Podpísanie memoranda s NÚCEM

Kalendár
15
Apr

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania spoločne podpíšu memorandum.

Stretnutie s Kanceláriou verejného ochrancu práv a Komisárkou pre deti

Kalendár
21
Apr

Téma: Zjednotenie evidencie podnetov a prípadov porušenia ľudských práv

Podcast Únie materských centier: Dieťa v súdnom konaní a pokračujúce násilie

Kalendár
25
Jan

Minulý rok Stredisko v spolupráci s Úniou materských centier otvorilo sériu okrúhlych stolov „Iné podoby násilia na ženách“ témou pokračujúceho násilia počas poručníckych sporov. Okrúhleho stola sa zúčastnili viaceré ľudskoprávne inštitúcie, verejné inštitúcie a expertky.

Jednou z nich bola aj JUDr. Zuzana Magurová,LL.M., s ktorou sme mali možnosť túto tému otvoriť aj v podcaste ÚMC. V rozhovore približuje najväčšie problémy poručníckych sporov z pohľadu ľudských práv nielen na základe svojich skúseností z advokátskej praxe, pôsobenia na Ústave štátu a práva, aktivistickej činnosti v spolupráci s Možnosť voľby, ale aj ako odborníčky na rodovú rovnosť pre Európsku komisiu. Upozorňuje napríklad na nedostatočnú či nesprávnu interpretáciu najlepšieho záujmu dieťaťa či na systémové nezohľadňovanie toho, že dieťa ako svedok domáceho násilia je rovnako obeťou a nemá byť nútené k stretávaniu sa s páchateľom.


Téme sa budeme naďalej venovať.

Podcast nájdete tu

Stretnutie pracovnej skupiny Právo na vzdelanie

Kalendár
19
Nov

Dnes sa uskutočnilo prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre tvorbu indikátorov práva na vzdelanie, ktorej cieľom je vytvoriť monitorovací nástroj dodržiavania záväzkov Slovenskej republiky v oblasti práva na vzdelanie. Stredisko pri ich zostavovaní vychádza z metodiky UNHCHR a zameriava sa na štyri oblasti:

a) bezplatná školská príprava na úrovni ISCED 0-2,
b) rovný prístup k (odbornému) vzdelávaniu na úrovni ISCED 3,
c) kvalitné vzdelávanie a dostupnosť vzdelávacích zdrojov a
d) slobodná voľba pri výbere vzdelávania.

V rámci týchto tém Stredisko sleduje najmä mieru inklúzie detí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, detí z národnostných menšín a na zabezpečenie ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. 

Pravidelným sledovaním hodnôt vybraných indikátorov bude Stredisko monitorovať dodržiavanie práva na vzdelanie. Snahou Strediska je zapojiť do zostavenia indikátorov odbornú verejnosť aj občiansky sektor, preto sme radi, že pozvanie na účasť v pracovnej skupine prijali odborníčky a odborníci z rôznych oblastí školstva, verejného aj občianskeho sektora. 

Prvého stretnutia sa zúčastnili zástupkyne a zástupcovia Úradu komisára pre deti, Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Kancelárie verejného ochrancu práv, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ, Inštitútu vzdelávacej politiky, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Centra vedecko-technických informácií, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Nadácie otvorenej spoločnosti a Združenia katolíckych škôl Slovenska. 

Výsledky monitoringu budú podkladom pre vypracovanie Správy o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020 a Stredisko ich využije aj pri príprave tematických správ v oblasti práva na vzdelanie, ako aj pre aktivity v oblasti presadzovania záujmov ohrozených skupín detí.  

Pracovná skupina je otvorená aj pre ďalšie subjekty, ktoré by mali záujem participovať na tvorbe indikátorov a podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti vzdelávania. V prípade, že by ste sa chceli zapojiť, kontaktujte nás na adrese mariassyova@snslp.sk