Legislatívne konanie LP/2021/105

Kalendár

Odovzdanie zásadnej pripomienky do legislatívneho konania LP/2021/105: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity

Kalendár

Druhé stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity, ktorej cieľom je vytvoriť univerzálny nástroj na meranie diverzity na slovenských pracoviskách.

Stretnutie je súčasťou projektu PRODISLO implementovaného v spolupráci s Nadáciou Pontis a je financované z prostriedkov programu Európskej komisie – Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020.

Formovanie politík v oblasti rovnosti (pracovná skupina)

Kalendár

Pravidelné stretnutie pracovnej skupiny siete Equinet pre formovanie politík v oblasti rovnosti.

Ciele: (1) zdieľanie dobrej praxe v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti, (2) zdieľanie dobrej praxe v oblasti boja proti antisemitizmu a (3) diskusia o inštitucionálnom rasizme v štátoch Európskej únie – skúsenosti národných inštitúcií pre rovnaké zaobchádzanie.

Výročné stretnutie signatárov Charty Diverzity Slovensko

Kalendár

Pravidelné stretnutie signatárov Charty Diverzity Slovensko.

Ciele stretnutia: (1) voľba členov a členiek poradného výboru Charty Diverzity Slovensko, (2) zdieľanie príkladov dobrej praxe z oblasti diverzity a inklúzie, (3) diskusia na tému sexuálne obťažovanie na pracovisku, (4) prezentácia priebežných výsledkov projektu: Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku (PRODISLO).

Nediskriminácia Rómov a Rómiek (okrúhly stôl)

Kalendár

Okrúhly stôl organizovaný Európskou sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie na tému „Nediskriminácia, inklúzia a participácia Rómskych komunít“ v súvislosti s prijatím Európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov pre roky 2020 – 2025 zo dňa 7. októbra 2020.

Ciele: (1) zvyšovanie povedomia národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie o nového európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, (2) výmena informácií a zdieľanie príkladov dobrej praxe v oblasti monitoringu implementácie európskych stratégií a strategických rámcov, (3) zosúladenie činnosti rôznych zainteresovaných aktérov pri monitorovaní a implementácie nového európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov.

Udržateľné riadenie obchodných spoločností (verejná konzultácia)

Kalendár

Verejná konzultácia s Európskou komisiou na tému „Udržateľné riadenie obchodných spoločností„.

Cieľ iniciatívy: (1) zlepšenie európskeho právneho rámca v oblasti práva obchodných spoločností a riadenia obchodných spoločností, (2) umožniť spoločnostiam sa zamerať na vytváranie dlhodobo udržateľných hodnôt, (3) zosúladenie potrieb vlastníkov spoločnosti, zainteresovaných aktérov a spoločnosti, (4) zlepšenie manažmentu vlastnej činnosti a dodávateľského reťazca v kontexte ochrany ľudských práv.

Skúsenosti s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj (diskusná skupina)

Kalendár

Diskusnej skupina na tému „Skúsenosti národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj“ organizovaná Dánskym inštitútom pre ľudské práva – dánskou národnou inštitúciou na podporu a ochranu ľudských práv.

Ciele diskusie: (1) zmapovať skúsenosti národných inštitúcií s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, (2) využívanie cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj pri podpore a ochrane ľudských práv, (3) výmena skúseností a zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Európska stratégia rovnosti LGBTIQ osôb (webinár)

Kalendár

Webinár organizovaný Európskou platformou pre charty diverzity na tému „Európska stratégia rovnosti LGBTIQ osôb pre roky 2020 – 2025„.

Diskriminácia LGBTIQ je pretrvávajúcim problémom v celej Európskej únií. V mnohých európskych krajinách je stále nežiadúce, aby si členovia a členky LGBTI komunít prejavovali náklonnosť alebo sa otvorene hlásili k svojej sexuálnej orientácií či rodovej identite. Mnohí členovia a členky LGBTIQ komunít sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, a nie všetci dôverujú polícií pri nahlasovaní fyzického alebo verbálneho násilia. Európska komisia by mala byť lídrom v oblasti podpory a ochrany práv sexuálnych menšín, a preto prijala dňa 12. novembra 2020 Európsku stratégiu rovnosti LGBTI osôb pre roky 2020 – 2025.

Cieľ webináru: (1) predstavenie novej stratégie rovnosti LGBTI osôb zainteresovaným aktérom pôsobiacim v oblasti diverzity, inklúzie a nediskriminácie.