Stretnutie na vysokej úrovni: Odporúčanie Rady Európy pre rozvoj a posilnenie národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv

Kalendár

Dňa 27. apríla 2021 sme sa zúčastnili druhej časti stretnutia na vysokej úrovni organizovaného Európskou sieťou národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI) a Nemeckým predsedníctvom vo Výbore ministrov Rady Európy.

Cieľom stretnutia je diskutovať o pripravovanom odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy pre rozvoj a posilnenie inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (NHRI).

Viac informácií o stretnutí možno nájsť na stránke ENNHRI.

Stretnutie na vysokej úrovni: Odporúčanie Rady Európy pre rozvoj a posilnenie národných inštitúcií pre ľudské práva

Kalendár

Dňa 26. apríla 2021 sme sa zúčastnili stretnutia na vysokej úrovni organizovaného Európskou sieťou národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI) a Nemeckým predsedníctvom vo Výbore ministrov Rady Európy.

Cieľom stretnutia je diskutovať o pripravovanom odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy pre rozvoj a posilnenie inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (NHRI).

Viac informácií o stretnutí možno nájsť na stránke ENNHRI.

Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť

Kalendár

Stredisko sa zúčastnilo okrúhleho stolu organizovaného Americkou obchodnou komorou na Slovensku na tému „Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť.

Cieľom podujatia bolo v neformálnej atmosfére diskutovať o umelej inteligencii ako o potenciálnom riešení pre efektívnu verejnú správu, slovenské zdravotníctvo, ľudskú spoločnosť, ako aj o technológii vhodnej v boji s dezinformačnými médiami. Diskusiu viedla pani Alžbeta Krausová, právnička, lektorka, odborníčka na právne aspekty vo vzťahu k novým technológiám a členka expertných skupín pri Európskej komisii a OECD s cieľom zamerať sa na etické aspekty umelej inteligencie a jej dopade na ľudskú spoločnosť v spomínaných oblastiach.

Legislatívne konanie LP/2021/105

Kalendár

Odovzdanie zásadnej pripomienky do legislatívneho konania LP/2021/105: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity

Kalendár

Druhé stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity, ktorej cieľom je vytvoriť univerzálny nástroj na meranie diverzity na slovenských pracoviskách.

Stretnutie je súčasťou projektu PRODISLO implementovaného v spolupráci s Nadáciou Pontis a je financované z prostriedkov programu Európskej komisie – Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020.