Popis projektu

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva v členských štátoch Európskej únie v mnohých prípadoch nedisponujú dostatočnou mierou zručností na to, aby v plnej miere využili nástroje na ochranu základných práv, ktoré im právo EÚ poskytuje. Pri riešení situácií s ľudskoprávnym aspektom nedochádza k systematickému a štruktúrovanému uplatňovaniu práva EÚ. Právo EÚ zostáva nástrojom, ktoré vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva používajú iba sporadicky, a to vrátane špecifických mechanizmov, ktoré EÚ pre tento účel vytvorila. Preto je potrebné zamerať sa na potrebu osvojenia zručností na správne uplatňovanie práva EÚ v oblasti ochrany základných práv s osobitným dôrazom na Chartu základných práv EÚ.

Implementácia projektu spočíva v troch kľúčových oblastiach:

  • Zlepšiť využívanie Charty základných práv EÚ vnútroštátnymi inštitúciami pre ľudské práva a posilniť úlohy týchto inštitúcií pri jej uplatňovaní na vnútroštátnej úrovni;
  • Posilniť schopnosť vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva monitorovať dodržiavanie základných práv a zásad právneho štátu zvýšením zapojenia uvedených inštitúcii do príslušných európskych mechanizmov a podporiť dialógy na vnútroštátnej úrovni o základných právach a právnom štáte;
  • Rozvíjať zručnosti vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva na monitorovanie dodržiavania základných práv pri implementácii fondov EÚ.