Stretnutie Platformy spolupráce pre sociálne a hospodárske práva

Kalendár

Platformu spolupráce v oblasti sociálnych a hospodárske práv CoE-FRA-ENNHRI-EQUINET spustili v októbri 2015 zúčastnené organizácie: Rada Európy (RE), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Európska sieť národných ľudských práv Inštitúcie (ENNHRI) a Európska sieť orgánov pre rovnosť (EQUINET).

Pokračujúce násilie prostredníctvom administratívnych úkonov (okrúhly stôl)

Kalendár

Jednou zo stratégií v násilných vzťahoch je aj postup, keď silnejší z páru po jeho rozpade doslova „zahádže“ toho druhého podaniami, ktoré súvisia s nastavením vzťahov k deťom – žiadajú reťazové výchovné opatrenia, žiadajú o výkony rozhodnutí, o znalecké dokazovania, udávajú ich za rôzne drobnosti na miestne úrady alebo podajú priamo trestné oznámenia. V skutočnosti sú to obvykle ženy, ktoré takejto situácii čelia. Na každé podanie svojich bývalých partnerov musia pritom reagovať alebo zaplatiť niekomu, kto to urobí za ne, pričom to môžu byť desiatky podaní ročne. Namiesto regenerácie a uvoľnenia z ukončeného vzťahu tak pokračuje stres, neistota a obavy zo svojej budúcnosti, nehovoriac o finančnej záťaži, ktorú tento tlak vyvoláva.


PROGRAM

9:30 – 10:15 Fenomén administratívneho násilia – panelová diskusia; o svojich skúsenostiach z praxe sociálneho poradenstva, podpory obetiam domáceho násilia a z advokátskej činnosti budú hovoriť:
PhDr. Ida Želinská, sociálna poradkyňa, Únia materských centier
PhDr. Dáša Malíková, terapeutka, ALEJ poradenské centrum
JUDr. Jana Hreňová, advokátka
Mgr. Matúš Kanis, advokát
JUDr. Zuzana Olexová, LL.M., advokátka

10:45 – 12:00 Ako identifikovať a postupovať v prípadoch administratívneho
násilia?
Okrúhly stôl so zástupcami a zástupkyňami verejných inštitúcií, organizácií pomáhajúcich profesií a ľudskoprávnych organizácií.


REGISTRÁCIA
Svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom registračného formulára najneskôr do 25.6.2021.


V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne, je možné sa zúčastniť aj online formou, alebo sledovať na fb SNSĽP panelovú diskusiu. Kontakt: ujhazyova@snslp.sk

Do diskusie sa môžete pripojiť aj cez ZOOM.

Podcast Únie materských centier: Dieťa v súdnom konaní a pokračujúce násilie

Kalendár

Minulý rok Stredisko v spolupráci s Úniou materských centier otvorilo sériu okrúhlych stolov „Iné podoby násilia na ženách“ témou pokračujúceho násilia počas poručníckych sporov. Okrúhleho stola sa zúčastnili viaceré ľudskoprávne inštitúcie, verejné inštitúcie a expertky.

Jednou z nich bola aj JUDr. Zuzana Magurová,LL.M., s ktorou sme mali možnosť túto tému otvoriť aj v podcaste ÚMC. V rozhovore približuje najväčšie problémy poručníckych sporov z pohľadu ľudských práv nielen na základe svojich skúseností z advokátskej praxe, pôsobenia na Ústave štátu a práva, aktivistickej činnosti v spolupráci s Možnosť voľby, ale aj ako odborníčky na rodovú rovnosť pre Európsku komisiu. Upozorňuje napríklad na nedostatočnú či nesprávnu interpretáciu najlepšieho záujmu dieťaťa či na systémové nezohľadňovanie toho, že dieťa ako svedok domáceho násilia je rovnako obeťou a nemá byť nútené k stretávaniu sa s páchateľom.


Téme sa budeme naďalej venovať.

Podcast nájdete na stránke Únie materských centier

Stretnutie pracovnej skupiny Právo na vzdelanie

Kalendár

Dnes sa uskutočnilo prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre tvorbu indikátorov práva na vzdelanie, ktorej cieľom je vytvoriť monitorovací nástroj dodržiavania záväzkov Slovenskej republiky v oblasti práva na vzdelanie. Stredisko pri ich zostavovaní vychádza z metodiky UNHCHR a zameriava sa na štyri oblasti:

a) bezplatná školská príprava na úrovni ISCED 0-2,
b) rovný prístup k (odbornému) vzdelávaniu na úrovni ISCED 3,
c) kvalitné vzdelávanie a dostupnosť vzdelávacích zdrojov a
d) slobodná voľba pri výbere vzdelávania.

V rámci týchto tém Stredisko sleduje najmä mieru inklúzie detí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, detí z národnostných menšín a na zabezpečenie ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. 

Pravidelným sledovaním hodnôt vybraných indikátorov bude Stredisko monitorovať dodržiavanie práva na vzdelanie. Snahou Strediska je zapojiť do zostavenia indikátorov odbornú verejnosť aj občiansky sektor, preto sme radi, že pozvanie na účasť v pracovnej skupine prijali odborníčky a odborníci z rôznych oblastí školstva, verejného aj občianskeho sektora. 

Prvého stretnutia sa zúčastnili zástupkyne a zástupcovia Úradu komisára pre deti, Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Kancelárie verejného ochrancu práv, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ, Inštitútu vzdelávacej politiky, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Centra vedecko-technických informácií, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Nadácie otvorenej spoločnosti a Združenia katolíckych škôl Slovenska. 

Výsledky monitoringu budú podkladom pre vypracovanie Správy o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020 a Stredisko ich využije aj pri príprave tematických správ v oblasti práva na vzdelanie, ako aj pre aktivity v oblasti presadzovania záujmov ohrozených skupín detí.  

Pracovná skupina je otvorená aj pre ďalšie subjekty, ktoré by mali záujem participovať na tvorbe indikátorov a podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti vzdelávania. V prípade, že by ste sa chceli zapojiť, kontaktujte nás na adrese mariassyova@snslp.sk