Svetový deň povedomia o zneužívaní a týraní starších osôb

Aktuality

Tento deň si pripomíname od roku 2011 s cieľom poukázať na túto zraniteľnú skupinu, zviditeľniť problém násilia na senioroch a seniorkách a posilniť mechanizmy, ktoré by im mali poskytnúť ochranu. V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali medzinárodným ľudskoprávnym mechanizmom a potrebe medzinárodného ľudskoprávneho dokumentu OSN, ktorý by definoval záväzky štátov na ochranu ľudských práv osôb vo vyššom veku.

Prípady násilia, zneužívania a týrania sú málokedy nahlásené, a tak nám štatistické dáta neodhalia skutočný rozmer tohto problému. Stredisko v roku 2020 realizovalo dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 130 organizácií pracujúcich s osobami vo vyššom veku:

  • 55 % zapojených organizácií potvrdilo, že sa vo svojej praxi stretli s prípadmi násilia. 
  • za najčastejšiu formu násilia označili psychické násilie (69 %), druhé najčastejšie ekonomické násilie (47 %)
  • najčastejšími páchateľmi násilia sú členovia rodiny (89 %), druhými najčastejšími partneri/partnerky (29 %) a neznámi páchatelia (29 %)
  • najčastejším dôvodom nenahlásenia takéhoto prípadu je obava pred reakciou rodiny a nabližších (ktorí sú často páchateľmi) a pocit hanby, že sa niečo také deje v ich rodine.

Kým najčastejšie sa odohráva násilie v domácom prostredí a je páchané členmi rodiny, tie najobvyklejšie formy prevencie a podporné mechanizmy sú orientované na neznámych páchateľov (prepadnutie, podvody).

Stredisko na základe zistení odporúča posilniť tie nástroje podpory, ktoré sú orientované práve na medzigeneračné násilie, domáce násilie a násilie na ženách tak, aby:

  • sociálni pracovníci a pracovníčky vedeli identifikovať prípady násilia a mali sa na koho obrátiť pri riešení týchto prípadov (komplexné podporné tímy);
  • osoby žijúce v domácnosti s páchateľom mali bezpečné náhradné bývanie ak nie je možnosť aby páchateľ z domácnosti odišiel;
  • verejnosť bola vnímavá voči prípadom násilia na osobách vo vyššom veku;
  • domáce násilie nebolo vnímané ako problém obete, prípadne rodinný problém, ale problém na strane páchateľa.

Viac si môžete prečítať v zverejnenej správe z prieskumu (pdf, 3,48 MB), ako aj v informačnom letáku (pdf, 468 KB).