Školili sme zamestnávateľov na tému dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity

Aktuality

Dňa 8. novembra 2022 sme v Bratislave zorganizovali seminár na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít). Seminár bol určený pre zamestnávateľov súkromného a verejného sektora, ktorí sú potenciálnymi prijímateľmi alebo realizátormi dočasných vyrovnávacích opatrení.

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia slúžiace na vytváranie rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti alebo bývaniu, a to napríklad prostredníctvom cielených prípravných programov, šírením informácií o takýchto programoch alebo o možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta. Ich prijímateľmi môžu byť orgány verejnej správy alebo iné právnické osoby. V kontexte zamestnávania sú kľúčovými prijímateľmi dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávatelia, bez ohľadu na to, či ide o zamestnávateľov verejného alebo súkromného sektora. 

V rámci semináru sme tiež predstavili Prípravnú štúdiu o praktickom využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na Slovensku a v zahraničí (pdf, 10 MB) a príručku pre zamestnávateľov Dočasné vyrovnávacie opatrenia – Ako postupovať v procese ich prijímania a implementácie (pdf, 3 MB).  

Seminár bol realizovaný v rámci projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov Agentúra práce BBSK a na podstránke  Prebiehajúce projekty. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.