Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

20
feb

LGBTI+ ľudia, médiá a obhajcovia ľudských práv v centre pozornosti 4. cyklu UPH

Zúčastnili sme sa schôdze o implementácii medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov v rámci prebiehajúceho 4. cyklu univerzálneho periodického hodnotenia Slovenskej republiky (UPH) na pôde OSN v Ženeve. Schôdza bola určená pre zástupcov členských štátov akreditovaných pri OSN v Ženeve s cieľom informovať ich o dodržiavaní ľudskoprávnych záväzkov Slovenskou republikou na účely formulácie odporúčaní v rámci preskúmavania Slovenska v rámci 4. cyklu UPH.

...

20
feb

Východisková správa o možnostiach posilnenia situácie v oblasti základných práv prostredníctvom intenzívnejšieho využívania Charty základných práv EÚ

V rámci projektu s názvom Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu (informácie o projekte na našej podstránke; informácie o projekte na podstránke FRA) SNSĽP pripravilo Východiskovú správu o možnostiach posilnenia situácie v oblasti základných práv prostredníctvom intenzívnejšieho využívania Charty základných práv Európskej únie (Charta).

...

05
feb

Pozvánka na workshop

Dovoľujeme si Vás pozvať na národný workshop realizovaný v rámci projektu RELEASE. Workshop je určený pre sudcov/-kyne, prokurátorov/-ky, advokátov/-tky a právnikov/-čky pôsobiacich v oblasti trestného práva.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby napríklad sledujeme a pripomienkujeme legislatívne procesy.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Výskumná činnosť Strediska sa zaoberá monitoringom dodržiavania ľudských práv a zákazu diskriminácie. Venujeme sa dlhodobým strategickým témam, ako sú rodová rovnosť, právo na bývanie, práva obhajcov a obhajkýň ľudských práv alebo monitoring zobrazovania ľudskoprávnych tém v médiách a na sociálnych sieťach. Zároveň reagujeme na aktuálnu situáciu a priebežne skúmame aj ľudskoprávne témy prítomné v súčasnej verejnej diskusii. Pri príprave a realizácii výskumov spolupracujeme s rôznymi aktérmi pôsobiacimi vo verejnom, mimovládnom a akademickom sektore a výstupom našich aktivít sú spravidla aj odporúčania pre relevantné inštitúcie, ako zlepšiť podmienky pre realizáciu ľudských práv.  

Vo výskume uplatňujeme ľudskoprávny prístup (HRBA – Human Rights Based Approach), ktorý obsahuje nasledujúce princípy: 

  • Transparentnosť – účastníčky a účastníkov výskumu vždy vopred informujeme o cieľoch výskumu, spôsobe zberu dát, plánovaných výstupoch a v neposlednom rade zdôrazňujeme dobrovoľnosť zapojenia sa do výskumu a možnosti ukončiť dotazník alebo rozhovor z akýchkoľvek dôvodov. 
  • Nediskriminácia – pre všetkých ľudí zapojených do výskumu garantujeme rovné zaobchádzanie a nediskriminujúci prístup; do výskumu zapájame aj menšiny a znevýhodnené skupiny obyvateľstva a snažíme sa o ich primerané zastúpenie. 
  • Posilnenie postavenia – výskumný dizajn aj šírenie výsledkov majú za cieľ posilniť postavenie zapojených skupín obyvateľstva, napríklad prostredníctvom participatívnej tvorby výskumného dizajnu alebo prezentácie výsledkov. 
  • Odstránenie potenciálnych negatívnych vplyvov – v priebehu celého výskumu vyhodnocujeme, či môže mať negatívny dosah na zapojených ľudí a zabezpečujeme efektívne preventívne mechanizmy vrátane dôslednej anonymizácie dát a ochrany osobných údajov. 
  • Dostupnosť dát -  získané dáta sú vo forme výskumných správ dostupné pre širokú verejnosť a v prípade záujmu v podobe anonymizovaných datasetov aj pre odbornú obec, aby mohli slúžiť ako podklady pre tvorbu stratégií a politík alebo ďalších výskumov. 

Na stránke výstupy výskumnej činnosti nájdete zverejnené výskumné správy, zhrnutia, infolisty a iné formáty publikácií obsahujúce zistenia z výskumných úloh. 

Výsledky vyhodnocovania napĺňania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov podľa metodológie OHCHR postupne uverejňujeme na stránke indikátory dodržiavania ľudských práv

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií