Pozývame Vás na workshop

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vás týmto dovoľuje pozvať na workshop na tému Využívanie finančných prostriedkov EÚ pri dodržiavaní a presadzovaní základných práv: sprievodca uplatňovaním novej podmienenosti Chartou základných práv EÚ.

Workshop sa uskutoční dňa 30.10.2023 o 10:00, v priestoroch hotela Bratislava (Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava). 

Nová podmienenosť charty zavedená nariadením o spoločných ustanoveniach[1] (nariadenie) si vyžaduje spoločné úsilie mnohých aktérov na vnútroštátnej úrovni, aby zabezpečili, že využívanie finančných prostriedkov EÚ nebude prispievať k potenciálnemu porušovaniu základných práv, práve naopak, aby pomohlo presadzovaniu základných práv vo všetkých činnostiach, ktoré sú spolufinancované z fondov EÚ a aby sa zabránilo vyvodzovaniu zodpovednosti a sankciám voči štátu podľa práva EÚ. Workshop sa má zamerať na spôsoby a nástroje, akými môžu riadiace orgány, verejné orgány, vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, organizácie občianskej spoločnosti alebo iní relevantní aktéri pomôcť zabezpečiť, aby sa podmienenosť charty neobmedzila na administratívne zaškrtávanie políčok, ale aby sa rozvíjal cyklus financovania plne rešpektujúci ľudské práva.

Na workshop je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom formulára.

Workshop bude organizovaný na základe projektu „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“ ktorý je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.


Počet miest je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity Vás budeme informovať.


[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku, dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060