Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť

Kalendár
30
Mar

Stredisko sa zúčastnilo okrúhleho stolu organizovaného Americkou obchodnou komorou na Slovensku na tému „Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť.

Cieľom podujatia bolo v neformálnej atmosfére diskutovať o umelej inteligencii ako o potenciálnom riešení pre efektívnu verejnú správu, slovenské zdravotníctvo, ľudskú spoločnosť, ako aj o technológii vhodnej v boji s dezinformačnými médiami. Diskusiu viedla pani Alžbeta Krausová, právnička, lektorka, odborníčka na právne aspekty vo vzťahu k novým technológiám a členka expertných skupín pri Európskej komisii a OECD s cieľom zamerať sa na etické aspekty umelej inteligencie a jej dopade na ľudskú spoločnosť v spomínaných oblastiach.

Rozporové konanie k legislatívnemu konaniu LP/2020/627

Kalendár
19
Mar

Rozporové konanie k zásadnej pripomienke do legislatívneho konania LP/2020/627: legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.

Legislatívne konanie LP/2021/105

Kalendár
17
Mar

Odovzdanie zásadnej pripomienky do legislatívneho konania LP/2021/105: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity

Kalendár
10
Mar

Druhé stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity, ktorej cieľom je vytvoriť univerzálny nástroj na meranie diverzity na slovenských pracoviskách.

Stretnutie je súčasťou projektu PRODISLO implementovaného v spolupráci s Nadáciou Pontis a je financované z prostriedkov programu Európskej komisie – Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020.

Formovanie politík v oblasti rovnosti (pracovná skupina)

Kalendár
04
Mar

Pravidelné stretnutie pracovnej skupiny siete Equinet pre formovanie politík v oblasti rovnosti.

Ciele: (1) zdieľanie dobrej praxe v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti, (2) zdieľanie dobrej praxe v oblasti boja proti antisemitizmu a (3) diskusia o inštitucionálnom rasizme v štátoch Európskej únie – skúsenosti národných inštitúcií pre rovnaké zaobchádzanie.