Členské krajiny OSN sú znepokojené stavom slobody médií na Slovensku

Aktuality

Slovenská republika bola v máji 2024 posudzovaná na 46. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v rámci pravidelného mechanizmu univerzálneho periodického hodnotenia (UPH). Išlo už o štvrté kolo hodnotenia Slovenska, ktorého výsledkom je zoznam odporúčaní členských krajín OSN adresovaných Slovensku na zlepšenie ochrany a presadzovania ľudských práv.

Viac o univerzálnom periodickom hodnotení sa dozviete v našom vysvetľovacom videu.

Do hodnotenia môžu svojimi podaniami a návrhmi na odporúčania prispievať aj ďalší aktéri, vrátane národných či medzinárodných mimovládnych neziskových organizácií a inštitúcií. Do hodnotenia sa takisto pravidelne aktívne zapájame svojimi individuálnymi podaniami spoločne s odporúčaniami, v ktorých reflektujeme kľúčové ľudskoprávne témy a aktuálne otázky týkajúce sa ľudských práv na Slovensku.

V tomto cykle sme sa zamerali na deväť hlavných tém, vrátane potreby zosúladenia zákona o Stredisku s medzinárodnými štandardmi pre nezávislé národné ľudskoprávne inštitúcie, práva na vzdelanie, práv žien, Rómov a Rómok, LGBTI+ ľudí, či slobodu médií a ochranu novinárov.

Detailná správa o individuálnom podaní Strediska v rámci UPH

Členské krajiny OSN na zasadnutí adresovali Slovenskej republike spolu 242 odporúčaní. Väčšina odporúčaní lícuje ľudskoprávne výzvy, ktoré sme v podaní indentifikovali, napríklad:

  • Prijať opatrenia na posilnenie postavenia Slovenského národného strediska pre ľudské práva v súlade s Parížskymi princípmi;
  • Zabezpečiť úplnú implementáciu Antidiskriminačného zákona;  
  • Prijať kroky, ktoré zaručia inkluzívne vzdelávacie prostredie pre všetky deti, vrátane rómskych detí, detí so zdravotným znevýhodnením, či detí na úteku;
  • Zaručiť, že obete diskriminácie, majú prístup k spravodlivosti, a že nenávistné zločiny či nenávistné prejavy sú prešetrené a potrestané;
  • Prijať a implementovať komplexnú stratégiu práv LGBTI+ osôb, vrátane opatrení na zaručenia rovnosti práv a odstránenia diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
  • Prijať komplexnú legislatívu zameranú na odstránenie a prevenciu vzniku  násilia na ženách;
  • Zlepšiť a podporovať slobodu médií, ochranu novinárov a novinárok, obhajcov a obhajkýň ľudských práv;
  • Vytvoriť nový systém dostupných sociálnych služieb pre všetky osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorý bude založený na komunitnom princípe.   
Všetky odporúčania Rady OSN pre ľudské práva sú dostupné na webstránke Rady

Budeme dôsledne monitorovať ich napĺňanie na vnútroštátnej úrovni.