Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

Ilustračný obrázok
02
feb

Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených podľa medzinárodných štandardov nie sú dostupné

Hoci existujú strategické dokumenty zamerané na rozvoj životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením a deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, tento proces na Slovensku nepostupuje dostatočne rýchlo. Preto sme realizovali výskum zameraný na dostupnosť komunitných foriem sociálnych služieb realizovaných terénnou a ambulantnou formou. Jeho výsledky poukazujú na výrazné regionálne rozdiely v priestorovej aj cenovej dostupnosti.

...

Ilustračná fotka
30
jan

Aké sú hlavné výzvy v oblasti práv LGBTI+ ľudí?

Dňa 30.1.2023 sme prijali pozvanie na výročnú konferenciu organizovanú mimovládnou organizáciou Iniciatíva Inakosť pod názvom inKonferencia´23. Na konferencii boli prestavené najnovšie výskumy v oblasti postavenia a práv LGBTI+ osôb na Slovensku, iniciatívy a aktivizmus organizácií občianskej spoločnosti a aktivity súkromného sektora v tejto oblasti.

...

Ilustračný obrázok
27
jan

Zdravotný stav nemôže byť prekážkou pre pridelenie sociálneho bytu

Klientka z Košíc sa na nás obrátila so žiadosťou, aby sme posúdili súlad podmienok na získanie sociálneho bytu pre dôchodcov, s ohľadom na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Klientke spolu s jej manželom mesto nepridelilo sociálny byt pre dôchodcov z dôvodu jej zdravotného stavu, resp. z dôvodu, že je dlhodobo liečená ambulantne ako psychiatrický pacient.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií