Workshop o využívaní finančných prostriedkov EÚ: čo sme sa dozvedeli

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, dňa 30.10.2023 zorganizovalo workshop na tému Využívanie finančných prostriedkov EÚ pri dodržiavaní a presadzovaní základných práv: sprievodca uplatňovaním novej podmienenosti Chartou základných práv EÚ.

Na workshope bolo účastníkom a účastníčkam predstavené uplatňovanie novej podmienenosti Chartou základných práv EÚ pri čerpaní fondov Európskej únie, ktorá bola zavedená nariadením o spoločných ustanoveniach[1] (nariadenie). Prijatím nariadenia sa subjekty zapojené do procesu implementácie fondov EÚ v Programovom období́ 2021-2027 stali povinnými zabezpečovať a vykonávať všetky opatrenia potrebné k implementácii Charty EÚ. Nedodržiavanie tejto podmienenosti môže viesť k vyvodzovaniu zodpovednosti a sankciám voči štátu podľa práva EÚ.

Workshop sa zameral na spôsoby a nástroje, akými môžu riadiace orgány, verejné orgány, vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, organizácie občianskej spoločnosti alebo iní relevantní aktéri pomôcť zabezpečiť, aby sa podmienenosť charty neobmedzila na administratívne zaškrtávanie políčok, ale aby sa rozvíjal cyklus financovania plne rešpektujúci ľudské práva. Školenie sa zameralo na problematiku:

  • samotnej Charty základných práv EÚ;
  • právnej úpravy novej podmienenosti; 
  • subjektov, ktoré za dodržiavanie podmienenosti zodpovedajú a koordinácie medzi nimi;
  • mechanizmu kontroly dodržiavania podmienenosti a následkov jej nedodržiavania;
  • a kľúčových bodov, na ktoré sa majú zamerať aby podmienenosť bola uplatňovaná.

Workshop bol organizovaný v rámci projektu „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre regionálnu spoluprácu.


[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku, dostupné na stránke eur-lex.europa.eu.

Prezentácia z workshopu je dostupná na prezretie