Formovanie politík v oblasti rovnosti (pracovná skupina)

Kalendár
04
Mar

Pravidelné stretnutie pracovnej skupiny siete Equinet pre formovanie politík v oblasti rovnosti.

Ciele: (1) zdieľanie dobrej praxe v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti, (2) zdieľanie dobrej praxe v oblasti boja proti antisemitizmu a (3) diskusia o inštitucionálnom rasizme v štátoch Európskej únie – skúsenosti národných inštitúcií pre rovnaké zaobchádzanie.

Výročné stretnutie signatárov Charty Diverzity Slovensko

Kalendár
08
Mar

Pravidelné stretnutie signatárov Charty Diverzity Slovensko.

Ciele stretnutia: (1) voľba členov a členiek poradného výboru Charty Diverzity Slovensko, (2) zdieľanie príkladov dobrej praxe z oblasti diverzity a inklúzie, (3) diskusia na tému sexuálne obťažovanie na pracovisku, (4) prezentácia priebežných výsledkov projektu: Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku (PRODISLO).

Nediskriminácia Rómov a Rómiek (okrúhly stôl)

Kalendár
22
Feb

Okrúhly stôl organizovaný Európskou sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie na tému „Nediskriminácia, inklúzia a participácia Rómskych komunít“ v súvislosti s prijatím Európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov pre roky 2020 – 2025 zo dňa 7. októbra 2020.

Ciele: (1) zvyšovanie povedomia národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie o nového európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, (2) výmena informácií a zdieľanie príkladov dobrej praxe v oblasti monitoringu implementácie európskych stratégií a strategických rámcov, (3) zosúladenie činnosti rôznych zainteresovaných aktérov pri monitorovaní a implementácie nového európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov.

Udržateľné riadenie obchodných spoločností (verejná konzultácia)

Kalendár
08
Feb

Verejná konzultácia s Európskou komisiou na tému „Udržateľné riadenie obchodných spoločností„.

Cieľ iniciatívy: (1) zlepšenie európskeho právneho rámca v oblasti práva obchodných spoločností a riadenia obchodných spoločností, (2) umožniť spoločnostiam sa zamerať na vytváranie dlhodobo udržateľných hodnôt, (3) zosúladenie potrieb vlastníkov spoločnosti, zainteresovaných aktérov a spoločnosti, (4) zlepšenie manažmentu vlastnej činnosti a dodávateľského reťazca v kontexte ochrany ľudských práv.

Skúsenosti s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj (diskusná skupina)

Kalendár
26
Feb

Diskusnej skupina na tému „Skúsenosti národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj“ organizovaná Dánskym inštitútom pre ľudské práva – dánskou národnou inštitúciou na podporu a ochranu ľudských práv.

Ciele diskusie: (1) zmapovať skúsenosti národných inštitúcií s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, (2) využívanie cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj pri podpore a ochrane ľudských práv, (3) výmena skúseností a zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Európska stratégia rovnosti LGBTIQ osôb (webinár)

Kalendár
25
Feb

Webinár organizovaný Európskou platformou pre charty diverzity na tému „Európska stratégia rovnosti LGBTIQ osôb pre roky 2020 – 2025„.

Diskriminácia LGBTIQ je pretrvávajúcim problémom v celej Európskej únií. V mnohých európskych krajinách je stále nežiadúce, aby si členovia a členky LGBTI komunít prejavovali náklonnosť alebo sa otvorene hlásili k svojej sexuálnej orientácií či rodovej identite. Mnohí členovia a členky LGBTIQ komunít sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, a nie všetci dôverujú polícií pri nahlasovaní fyzického alebo verbálneho násilia. Európska komisia by mala byť lídrom v oblasti podpory a ochrany práv sexuálnych menšín, a preto prijala dňa 12. novembra 2020 Európsku stratégiu rovnosti LGBTI osôb pre roky 2020 – 2025.

Cieľ webináru: (1) predstavenie novej stratégie rovnosti LGBTI osôb zainteresovaným aktérom pôsobiacim v oblasti diverzity, inklúzie a nediskriminácie.