Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

25
sep

Výzva na predkladanie návrhov projektu

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) hľadá konzultanta/konzultantku, ktorý/á pre SNSĽP pripraví usmernenie a diagnostický workshop zameraný na využívanie finančných prostriedkov EÚ pri dodržiavaní a presadzovaní základných práv.

Usmernenie má vychádzať z diagnostického workshopu, ktorý bude realizovaný konzultantom/konzultantkou v spolupráci so SNSĽP, za účelom zistenia potrieb adresátov usmernenia. Zistenia z workshopu budú tvoriť súčasť usmernenia.

...

23
sep

Aké formy nenávistných prejavov sa vyskytujú na sociálnych sieťach?

Na Stredisku veľmi citlivo a so znepokojením vnímame neúnosnú mieru explicitnej, ale aj skrytej nenávisti, už dlhodobo prítomnej vo verejnej debate. 

Hlavným zámerom nedávno publikovanej správy Strediska Nenávistný jazyk na politických facebookových profiloch je ukázať, že nenávistné prejavy majú množstvo podôb. Aj tie na prvý pohľad menej radikálne alebo až nezávadné, ktoré nie sú postihnuteľné Trestným zákonom alebo Občianskym zákonníkom a sú stále chránené slobodou prejavu, môžu byť urážlivé a zraňujúce.

...

Grafika s nápisom Oznam
11
sep

Voľba výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa

Správna rada Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „SNSĽP“) oznamuje, že dňa 10.10 2023 o 13.00 hod. sa uskutoční voľba výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „výkonná riaditeľka/výkonný riaditeľ SNSĽP“).

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby napríklad sledujeme a pripomienkujeme legislatívne procesy.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií