Workshop o Charte základných práv EÚ pre študentov a študentky Trnavskej univerzity

Aktuality

Dňa 29.11.2023 sme pripravili workshop na tému Charta základných práv EÚ pre študentky a študentov Trnavskej univerzity v rámci online podujatia Truniverzitné debaty III. O čom bol?

Chartu možno považovať za základnú listinu ľudských práv EÚ. Ide o moderný ľudskoprávny katalóg, obsahujúci viaceré práva, ktoré nie sú zakotvené v žiadnom inom dokumente takéhoto charakteru. Za predpokladu, že aplikujeme právo EÚ platí, že Charta má prednosť pred právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V úvode workshopu sa účastníčky a účastníci oboznámili s postavením a mandátom Strediska. Následne sa workshop sa zameral na samotnú Chartu. Účastníčkam a účastníkom bola predstavená história vzniku Charty a proces jej transformácie od pôvodne nezáväzného dokumentu až po v súčasnosti právne záväzný dokument, ktorý má v právnych poriadkoch členských krajín EÚ nezastupiteľné miesto. Workshop sa ďalej sústredil na štruktúru Charty a spôsob jej implementácie v slovenskom právnom poriadku. V závere si účastníčky a účastníci si overili získané teoretické poznatky o Charte prostredníctvom je aplikácie na modelové prípady z praxe.

Workshop bol organizovaný v rámci projektu „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre regionálnu spoluprácu. Jedným z cieľov projektu je zlepšenie postavenia rôznych inštitúcií, administratívnych štruktúr, organizácii občianskej spoločnosti, či zraniteľných skupín zvýšením úrovne ochrany základných práv prostredníctvom implementácie Charty základných práv EÚ.