Zverejnili sme výsledky výskumu o sexuálnom obťažovaní na pracoviskách v zdravotníctve

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizovalo v roku 2023 výskum sexuálneho obťažovania v pracovnoprávnych vzťahoch v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej ako „MZ SR“). Výskum sledoval nielen výskyt rôznych foriem sexuálneho obťažovania, ale aj informovanosť zdravotníckeho personálu o dostupných právnych prostriedkoch ochrany v prípadoch obťažovania a senzitivitu voči obťažujúcemu konaniu. Bližšie zistenia sme predstavili spolu s odporúčaniami v stredu 13. decembra 2023 v Hoteli Loft v Bratislave.  

Výskum sa podarilo uskutočniť vďaka podpore MZ SR pri oslovovaní pracovísk a pokračujúci záujem o riešenie problému s obťažovaním potvrdila ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková pri otvorení podujatia. Na prezentáciu zistení a okrúhly stôl boli tiež pozvané nemocnice, liečebne, ústavy, úrady verejného zdravia a ďalšie pracoviská, ktoré sa do zberu dát zapojili.  

Zistenia z výskumu neboli lichotivé, ale ani zásadne šokujúce v porovnaní s výsledkami iných reprezentatívnych výskumov potvrdzujúcich, že sexuálne obťažovanie je celospoločenským problémom. V časti zameranej na výskyt obťažovania sme sa pýtali, či respondentky a respondenti zažili v období posledných 10 rokov na pracovisku v zdravotníctve niektoré z výberu 15 situácií, ktoré im boli nepríjemné. Výskum preukázal, že viac ako 50 % zamestnancov a zamestnankýň zažilo v období posledných desiatich rokov aspoň jednu zo situácií rodovo motivovaného obťažovania alebo neželanej sexuálnej pozornosti a viac ako 6 % personálu zažilo nejakú formu sexuálneho nátlaku.  

Najrozšírenejšie je verbálne obťažovanie v podobe sexistických vtipov a znevažujúcich komentárov, ktoré zažíva 37 % mužov aj žien pracujúcich v zdravotníctve. Rozšírené je aj obťažujúce komentovanie vzhľadu (32 %) a obťažujúce obzeranie a pohľady (29 %). Tieto formy obťažovania zažívajú častejšie ženy ako muži. Ženy taktiež významne častejšie ako muži  zažívajú neželané dotýkanie a vstupovanie do osobného priestoru, a to 21 % žien v porovnaní s 10 % mužov, túto formu obťažovania tak zažilo 8 700 pracujúcich vo verejnom zdravotníctve, z toho 7 500 žien. Vo všeobecnosti však výskum potvrdzuje, že sexuálnemu obťažovaniu často čelia aj muži. 

Prekvapujúcim zistením je, že lekári a lekárky zažívajú sexuálne obťažovanie najčastejšie spomedzi profesií v zdravotníctve, obzvlášť rodovo motivované obťažovanie (sexistické komentáre, vtipy, zhadzovanie z dôvodu pohlavia). Neželanej sexuálnej pozornosti v podobe obťažujúcich dotykov, zasielania sexuálneho obsahu a pod. čelia lekárske profesie porovnateľne so zdravotnými sestrami a iným zdravotníckym personálom. Sexuálnemu nátlaku, ktorý môže mať až formu sexualizovaného násilia, sú však najčastejšie vystavené zdravotné sestry.   

Obťažujúce správanie prichádza najčastejšie od kolegov a kolegýň v nadriadenej alebo rovnocennej pracovnej pozícii. Obťažovanie zo strany pacientov alebo klientov je taktiež prítomné, ale nie je prevažujúcim problémom. Ďalším dôležitým zistením je to, že obťažujúce správanie najčastejšie prebieha v prítomnosti iných osôb, a to aj v prípade neželanej sexuálnej pozornosti, čo naznačuje normalizáciu tohto správania v pracovnom prostredí. Z hľadiska citlivosti voči obťažovaniu sa však ukazuje, že mladší zamestnanci a zamestnankyne v porovnaní so staršou generáciou vedia lepšie rozpoznať jednotlivé formy sexuálneho obťažovania. 

Za alarmujúce považujeme zistenie, že až 93 % osôb sa v prípade skúsenosti so sexuálnym obťažovaním na nikoho neobráti, často preto, že situáciu nepovažujú za dostatočne závažnú. V prípade sexuálneho nátlaku sa taktiež obávajú, že im nikto nebude veriť alebo budú z danej situácie obviňovaní. Nízka miera nahlasovania súvisí s nedostatočným povedomím o tom, že sexuálne obťažovanie je diskriminácia, a neexistujúcimi alebo neefektívnymi preventívnymi mechanizmami na pracovisku.  

Po predstavení zistení sme otvorili diskusiu za okrúhlym stolom s cieľom hľadať možnú spoluprácu na úrovni celého sektoru alebo s jednotlivými pracoviskami. Na úvod okrúhleho stola vystúpila riaditeľka Sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve MZ SR, prof. Mgr. Monika Jankechová, PhD., a ponúkla víziu ministerstva ako docieliť zvýšený podiel nahlasovaných prípadov a znižovanie tolerancie voči sexuálnemu obťažovaniu na pracoviskách prijatím systémových opatrení. Spolu s implementovaním systémov dôverného nahlasovania je potrebné posilniť vzdelávanie a zlepšovať celkovú klímu na pracovisku.  

O sexuálnom obťažovaní sú rozšírené rôzne mylné predstavy a neporozumenia. Vzhľadom na rozšírenosť tohto javu a vysokú sexualizáciu pracovnej klímy, ktorú indikujú aj zistenia z výskumu, bude pri hľadaní efektívnych mechanizmov potrebná otvorená diskusia a dlhodobé úsilie. Záujem viacerých pracovísk a aj samotného ministerstva nás však povzbudzuje v tom, že pre toto úsilie sme našli partnerské organizácie dostatočne odvážne na to, aby ukazovali ako je možné postupne riešiť aj také problémy, ktoré sú považované za nezmeniteľné charakteristiky pracovísk.  

Tešíme sa na spoluprácu s nimi v nasledujúcom roku! 

Viac o výskume a zisteniach si môžete prečítať v správe.  

Viac o výskume a zisteniach si môžete prečítať v správe.