Východisková správa o možnostiach posilnenia situácie v oblasti základných práv prostredníctvom intenzívnejšieho využívania Charty základných práv EÚ

Aktuality

V rámci projektu s názvom Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu (informácie o projekte na našej podstránke; informácie o projekte na podstránke FRA) SNSĽP pripravilo Východiskovú správu o možnostiach posilnenia situácie v oblasti základných práv prostredníctvom intenzívnejšieho využívania Charty základných práv Európskej únie (Charta).

Správa sa zameriava na situáciu v oblasti základných práv prostredníctvom analýzy implementácie Charty súdnou, výkonnou a zákonodarnou mocou na Slovensku. Obsahuje informácie o spôsobe akým by sa Charta mala využívať pri tvorbe zákonov a aké je jej reálne využitie v tomto procese. Konkrétne sa sústredí na proces prijímania nových civilných kódexov. Taktiež analyzuje spôsob akým štátne politiky odkazujú na Chartu, či ju priamo implementujú alebo obsahujú iba formálny odkaz. V oblasti súdnej moci štúdia osobitne skúma využívanie Charty súdmi všeobecnej sústavy súdov a Ústavným súdom Slovenskej republiky prostredníctvom konkrétnych súdnych rozhodnutí, ktoré na Chartu nadväzujú. Na záver prináša príklady dobrej praxe z iných členských štátov EÚ pri implementácii Charty. Na základe zistení, štúdia v závere identifikuje potenciál pre uplatňovanie Charty a jej možný prínos.

Projekt je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Správa je dostupná na stiahnutie a prečítanie (pdf, 526 KB)