Zákon o neziskových organizáciách môže byť v rozpore s právom EÚ

Aktuality

Vyzvali sme poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR), aby nepodporili návrh zákona o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý okrem povinného zverejňovania informácií o darcoch, veriteľoch a prispievateľoch zavádza aj označenie „organizácia so zahraničnou podporou“ všetkých mimovládnych organizácií, ktorých príjmy zo zahraničia za jeden kalendárny rok presiahnu 5.000 EUR. 

V liste poukazujeme na to, že návrh zákona je do značnej miery totožný s maďarským zákonom o transparentnosti, ktorý v zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ porušoval právo Európskej Únie. Súd v konaní proti Maďarsku skonštatoval, že zákon bol v rozpore so slobodou združovania, s voľným pohybom kapitálu, právom na osobný a rodinný život a právom na ochranu osobných údajov a zároveň „zaviedol diskriminačné a neodôvodnené obmedzenia v súvislosti s darmi zo zahraničia v prospech organizácií občianskej spoločnosti“. 

Nakoľko návrh zákona je koncipovaný ešte prísnejšie, ako to bolo v prípade Maďarska, domnievame sa, že jeho prijatím by došlo k porušeniu práva EÚ, a to v priamom rozpore s judikatúrou Súdneho dvora EÚ.

V liste dávame do pozornosti aj vážne nedostatky legislatívneho procesu a poukazujeme na skutočnosť, že návrh môže spôsobiť nedôveru, strach a nepriateľstvo voči určitým organizáciám a nesie riziko stigmatizácie a diskreditácie, ktoré môže nadmerne sťažiť ich fungovanie a činnosti.

Listom žiadame poslancov a poslankyne, aby nepodporili návrh zákona a prispeli tak k ochrane základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách. 

Celé znenie nášho listu si môžete stiahnuť a prečítať