Stanovisko k medzerám a nedostatkom prijatého znenia definície segregácie vo výchove a vzdelávaní

Aktuality

9. mája 2023 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Prijatím zákona č. 182/2023 Z. z. ktorým sa dopĺňa školský zákon dochádza k napĺňaniu viacerých kľúčových cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, okrem iného aj zavedeniu definície segregácie do právneho poriadku Slovenskej republiky.  

Napriek tomu, že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva víta prijatie novely školského zákona v postavení národného antidiskriminačného orgánu zároveň upozorňuje na niektoré základné nedostatky a medzery prijatej definície, ktoré môžu značne negatívne ovplyvňovať a obmedzovať posudzovanie a riešenie prípadov segregácie vo výchove a vzdelávaní. 

Stredisko upozorňuje predovšetkým na absentujúce prepojenie definície segregácie vo výchove a vzdelávaní na všeobecný predpis slovenskej antidiskriminačnej legislatívy  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), ale aj vymedzenie prijímania opatrení na predchádzanie segregácie ako dodržiavanie zákazu diskriminácie. 

Prečítajte si celé znenie Stanoviska (pdf, 210 KB)