Ako vieme pomôcť pri podpore klimatickej spravodlivosti?

Aktuality

V rámci medzinárodnej spolupráce Strediska v sieti GANHRI sme mali možnosť zastupovať Výbor GANHRI pre ľudské práva a klimatickú zmenu na podujatí pri 51. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. Výbor spája 43 národných inštitúcií pre ľudské práva so zastúpením vo všetkých regiónoch (Severná a Južná Amerika, Ázia a Pacifik, Afrika, Európa). Cieľom je nie len zdieľanie skúseností a dobrej praxe v právnej, advokačnej, výskumnej a vzdelávacej oblasti vykonávania svojho mandátu, ale aj budovanie spoločnej stratégie NHRI pri obhajovaní ľudských práv v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny alebo prijímaním adaptačno-mitigačných opatrení.

Nemenej dôležitým cieľom výboru je vytváranie sietí a spoluprác s mimovládnym sektorom a organizáciami zastupujúcimi komunity, ktoré v dôsledku klimatickej zmeny strácajú domov, prístup k pitnej vode, práci, zdroju obživy alebo sú vystavené zdravotným rizikám. Dopad klimatickej zmeny na ľudské práva sa týka nielen krajín, v ktorých sa prejavujú najdrastickejšie, ale aj tých, kde postupné zmeny práve prebiehajú. Na Slovensku je to napríklad prístup k pitnej vode alebo zvýšený počet tropických dní ohrozujúcich zdravie ľudí. NHRI môžu taktiež zaujať aktívnejšiu rolu v prijímaní národných klimatických cieľov a implementácii politík a podporiť tak smerovanie ku klimatickej spravodlivosti.

Viac o činnosti Výboru môžete nájsť na stránke GANHRI.