómskych komunít. Zameriava sa na presadzovanie osvedčených postupov, podporuje vzájomné učenie sa a vytváranie sietí medzi zamestnávateľmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami aktívne pôsobiacimi v rómskych komunitách. Pomáha zamestnávateľom orientovať sa v oblasti nediskriminácie a diverzity tak, aby mali plnú kapacitu prijať DVO, ktoré sú účinné a zmierňujú negatívne dopady diskriminácie marginalizovaných rómskych komunít.

V rámci tvorby pracovných miest sa projekt zameriava aj na vzdelávanie a odbornú prípravu, odstraňovanie diskriminácie a zabezpečenie rovnosti príležitostí pre Rómov a Rómky v oblasti zamestnávania, odstraňovanie chudoby a marginalizácie, ako aj na podporu rodovej rovnosti.

Projekt stavia na férovom partnerstve medzi zamestnávateľmi schopnými zabezpečiť pracovné miesta, komunitnými centrami a mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi z rómskych komunít, a organizáciami, ktoré podporujú zamestnávateľov a komunitné centrá v ich spoločnom úsilí s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti Rómov a Rómiek.

Výsledky projektu

Štúdia o praktickom využívania DVO v praxi na Slovensku a v zahraničí (najmä v členských krajinách Európskej únie) .

Príručka o DVO pre zamestnávateľov – manuál „ako navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť“ úspešné DVO pre nováčikov.

Seminár o DVO a manažmente diverzity na pracovisku v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít.

• Networkingové podujatia s cieľom posilňovania partnerstiev medzi kľúčovými aktérmi v oblasti zamestnávania (zorganizovali sme pracovné raňajky v Lučenci, Bratislave a Banskej Bystrici).

• Nábor zamestnávateľov, konzultácie pre zamestnávateľov a implementácia DVO v oblasti zamestnanosti a odborného vzdelávania a prípravy Rómov a Rómok. S cieľom zjednodušiť proces nahlasovania prijatých DVO sme vytvorili jednotný formulár (dostupné k stiahnutiu vo verziách word, pdf).

• Nábor komunitných centier a mimovládnych organizácií pôsobiacich priamo v rómskych komunitách a školenia v oblasti poskytovania služieb podporovaného zamestnávania.

• Sprievodca poskytovaním služieb zamestnanosti ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít.

• Návrhy aktualizácií politík na odstránenie štrukturálnych prekážok zamestnávania Rómov a Rómok a uľahčenie zavádzania DVO v oblasti zamestnávania.