Stretnutie expertov a expertiek na ochranu a podporu hospodárskych a sociálnych práv v Bratislave

Aktuality

Spoluorganizovali sme stretnutie expertov a expertiek na hospodárske a sociálne práva z celej Európy v Bratislave. V utorok 20. septembra 2022 sa konalo 12. zasadnutie medzinárodnej platformy Rady Európy, Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), Európskej siete vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI) a Európskej siete orgánov pre rovnaké zaobchádzanie (Equinet) pre sociálne a hospodárske práva, ktorá poskytuje priestor na diskusiu o spoločných výzvach v ochrane hospodárskych a sociálnych práv v Európe.

Zasadnutie platformy otvorila výkonná riaditeľka Strediska Silvia Porubänová, ktorá zdôraznila potrebu spolupráce rôznych aktérov pre ochranu sociálnych práv, vrátane úlohy medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti. Stretnutie sa zameralo na posilňovanie spolupráce medzi vnútroštátnymi inštitúciami pre ľudské práva a národnými orgánmi pre rovnaké zaobchádzanie a organizáciami občianskej spoločnosti v oblasti sociálnych práv. Vedúca externej činnosti a medzinárodnej spolupráce Zuzana Pavlíčková prezentovala prebiehajúci projekt „Posilňovanie využívania reportovacieho procesu k Európskej sociálnej charte na Slovensku s hlavným zameraním na práva dieťaťa, rodinné práva a práva migrantov (Skupina č. 4)“, ktorý Stredisko realizuje s finančnou podporou Rady Európy. Projekt sa zameriava na posilňovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti v oblasti podávania informácií a pripomienok Európskemu výboru pre sociálne práva pri preskúmavaní národných správ o implementácii Európskej sociálnej charty (revidovanej) Slovenskou republikou.

Stretnutiu platformy predchádzalo rokovanie pracovnej skupiny ENNHRI pre sociálne práva na pôde Strediska dňa 19. septembra. Zástupcovia a zástupkyne vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, vrátane našej kolegyne Kataríny Medľovej, na stretnutí diskutovali o úlohe národných inštitúcií pre ľudské práva pri ochrane a podpore ľudských práv počas krízových situácií, akými sú napríklad prebiehajúca pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine a klimatická kríza.