Právo na dostupné bývanie by mal mať každý

Aktuality

Deti a mládež z centier pre deti a rodiny (CDR) považujeme za jednu z rizikových skupín v oblasti uplatňovania práva na bývanie, a to najmä kvôli viacnásobnému znevýhodneniu súvisiacemu s absenciou rodinných väzieb a podpory, či s faktormi sociálneho vylúčenia a nebezpečenstva chudoby.

Slovenská republika sa zaviazala k zvyšovaniu dostupnosti bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľov napríklad ratifikovaním Medzinárodného paktu OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Všeobecné povedomie o sociálnych právach je však stále nízke a priestor pre uplatňovanie týchto práv je predovšetkým pre zraniteľné skupiny obyvateľov nedostatočný. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa preto v rámci svojich výskumných aktivít zameralo na prístup k bývaniu a možnosť realizácie práva na bývanie u mládeže z centier pre deti a rodiny.

Zistenia výskumu „Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie“ upozorňujú na obmedzenú dostupnosť práva na bývanie pre rizikové skupiny mladých dospelých.

Stredisko si uvedomuje závažnosť problematiky a  ďalej pokračuje vo výskumných, ale aj advokačných aktivitách smerujúcich k hlbšiemu porozumeniu prekážok a nedostatočných nastavení mechanizmov pomoci a podpory pre mladých dospelých z CDR ako zraniteľnej skupiny z hľadiska práva na bývanie. Súčasťou tejto snahy je aj nadviazanie spolupráce s relevantnými aktérmi z terénu, akým je napríklad OZ Proti Prúdu. V spolupráci s týmto združením Stredisko v júni zorganizovalo seminár, ktorého cieľom bolo nielen prezentovať výsledky štúdie, ale zároveň vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí v teréne s ľuďmi bez domova priamo pracujú.

Publikácia „Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie“ (4,07 MB) Infoleták „Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie“ (pdf, 2 MB)